Пророчество 20, Пазете Се От Ужаса На Идващата Нова Черна Кипяща Кървава Чума!

print

Пророчество 20
Пазете Се От Ужаса На Идващата Нова
Черна Кипяща Кървава Чума!

Дадено на Апостол Пастор Илия (Елишева Елияху)
25 май 1998 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред
всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не
го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това
не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия
МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.
Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на
възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая
42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на
ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна
против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Коментари към това Пророчество
ЯХУШУА говори с мен, както аз сега говоря с вас. ТОЙ няма повече да позволи
нищо в нашия живот, което да носи срам на това, за което ни е призовал нас
всички, да свършим или изпълним в НЕГОВО Име. Самият ЯХУШУА ще бъде
не само АГНЕ, но и ЛЪВ от ЮДА, който ще изтръгне онова срамно нещо или
човек от живота ни, за да ни държи свети и достойни за НЕГО. Защото колко
служения пропадат от срам и грях и неравните връзки, в които са влезли, така
ще бъде и с много други.

Не съм загубила нищо. Вие не сте загубили нищо, защото никога не сме го
имали . Това беше лъжа на сатана. Ако сме впрегнати с невярващите и тяхното
име не се намира в Книгата на Живота на АГНЕТО, а вие сте отдали живота си
на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и МУ служите, и ГО поставяте на първо място, и
говорите като НЕГОВ говорител, бъдете сигурни, че същият БОГ, на когото
служите е ревнив БОГ и ТОЙ няма да ни дели със сатана по какъвто и да е
начин, вид или форма. Самият ТАТКО ЯХУВЕХ за вашето добро ще ви отдели
от това, което не е свято и приемливо пред РУАХ ХА КОДЕШ!

Сега ТОЙ ще го направи бързо за Тера, ти призова помазанието в мен чрез
твоето пророчество и раните, с които се сблъсках, отново ме направиха по-
силна, както биха направили и всички нас. В нашата плът, ние се чувстваме
съборени и стъпкани и оплюти, но трябва да продължим да се повдигаме в
Името на ЯХУШУА, а не нашата плът да се повдига, но Духът вътре в нас;
тогава сатана ще бъде съборен, стъпкан под нозете ни в Името на ЯХУШУА .
Пророчеството започва

В старите времена АЗ имах дело с МОИТЕ Деца, които бяха впрегнати в
несходен ярем , МОИТЕ слуги, онези, наречени с МОЕТО ИМЕ, които се
впрегнаха в несходен ярем с децата на сатана чрез брак, приятелство,
партньорства, институции, църкви и всички други форми (2 Коринтяни 6:14).
Заради вас АЗ постъпвах с търпение и дълготърпение. АЗ чаках МОИТЕ Деца
да осъзнаят: там, където МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ не се уважава, не се харесва,
не се приветства, дали е брак, семейство, приятели, учреждение или нещо
друго, което не е от МЕН, наистина не сте част от тях и те никога не са били
едно с вас.

Толкова много са направили грешен избор и след това обвиняват МЕН. Защото,
когато са ранени и дойдат при ТАТКО и кажат: “ТАТКО, погледни кървавите ми
рани, виж какво ми сториха онези, които обичам, онези, на които се доверявам,
онези, с които съм се впрегнал. ТАТКО, защо СИ позволил това се случи, нима
не ТЕ интересува?” О, Малки МОИ, да, да, пак ти казвам: вълнува МЕ и АЗ ще
ви кажа, ето отварям ръцете СИ за вас, за да се хвърлите в обятията МИ. И вие
се хвърляте на коленете на ТАТКО БОГ ЯХУВЕХ и АЗ ви люлея на ръце ,
позволявайки ви да леете горчиви сълзи. Защото сте ги събирали дълго време и
когато накрая са освободени, когато накрая осъзнаете, че не АЗ съм ТОЗИ който
ви е впрегнал, съединил с нечестието.

