90 UNSA MAN ANG NGALAN SA RUACH HA KODESH?

  PROPESIYA 90 UNSA MAN ANG NGALAN SA RUACH HA KODESH? I-klik ang link sa ubos para sa pagbisita sa mga Libro sa WISDOM http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm Pasidaan, kini na tingali ang pinaka kontrobersyal nga Propesiya nga gihatag kanako sukad sa hataas na nga panahon. Ang uban niini naglangkob sa mga personal nga padayag diri kanako ug mao kana nga ang akoang …

79 AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

  PROPESIYA 79 AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!” Ginasulat/Ginasulti ubos sa dihug sa RUACH ha KODESH pinaagi ni Apostol Elisheva Eliyahu Agusto 2, 2005 * * * * * * * Kon wala ninyo AKO tumana karon ug kon mikompromiso kamo karon sa adlaw nga AKOANG gilain nga AKOANG Balaang Adlawng Igpapahulay ug kon …