Вие сами сте се впрегнати с греха на този свят, защото станахте едно с греха,
когато решихте да се жените, без да МЕ питате. Беше ли това беше правилният
съпруг, който АЗ ви предопределих преди създаването на света? Когато се
обедините с греха, когато станахте водачи на езичниците, които решиха да
останат езичници, вие затворихте очите си, така че вашият ТАТКО ЯХУВЕХ
трябваше да отвори очите ви, принуждавайки ви да видите това, което не сте
виждали преди. Вие сте се впрегнали със сатана; и когато децата ви се отклонят
от пътя и МЕ отричат, когато бъдат „върнати на пътя, в който трябва да ходят“,
АЗ казах: когато остареят, те няма да се отклоняват от него [Притчи 22: 6]. И
все пак виждате децата си, които сте възпитавали в благочестие и се чудите
какво става? Това е така, защото сте позволили на децата си да бъдат впрегнати
с нечистивите чрез телевизора, който гледат, музиката която слушат, игрите,
които играят, приятелите, които наричат връстници и училищата, които
посещават.

Позволяваш на езичниците да учат децата ти и го заменяш със свободното
светско образование, тогава идваш при МЕН и цитираш този стих: „Постави
детето на правия път, то няма да се отбие от него дори и когато остарее“ и все
пак, когато вие позволихте по-горе казното, претърпяхте провал във
възпитанието. Когато престанахте да изучавате Библията и им позволихте да
казват собствените си молитви, когато се жените и не се консултирате за това
кой трябва бъде Бащата или Майката, вие сами поставяте бремето върху
раменете си.

Когато чуеш гласът МИ да казва: “Разделете се”, МОЯТА благодат се хвърля
обратно в лицето МИ и трябва да се разделиш с този, който иска да открадне
душата ти! Ако това не се направи доброволно от позиция на святост, тогава АЗ
ще направя това, което ясно показах тук, това ще бъде ръката на ЯХУВЕХ,
която ще ви измъкне от вражеските окови на несходния ярем. АЗ няма повече да
деля МОИТЕ Слуги, Деца и МОЯТА НЕВЕСТА със сатана! Защото, ако чуете
МОЯТ глас да казва: „Махни се от този беззаконник” (Матей 7:23) и
закоравявате сърцата си и казвате: „Но това е моя приятел, това е съпруга ми,
това е жена ми, това е моето дете, моята църква, моята работа ” и ако не се
подчите, АЗ скърбя за това, което трябва да направя.

Това е страна, която казва, че абортът е легален, хората умират сега от глад,
защото грижите за болните стават все по-скъпи и евтаназията ще бъде по-
разпространена от всякога. Много скоро ще бъдат приети закони, изискващи от
лекарите да убиват или правото им да практикуват ще бъде отнето. Лекари, за
вас е много по-добре да се откажете, отколкото да ви сполети гневът МИ за
прекратяване на живота, който нямате право да прекратите. Само АЗ имам това
право, защото сега АЗ ви предсказвам: в момента това са неизлечимо болни
или с тежки физически увреждания или възрастни хора, но чрез този съд
казвам, че много скоро те ще бъдат онези, за които казват, че са умствено
изостанали или психично болни, те ще бъдат убити.

Доктор Кеворкян не е човек, тпй прилича на човек, но тези с очи, които виждат
и уши да чуват, виждат демон, който се подиграва от очите му; и формата на
главата му дори прилича на череп. Наистина той се нарича д-р Смърт и той
донесе този дух на убийство и самоубийство в САЩ и по света; и онези, които
АЗ съм помазал, за да спасяват живота чрез лекарски ръце и тези, които имат
знанието да спасяват живот, ще бъдат принудени да отнемат живот.
Никой няма право да прекратява живот, но този, който дава живот и АЗ,
ЯХУВЕХ, съм единственият, който дава живот и има власт да сложи край на
живота. Ако МОИТЕ закони не разрешават това, не приемайте този грях върху
себе си, защото не е само мъртво тяло, но и душа, която отива в Рая или в ада.
За тези, които казват: “Е, те поне отидоха в Рая”, но дали са завършили това, за
което АЗ съм ги създал? Беше ли завършена тяхната мисия на земята, можете ли
да знаете?

Бебетата, МОИТЕ скъпи бебета, има ли нещо по-ценно от бебе, било то на
човек или животно? АЗ отделих време да вмъкна красота и невинност в
бебетата и все пак ги убиват. МОИТЕ скъпоценни бебета убиват, докато са
безопасно скрити в утробите на майките. Сега, когато чужденец прави това,
светът се задушава от ужас, когато са извършени убийства и бебето е изрязано
от утробата на майката в сатанински действия. И все пак бебетата МИ не са
убити от сатанински чужденци, не, дори нещо много по-лошо, МОИТЕ бебета
са убити от собствените си майки: тези, за които отделям време да сложа мляко
в гърдите им, така че да могат да хранят и се грижат за малките; онези, в които
съм вложил майчината любов, за да предпазят нероденото си дете. И все пак,
както много от невинните бебета, които биха ги нарекли мама, биват предавани
от онези, на които наредих да бъдат плодоносни и да се размножават.
Никой не принуждава тези майки да убиват малките си; правят го със злоба и
преднамереност. Те правят това въпреки факта, че АЗ поставих МОИТЕ Воини
пред клиники за аборти, свидетелствайки за МОЯТА любов и че има друг
начин. Те правят това в бунт срещу БОГА НА ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ. И отново
АЗ давам друго разтърсващо Пророчество чрез тази, чрез която АЗ говоря.
Светът ще я нарече глупава докато това, което АЗ казвам не се случи и това ще
сте вие, които убивате МОИТЕ Бебета в мелницата на абортите , които
продавате техните абортирани телесни части за козметика и други гнусни
цели.

Вие, майки, които позволяват телата на бебетата дори да не бъдат погребани, но
хвърлени в боклука. Вие, които пресичате улицата или се скривате от МОИТЕ
Деца, които казват МОИТЕ Думи, като ви молят да не правите тази гнусна
постъпка; сатана така силно се страхува от силата на молитвата, че използва
собствените си хора в качество на жертва, за да бомбардира клиники и да убива
лекари. Така че бяха приети закони, които казват, че на МОИТЕ служители не е
позволено да бъдат близо до тези, които са готови да извършат този акт на
убийство върху бебета, които са се доверили на майките си и които са се
доверили на МЕН, за да ги предпазят от това зло.

О, колко пъти АЗ съжалявах, че ви дадох свободата на избор, но в същото време
знаех какво ще се случи, защото БОГ, на когото служиш, се явява пълнота на
знание, нали? АЗ го Пророкувах сега чрез тази слугиня, Елишева Елияху: ще
има огромни дупки, които ще се отворят под всяка клиника за аборти на земята,
а когато това се случи, ще знаете, че това е БОГЪТ НА ТВОРЕНИЕТО, който го
прави, а не ръката на човека.

Всички хора в клиниките, които участват в този зъл плод на убийството, ще
умрат и земята ще се отвори и голямо земетресение ще гърми и клиниките за
аборти ще паднат в земята, дълбоко в земните недра, а след това земята ще се
затвори. Всички в клиниките ще се спуснат в недрата на ада по начин, по който
АЗ не съм правил от древни времена. Светът ще поклати глава, защото ще
трябва да признаят, че това не е бомба от земята, но бомба от Небето и от БОГ
на ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ. ВЕЛИКИЯТ БОГ ЯХУВЕХ ще прави тези неща и
повече, защото това е страна, пълна със зло, с вашата порнография и вашата
проституция и всякакви видове злини.

АЗ ще направя знамения и чудеса, за да покажа гнева СИ на всеки, който се
осмелява да парадира с тоя дух на Содом и Гомор в лицето МИ! Телевизионни
станции, които сте спечелили от порнография и всякакви подигравки над МЕН,
и радиостанции, пазете се, защото сте построили Вавилонска кула и мислите, че
никой не може да я преобърне, но АЗ ще го направя. БОГ НА ЦЯЛОТО
ТВОРЕНИЕ ще покаже колко незначителни са вашите кули и приемници.
Хомосексуалността, която беше в малцинството, сега е на показ пред МОИТЕ
Свети деца и техните деца, а езическите деца казват: “Това е просто друг начин
на живот, стига да е любов, на кого ще навредим?” Ще ви кажа на кого вредите:
изпълнихте се до горе с МОЯ гняв. БОГ, който постанови и даде Десетте
Заповеди на Моисей, забранява такива неща и дори заповядва, че жена, която
лежи с друга жена, или мъж, който лежи с друг мъж, трябва да бъдат предадени
от СМЪРТ, така че това зло да не се разпространи.

Тези, които правят секс с животни, трябва да бъдат предадени на СМЪРТ! О, но
сега тази зла страна поставя на показ всичко, което е нечисто в МОЕТО лице.
“Правете всичко, което можете, докато се чувствате добре” е тяхното мото.
Порнографията, хомосексуалността, прелюбодейството са капан на сатана,
който има неутолим апетит за по-голяма поквара и разврат и да се отиде до
край. сатана се опитва да осквернява човека всеки път повече чрез тези духове
[на поквара и разврат]. сатана НЕ обича никого, дори онези, които му се
покланят. Той ги съблазнява с тези грехове и да, дори ги възнаграждава с
греховно удоволствие, но в крайна сметка ще ви струва душите , ако сте без
покаяние и ако не се отвърнете от тези грехове, това ще завърши с вечно
осъждане, били сте предупредени.

Сега АЗ отново пророкувам чрез МОЯТА Слугиня. Трябва да се молите за уши,
които да чуват гласа МИ, за очи, които да видят какво ще се случи много
скоро. Ще видите нова болест и зараза, която ще бъде много по-лоша от СПИН,
АЗ казах по-рано, но не достатъчно силно. Сега вие също трябва да
предупредите всички, които чуят това послание, за тези, които имат сребърна
лъжица и хранят МОИТЕ Деца с лъжичка, говорят че няма нищо лошо в
споменатите по-горе неща. Идва нова чума, която няма да докосне никого,
който е Свят и не прави тези неща, така че не е нужно да се страхувате. Това ще
бъде болест, предавана по полов път и този грешен свят се хвана на стръвта,
която АЗ поставих.

Знаейки злото на техните сексуални апетити, които не могат да бъдат
удовлетворени, така Богът на ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ, АЗ, ЯХУВЕХ, позволих
този наркотик да бъде създаден. Този наркотик е за секс: човек ще плати всяка
цена за него и ще има сексуална енергия, за да спечели повече сексуални
партньори. Желанието, което ще имат към другите е независимо дали са от
същия пол или не, независимо дали са женени или не, незавиисимо дали това
хапче или ижекция струва седмична заплата; в момента то започва с една цена,
но след това се пристрастяват и вече не могат да функционират сексуално и тъй
като зависимостта се подхранва, те ще дават цялата си заплата за това хапче.
Защото сатана възбужда и вече е събудил такава похот в тези хора, че е като
огъня на ада: той е ненаситен. Те няма да могат да получат достатъчно
сексуално удоволствие. Съпрузите ще напуснат жените си, съпругите ще
напуснат мъжете си, а след това децата ще се обърнат към това, особено
тийнейджърите. Ако мислите, че сега децата са непокорни, изчакайте, докато
пълнотата на злото, което е приветствано като чудотворно лекарство не докаже,
че това е проклятие от сатана, което АЗ позволих да дойде при тази нация и да
на света. Ще дойде голям дълг, защото дори кредитните карти ще покажат
зависимостта от това лекарство.

Когато лекарството бъде спряно по някаква причина, ще има страстно желание
за сексуално удоволствие и няма начин да функционира без него, така че големи
престъпления ще бъдат извършени в името на това лекарство, така че хората да
могат да го купят. Сега пак, децата МИ, нямате какво да се страхувате, защото
АЗ ви заповядвам сега: не вземайте участие в това. АЗ постанових, че сексът е
свят, когато е с някой, който е в подходящ брак с вас; ето къде са
благословенията ви. Но бягайте от изкушението, защото ще има реклама, която
ви казва колко е безопасно това лекарство, вече съм предсказал каква ще бъде
зависимостта, как ще бъдат загубени къщи, бракове унищожени и да, някои от
МОИТЕ собствени деца ще МЕ оставят заради духа на разврат в този наркотик.
Но в същото време не знам ли АЗ кои са МОИТЕ Овце? Да, знам, но АЗ
предупреждавам и ясно казвам, че все още има време.

Тази слугиня е първата, която избрах да обяви със смелост и без страх от
последствия. Елишева Елияху не знае за това лекарство, освен това, което
казвам АЗ сега. Позволих това зло да дойде, така че МОИТЕ Деца отново ще
видят, че АЗ не съм БОГ над когото лесно се подиграват. Ще дам на грешния
свят избор за да избере, но изборът идва с цена. Сега ще дойде още едно
проклятие към това чудодейно лекарство за секс, новият бог на този грешен
свят. Когато дойде липсата на това лекарство и кажат, че става по-трудно да се
получи, тогава ще видите убийства в името на това лекарство за секс. Но
последното и най-голямото проклятие на всички: като попадне в ръцете на
хомосексуалистите и бисексуалните, те ще влязат в бисексуални контакти. Сега
ви предсказвам чумата, за която говорих по-рано, че ще има много по-лоши
симптоми от СПИН, много по-смъртоносна и болезнена и никой, който приема
този наркотик след МОЕ предупреждение няма да бъде пощаден.
ЧЕРНА КИПЯЩА КЪРВАВА ЧУМА!

Защото ще има проклятие върху кръвта и непоносима треска, глад и
невъзможност да се яде. Кръвта, изтичаща от устата , сякаш е станала черна, ще
изтича от телесните отвори. Мъжете и жените ще се заразят от ЕДИН сексуален
контакт с всеки, който я има. Още веднъж казвам, ако МОЯТ Пророк
провъзгласява и вашият дух вече е свидетел на този факт в настоящото време,
ЕДИН, чувате ли МЕ, ЕДИН, повтарям отново, сексуалният контакт е всичко,
което е необходимо и тази чума ще дойде. Точно както това чудо наркотик за
секс дойде в света неочаквано и бързо; НЯМА ДА ИМА ИЗЦЕЛЕНИЕ,
повтарям, дори след като се покаят на смъртните си легла.

АЗ излекувах от СПИН, защото дори за невинните, кръвта за преливане беше
заразена и АЗ излекувах някои от тях, въпреки че тази болест се дължеше на
сексуален грях с животни, маймуни. Човекът се подиграваше с това, което АЗ
възнамерявах да бъда свято, правейки секс с маймуни. Чудно ли е защо човек,
който има секс с мъж, друго извратено действие, мерзост в очите МИ, го
предава чрез хомосексуалност? Но в същото време болестта се предава чрез
кръвта. Така ще бъде и тази нова чума, защото Кръвта на ЯХУШУА ХА
МАШИАХ беше отхвърлена, а има спасение в тази Кръв. За това ще прокълна
кръвта на онези, които МИ се подиграват, когато им дадох СИНА СИ ЯХУШУА
за Кръвна жертва, знаейки колко малко ще бъдат благодарни.
АЗ лекувах СПИН, но от тази чума на последните дни, нито един няма да бъде
излекуван. Въпреки че ще се покаят и вземат Спасителната Кръв на ЯХУШУА,
те ще бъдат спасени, но всички ще умрат, защото ще пожънат онова, което са
посяли. Въпреки че тялото ще умре, душата ще отиде в Рая ако наистина се
отвърнат от греха, обичат и служат на ЯХУШУА знаейки, че ТОЙ е платил
цената за греховете им и ги е измил напълно с Кръвта СИ.

Тези, които правят това ще умрат , но все пак душите им ще бъдат спасени ако
искрено съжаляват; ще видите как тези с черна кипяща кървава чума
свидетелстват за МЕН и ви предупреждават да се отвърнете от сексуалния грях
и нечестив начин на живот. Но не, повтарям и това е ново, защото обикновено
АЗ не се повтарям в Пророчества като това, но забележете когато повтарям,
защото това е и нов начин по който пророкувам днес. НИКОЙ НЕ ЩЕ БЪДЕ
ИЗЦЕЛЕН! Това е чумата от последните времена, за която сте чували – когато
мъжете и жените искат да умрат и дори ще се опитват да се самоубият.
Евтаназията ще бъде нормална и гробищата няма да искат да погребват телата.
Вместо това ще препоръчват кремация. Проклятието на това осъждение е в
кръвта. Защото изоставиха Святостта и се обърнаха към нечестие, приемайки
закони, където еднополовите бракове са законни, насърчавайки онова, което
беше в малцинството и сега духът на хомосексуалността се разпространява
бързо.

Тази болест няма да гледа дали са езичници, били те богати или бедни, дори
Белият дом ще бъде докоснат от тази чума. Когато видите тези симптоми, не
забравяйте, че този ден е било предсказано (4 май 1998 г.) и горко на някои от
МОИТЕ Деца, които мислят, че могат да приемат това лекарство за секс, защото
АЗ ще разбера. Не, ще пожънете това, което сте посяли, защото това не е
благословение, изпратено на този свят, но проклятие. Сега провъзгласявайте
това, което казах.

Тези, които се подиграват, първи ще бъдат заразени. Тези, които ругаят МОЯТА
Слугиня защото предупреждава и говори МОИТЕ послания, ще бъдат заразени
първи. Тези, които се бунтуват срещу МЕН и казват, че един любящ БОГ няма
да направи това ще бъдат заразени първи, защото АЗ заповядах сексът да бъде
свят. Служение и служители, които някога говореха МОИТЕ думи, падат,
паднаха и ще продължат да падат. Сексът е само за тези, които са обединени в
Свят брак, защото двата духа са станали един. АЗ благославям това, което АЗ
съм съединил.

Онези от вас, които са в несвяти бракове, на които още не съм осигурил изход и
вие сте принудени да останете в тези бракове за известно време, когато казах, че
ще бъдете защитени от тази чума, именно това е което имах предвид. Защото
сатана би искал да изпълниш задълженията си като съпруга или съпруг и
защото партньорът от когото АЗ не съм физически отстранил хомота [още не
съм разделил], ще се опита да хвърли тази чума върху теб, защото казах, че
няма изцеление и е необходим само един път. А знаете ли дали съпругът
приема този секс наркотик?

Но сега АЗ ви говоря за бракове с езичниците; не се притеснявайте, защото АЗ
ще ви защитя. Това е единственото изключение от описаните по-горе проклятия.
Нима не казах, че защитавам тези, които са МОИ, а и вие нямате контрол над
това, което прави вашия езически мъж или жена. Или ако сте изнасилен от
някой под това проклятие, тогава АЗ ще ви защитя; тази чума няма да ви
доближи. Прочетете МОЕТО Слово, застанете на него и също така знайте колко
ви обичам; това проклятие не е за МОИТЕ деца.

Сексът ще стане бог на езичниците и вече е станал, но не и на вас. И знайте
това: няма да бъдете в такива бракове още дълго. АЗ ще осигуря избавление,
мнозина ще станат вдовици, а мъж ще види жена си да умира пред очите му.
Разводът само поставя МОИТЕ деца в по-голямо робство, но ако искат да се
разведат, позволете им, АЗ ще осигуря начини, които не знаете. Ако реша ,
тогава АЗ ще ви доведа благочестив партньор в зависимост от това каква е
МОЯТА воля за живота ви; за всеки е различно. Защото времето е толкова
кратко. В заключение, знайте това и помнете: тази чума не е за МОИТЕ Деца.
Ще бъдете защитени, докато ходите с МЕН. Не МЕ оставяй заради бога на този
свят.

Не докосвайте това така наречено чудодейно лекарство за секс! Ще бъде чудо,
но чудото ще дойде под формата на любящ СПАСИТЕЛ, който ще защитава
всичко, което е МОЕ, по времето когато тази чума и зависимост ще опустошят
света. Чумата – цената, заплатена за неподчинението.( Левит 26:25, Числа 14:12,
Второзаконие 28:21, Еремия 14:12, Еремия 27:13, Езекил 5:12, Езекил 6:11,
Езек. 7:15, Матей 24: 7, Лука 21:11.)

Прочетете това: БОГ на Спасението, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, вашият
МЕСИЯ, провъзгласи днес чрез тази Слугиня, не са нейни думи, защото думите
й без МОЕТО Име и помазанието от РУАХ ХА КОДЕШ не могат да уплашат
дори куче. Но МОИТЕ думи, които доведоха този свят до битие и същият
ВСЕМОГЪЩ БОГ ЯХУВЕХ, който говори с онези, които чуват гласа МИ,
провъзгласи днес. В ярост АЗ извиквам тези проклятия. Има благословии за
тези, които се подчиняват и проклятия върху тези, които не се подчиняват.
Предупредете ги, МОИ Пророци. Говорете силно, за да не могат да кажат, че АЗ
не съм ги предупредил!

(Лука 21: 25-36, Лука. 21:26). Знайте, че МОЕТО Слово няма да се върне към
мен празно. (Исая 55:11) Прочетете тези Писания и размишлявайте върху тях.
Последното, с което АЗ задължих МОЯТА Слугиня да ви напомни: “Човеците
ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото
небесните сили ще се разклатят.(Лука 21: 27-28). И тогава ще видят Човешкия
Син идещ в облак със сила и голяма слава. А когато почне да става това,
изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава“.
Еремия 14: 10-18

10 Така казва Господ на тоя народ; Както обикнаха да се скитат, И не
въздържаха нозете си, Така Господ не благоволи в тях; Сега ще си спомни
беззаконието им, И ще накаже греховете им.
11 И рече ми Господ: Недей се моли за доброто на тия люде.
12 Даже ако постят, не ще послушам вика им, И ако принесат всеизгаряния и
приноси, Не ще благоволя в тях; Но ще ги довърша с нож, с глад и мор.
13 Тогава рекох: Уви, Господи ЯХУВЕХ! Ето, пророците казват на тях: Няма да
видите нож, нито ще има глад у вас, Но ще ви дам сигурен мир на това място.
14 Тогава ми рече Господ: Лъжливо пророкуват пророците в името МИ; Аз не
съм ги пратил, нито съм им заповядал, Нито съм им говорил; Те ви пророкуват
лъжливо видение, гадание, Суетата и измамата на своето сърце.
15 Затова, така казва Господ За пророците, които пророкуват в МОЕТО име Без
да съм ги изпратил, Но които казват: Нож и глад не ще има в тая страна, – С нож
и с глад ще бъдат изтребени тия пророци.

16 А людете, на които те пророкуват, Ще бъдат изхвърлени по ерусалимските
улици, Загинали от глад и от нож; И не ще има кой да ги заравя, Тях и жените
им, синовете им и дъщерите им; Защото ще излея върху тях собственото им зло.
17 И ще им кажеш това слово: Нека ронят очите ми сълзи нощем и денем Без да
престанат; Защото девицата, дъщерята на людете ми, Е поразена с голямо
поразяване, с много люта рана.

18 Ако изляза на полето, Ето убитите с нож! И ако вляза в града, Ето
изнемощелите от глад Дори пророкът и свещеникът Обходиха земята, но не
знаят какво да се направи.

АЗ ви казвам, слуги, които мислят, че можете да живеете нечестив живот зад
затворени врати и затворени банкови сметки. Онези, които АЗ въздигам също и
свалям и АЗ ще въздигна други и ще им дам благословенията, които са били
пазени за вас. Защото имаш форма на благочестие и никакво благочестие
отвътре. Времето свършва. Защото животът ви няма да бъде пощаден и хората
ще открият тайните, които сте скрили, скелетите в килерите, които ежедневно
съживявате.

Вие, които наричате себе си слуги, все пак не сте МИ слуги. Не МЕ интресува
към каква доктрина се придържате или какво Библейско училище сте
завършили или кой ви уважава. Ако не защитавате святостта, тогава не служите
на МЕН. ЯХУШУА ХА МАШИАХ не ви е назначил. Вие сте назначени и се
придържате към доктрините на сатана и не говорите за неща, които биха могли
да обиждат, защото не говорите срещу греховния начин на живот, нито
хомосексуалността или порнографията или аборта, (вие не говорите за)
святостта на брака и предупреждавате за блудството. Вие не говорите да се
живеете свято. Това е просто религия за добро самочувствие и не МЕ
впечатлява. Адът ще бъде единствената ви награда и аплодисментите, които
имате на тази земя. Вие ще страдате във вечните мъки на ада, защото лъжата ви
е повела не само вас, но и други към ада.

Еремия 15:1,2 Но Господ ми рече: Даже Моисей и Самуил ако биха застанали
пред Мене, Пак душата Ми не би се смилила за тия люде. Изпъди ги от лицето
Ми, и нека си излязат. И когато ти рекат: Къде да излезем? Тогава ще им речеш:
Така казва Господ: Които са за смърт, на смърт, И които са за нож, под нож; И
които са за глад, на глад, И които са за плен, в плен.
Защото тези, които са осъдени на болест, ще умрат в своите болести и всеки ще
знае, когато се случат тези неща, че истински Пророк е говорил от МЕН; ако
тези неща се провалят ще знаете, че тя пророкува лъжливо. Но АЗ ви казвам:
нещата, които тя говори ще се случат и вие ще доживеете за да видите този
ужас да се сбъдва. Обаче тези, които са МОИ и не МЕ отхвърлят, застъпвайки се
за Святостта, без значение колко непопулярни могат да бъдат те или каква цена
ще трябва да платите, АЗ ви казвам: “Вярвайте на Неговите пророци и ще
имате добър успех .” (2 Летописи 20:20) И сега отново АЗ ви казвам: повярвайте
на слугинята МИ за това, че МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ и дава думите които чува,
които АЗ говоря и защото повярвахте , ще бъдете спасени от ужаса, който
предстои.

АЗ обичам онези, които са кръстени в МОЕТО Име, изпълняват МОИТЕ
заповеди, живеят Свято, защото АЗ съм Свят, измити са в спасителната Кръв на
МОЯ ЛЮБИМ СИН, помагат да се разпространяват Пророчествата навсякъде,
подкрепят онези, които провъзгласяват тези неща с вашите финанси и вашите
молитви. Защото те не могат да работят, както работи светът, защото трябва да
прекарват времето си с МЕН, за да чуят гласа МИ; тяхната работа е да правят
това, което прави тази слугиня и толкова много други. Светът няма да счита, че
те са подходящи за светска работа, нито пък ще имат време за нея. Затова
въздигам други, които ще могат да работят и да дават десятък и дарения и да
гарантират, че МОИТЕ пророци ще имат храна, подслон и финанси, за да
пътуват и да говорят тези послания лично под МОЕТО помазание, защото
времето е толкова кратко.

Виждате, АЗ ви говорих, че сте в периода от една минута до полунощ чрез този
Пророк, но това което не разбирате е какво се случва в 59-та секунда, в 58-мата
от обратното броене: огънят на преследване ще стане по-горещ. Вие се
нуждаете един от друг. Отново АЗ казвам: никакви самотни герои повече. Но
колко много от вас мислят, че нямате нужда от човек, който да покрива гърба ви,
когато влезете в териториите, за които сатана има претенции за собственост.
Съберете се заедно, особено в тези последни времена.

Защото ви казвам това: не знаете в кой полунощен час АЗ ще дойда; ще бъде ли
точно в 12:00 или ще бъде в 1:00 сутринта и ще има ли много часове преди да
изгрев. И така в колко часа АЗ ще дойда? Гледайте, помолете се и МИ
позволете да видя, че вършите работата на своя НЕБЕСЕН БАЩА, живеейки
Свято, като Своя БОГ; да не би да пристигна и ви намеря да спите на работа.
Когато АЗ дойда, а вие, които не искате да се връщам твърде рано и имате
собствени планове и намерения; не се притеснявайте, АЗ няма да се върна за
вас!

АЗ дадох това предупреждение, защото още веднъж казвам: наближава
полунощния час. Не ми позволявай да дойда като крадец през нощта и да те
изненадам. Злият ще стане още по-зъл, благочестивият – по-благочестив. Сега
АЗ разделям онези, които са предназначени за Небето и тези, предназначени за
ада. Отсега нататък има разделящ меч и ще видите, че разделям връзките, които
по-рано допусках. Но вече не! Така че не мислете, че е странно когато тези
неща се случват.

Понеже АЗ ви обичам, предупредих ви, насърчих ви и да, в този ден
помазанието на всички, които вярват и приемат това, което говори вашият
Небесен ОТЕЦ чрез тази слугиня, ще почувствате как помазанието на МОЯ
РУАХ ХА КОДЕШ ви разтърсва отвътре и ще пророкувате по-силно и по-силно
и с повече смелост отколкото преди. За тези, които четат и казват: “Наистина
тази жена е глупачка, нищо от това няма да се случи”, вие ще бъдете първите,
които ще усетите топлината и потвърждението на МОЯ гняв и отмъщение!

*****

Казано е чрез Помазанието от РУАХ ХА КОДЕШ от този глинен съд, Елишева
Елияху, без никаква друга цел, освен да докажа: АЗ изпращам МОИТЕ Пророци
с думи за покаяние, отвърнете се от злото, така че гневът на ВСЕВИШНИЯ
ЯХУВЕХ да не ви изгори.

Така е казано, така е написано на този ден 25 май 1998, приключва в 5:49 след
обяд.

Така е казано, така е написано в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.
Апостол Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred