Пророчество 55, ПРЕДУПРЕДЕТЕ ХОРАТА, ИДВА УНИЩОЖЕНИЕ!!!

print

Пророчество 55
ПРЕДУПРЕДЕТЕ ХОРАТА, ИДВА УНИЩОЖЕНИЕ!!!

Написано / Казано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху

[Това най-ново Пророчество на ЯХУШУА съдържа уроци по най-
сериозното търсене на Господ, сън в който ТОЙ призовава СВОИТЕ
Апостоли и Пророци да четат и тълкуват; гасенето на помазанието не е
позволено и жестоко предупреждение за онези, които ТОЙ призовава
да подкрепят това Служение и които игнорират НЕГОВИЯ глас.]

******

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
МОИ Възлюбени [Деца], винаги ми напомняте, че AЗ наказвам и
изобличавам тези, които АЗ обичам. Но МОЙ Възлюбен, не разбираш
ли, че АЗ също възнаграждавам тези, които сериозно МЕ търсят? Вие
усърдно , 24 часа на ден, дори в съня си МЕ търсите сериозно. Колко
повече АЗ ще наградя МОИТЕ Деца, които сериозно търсят всяка МОЯ
дума?

Идва унищожение, пригответе се, унищожение идва! Ето защо сега
казвам на МОЯТА Дъщеря; провъзгласвайте изреченото слово. Не само
в писаното слово е силата. Преди години АЗ заповядах да
провъзгласяват тези думи и въпреки това АЗ знаех, че (бившите)
ръководители на сайта няма да се подчинят. Но сега е моментът. Тези
пророчески думи са изговорени. Всеки ден ще се добавят нови. Всички
те ще бъдат там, където ще се чуват, не само за четене.

Унищожение идва! Намерете онзи сън, последният, който дадох на
МОЯТА дъщеря. Унищожението идва. Етикетирайте това. Предупредете
хората. Кажете им, че изпращам МОИТЕ Апостоли и Пророци да
предупредят хората преди да дойде унищожението. Унищожението идва,
но не и за МОИТЕ Бебета, не за МОЯТА Невеста, не за МОИТЕ Избрани
и не за МОИТЕ Отбрани. АЗ ще ги защитя също толкова сигурно,
колкото Ной и неговото семейство бяха защитени в ковчега, ако само
могат да повярват. Кажи им, че АЗ ще ги защитя от потопа на нечестие.
АЗ ще ги защитя от наводнението на опасностите, които ги чакат.

Кажете им: „Влезте в ковчега.“ Разберете къде трябва да бъдат. Кажете
им да търсят МОЕТО лице. Ако те не знаят къде трябва да бъдат,
постете и се молете, ридайте и плачете, но разберете къде е техният
Ковчег. Стига да са наясно къде трябва да бъдат, стига да са под чадъра
на МОЯТА безопасност, тогава са в своя ковчег, независимо къде се
намират в света. Но АЗ пак ви казвам, Деца МОИ, призовавайте
Апостолите и Пророците да тълкуват съня, който дадох на Елишева.

УНИЩОЖЕНИЕТО ИДВА!

Трябва да публикувате съня и АЗ ще ви дам едно тълкуване на съня. Но
се обадете на Апостолите и се обадете на Пророците, защото всеки ще
има част, ако се подчинят и те ще ви разкажат пълното откровение на
този сън. Защото, Деца МОИ, езичниците носят унищожение и АЗ го
допускам. Но онези, които викат към МЕН в ИМЕТО НА МОЯ СИН
ЯХУШУА, те ще бъдат в Ковчега на МОЯТА безопасност, АЗ ще ги
предпазя от унищожение и болка. Поставете тази дата и час с големи
букви заедно със съня и им кажете, точно както в дните на Ной, точно
както в дните на Лот.

УНИЩОЖЕНИЕТО Идва!!!

Не знаете в кой час. Не знаете в кой ден. Но в съботен ден. [Телефонът
се чува да звъни на заден план.] По-добре бъдете в
молитва! Съобщение за унищожението – Прекъсването гаси
Помазанието – Предупреждение [Елишева се разсейва от звънещия
телефон, тя продължава да се моли на езици.] И там, където е вашата
вяра, ще бъде вашата безопасност. Вие нямате безопасност. [Чува се,
че съобщение е оставено на телефонния секретар.] Наказание за
угасване на помазанието, следващия път, Деца МОИ, научете
урока. Изключете този телефон. Никога повече не рискувайте
помазанието да бъде угасено. [Елишева продължава да се моли на
езици, борейки се да върне вниманието си върху това, което й говори
ЯХУШУА.]

Това МЕ гневи, следващия път, вземете предпазните мерки. Брат *****
не знаеше. Не разбираше, че играе в ръцете на сатана. Прощавам ти, но
това е поредният урок за това колко лесно помазанието може да се угаси
само с разсейване. Затова ти заповядвам да бъдеш в уединение
Елишева с възможно най-малко разсейване. За да останеш силно
помазана и всяко разсейване може да го изгаси. АЗ позволих това да се
случи, докато МОЯТА Дъщеря изрича думи от МЕН, само за да ви
покажа колко лесно може да се разсее и вече не чува от МЕН.

УНИЩОЖЕНИЕТО ИДВА!

Предупреждавайте хората, че УНИЩОЖЕНИЕТО ИДВА!!!
Строго предупреждение от ЯХУШУА: “Чувате ли от МЕН да помогнете
на това Служение или игнорирате какво АЗ ви казвам да направите?
Каквото правят те за МЕН, каквото и да са обещали да направят за МЕН,
АЗ ли го положих на сърцето им, за да помогна на това Служение?
Отложиха ли го и са казали: „О, утре или може би друг ден, просто ще
дойда и ще прочета, дори няма да се свържа с тях.“ Те имат дарове и
въпреки това избират да не ги споделят, защото казват , “О, друг ден.”

Но АЗ ви казвам това и продължавам да говоря това:

УНИЩОЖЕНИЕТО ИДВА!!!

И каквото и да са направили за МЕН, каквото и да са направили в
ИМЕТО НА МОЯ СИН; така или иначе те помогнаха да бъдат обявени
Добрите Новини, това са тези, чийто вик АЗ ще чуя. Какви жертви
дадоха, АЗ ще СИ отбележа този ден. АЗ ще отбележа кои са покрили
ушите си. АЗ ще отбележа кои са покрили очите си. АЗ ще отбележа,
когато ви видяха в нужда и дори когато АЗ го сложа на сърцата им;
съединете ръцете си заедно и бъдете верни с онези, които
разпространяват МОЕТО добро семе в полето и те клатят глава и
отричат и казват: „О, не, ТОЙ не ми е казал..“ АЗ ги предупреждавам
сега, АЗ ще СИ отбележа, защото АЗ я изпращам като Илия от
Древността(на Иврит Елияху). АЗ я изпратих при вдовиците на Сарепта,
въпреки че те не го знаеха. АЗ ще отбележа в деня, когато идва
разрушението.

Помогнаха ли да се хранят МОИТЕ Пророци? Предложиха ли вода?
Предложиха ли окуражаваща дума? Предложиха ли подслон? АЗ питам
Пророците от Древността отново и отново в Словото, което беше казано
предварително и АЗ винаги съм ги изпращал с МОЕТО послание и
винаги е бил техен избор дали хората ще чуят или ще отговорят с
благочестив страх или ще прогонят Пророците? Нищо не се е променило
този ден. Затова им кажи, Дъщеря МОЯ, кажи им за МЕН, за да не
кажат, че не са били предупредени.

УНИЩОЖЕНИЕТО ИДВА!!!

Готови ли са? Попитай ги какво са направили за МЕН?
Край на пророчеството

******

Пророчество 55 – СЪН

ЯХУШУА, ние сме ТВОЯТА Невеста, чакаме ТЕ!
Спешно, нов сън, само молитвите могат да предотвратят това да се
случи. Тълкуванията са в края на тази страница. Моля, помогнете ми да
прозвуча с рога на предупреждение . Ако пасторите ви не да слушат, вие
ще носите отговорност да го кажете. Аз имам такава спешност в духа
си. Аз имах ясен сън на 19 декември 2001 г. Единствената причина да го
споделя с вас е не да предизвиквам страх, а вместо това да поискам
молитвите ви, че този сън да не се случи. ЯХУВЕХ ни говори във
видения, сънища и откровения и така също пророчески. Само
пламенните молитви на праведните ще спрат този сън да стане кошмар.
Моля, споделете това с другите и помолете вашата църква да падне
върху лицата си и да се покаете и отново да помолите за милост към
Америка. Ако църквите или пасторите отказват, тогава започнете в
молитвени групи да посредничите.

Това е Спешно. Аз живея в Америка. Как да не ме интересува? Това ли е
Америка, която виждам? Страната ще бъде нападната два пъти, когато е
най-малко очаквано. Ние имаме мощна военна защита, но само ЯХУВЕХ
ще може да спре или да попречи на дявола да го направи и само
пламенните молитви на праведните ще го предотвратят или спрат!
Трябва да се грижим. Колко неспасени познавате?

******

Сън за гладуващото бебе
Стоях отвън, гледайки красивото синьо небе. Всичко беше спокойно.
Когато погледнах нагоре, видях 4 кръга в небето, нарисувани сякаш с
Божият пръст, ЯХУВЕХ ги рисуваше много бавно. Когато начерта и
четвъртия кръг, аз чух гърмящ ревящ шум. Влязох в къщата и дойде
ОГРОМЕН УРАГАН, унищожавайки и убивайки. Беше ядрена експлозия,
действие от ядрена бомба! С ужас гледах на смъртта и унищожението.
Вътре в моя дом видях жена с малко дете в ръцете си. Погледнах
детето. И бебето сякаш щеше да умре, толкова недохранено. И казах на
майката, жената: „Защо не си нахранила детето?“ Тя ме погледна
студено и каза: „Защото детето пости“.

После, преди да мога да взема детето от нея, тя отвори прозореца и го
изхвърли през прозореца на втория етаж. Изтичах на улицата в
радиацията и разрушението на вятъра, хванах детето в ръцете си и
детето отново започна да диша! Докато стоях там, един човек се
приближи до мен – и той просто мина покрай мен – лицето му беше
толкова изгорено от излъчването на ядрена експлозия и той беше
зачервен с трета степен изгаряне или по-лошо. Той не каза нито дума.
Той просто продължаваше да минава покрай мен. Върнах се в къщата
си, напълно защитена от радиация, защото знаех, че нищо не може да
ме нарани и с бебето заедно, и аз го храних с мляко от бутилка.

След известно време разрушителните ветрове престанаха. И всичко
изглеждаше спокойно. След това отново погледнах към небето и видях,
че започваше първия кръг, започнах да крещя: “ПОКАЙТЕ СЕ и обърнете
сърцата си към ЯХУШУА! Съдът пак дойде!” Малко слушаха. Видях още
три кръга поред, общо четири.И тогава звука на рев, който не мога да
опиша. И тогава отново дойдоха разрушителните ветрове. И това беше
друга ядрена експлозия, която избухна! Аз разбрах, че жената е
религията, а бебето са църквите, организираната религия кара хората
да гладуват и ги принуждава да постят за повече духовни знания и
пророчески истини и откровения. Свикнала съм да храня хората, които
гладуват в собствените си църкви, пасторите жертват хората в името на
това да се хранят с богатство, да контролират, да мислят, че управляват
овцете, забравяйки, че има само един Добър Пастир.

Моля, предупредете всички. ЯХУВЕХ ми говореше насън и ме
предупреди, че ТОЙ отново ще премахне оградата си за защита; дори
езичниците се кланят на езически бог, на кой бог се покланя Америка?

******

През Ноември имах подобен сън.
Вървях по пътя и крава пълна с мляко ме следваше където и да отивах.
И това не беше дори моя крава. Един фермер ме обвини, че съм
откраднала кравата му! Казах, че не мога да спра една крава да върви
след мен, това е изборът на кравата! Видях 3 квадрата в един ред,
нарисувани от пръста на ЯХУВЕХ в небето. Чух звук като бучещ шум,
който не мога да обясня. Беше … беше толкова силно! Тогава видях – бях
в планината и огромни камъни паднаха от моята страна. Тичах към
океана, където къщата ми беше в съня. Влязох в къщата и видях три
квадрата отново, рисувани на небето. Аз гледах ужасена и се опитах да
мисля по какъв най-малко болезнен начин да умра. В края на краищата
си мислех, че сега океанът ще покрие къщата и всичко в него ще потъне,
ако остана в него. Затова реших отново да отида в планината. Чух
оглушителен шум. И тогава, след като беше нарисуван третия квадрат,
видях – преди да мога дори да се движа – ФОЙЕРВЕРКИ в небето. Когато
фойерверките току-що започнаха, първият, със светъл цвят, беше скучен
на вид фойерверк . И тогава се появиха фойерверки с ярки цветове! И
това бяха красиви фойерверки. Не бягах, просто погледнах
фойерверките.

Моля, изпратете ми своето тълкуване на сънищата. Знам, че кравата е
пълна с мляко от учението на други пастири, но искаме още. Само
пламенните молитви на праведните ще имат много сила, ако моят народ
падне върху лицата си и ще се смири, ще чуя молитвите им и ще
излекувам земята им! Моля, вземете тези сънища насериозно. ЯХУВЕХ
говори с мен ясно чуващо се преди 3 години и 2003 г. ще бъде
четвъртата година. ТОЙ каза: „В рамките на 4 сезона ще знаете.“ Ако
добре разбираме, 4-те сезона са години. Наистина ли имаме толкова
дълго или краят ще дойде по-скоро? Защото твърде много хора имат
желанието да унищожат Америка и те имат силата и само ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА могат да ги спрат. ТОЙ ще използва нашите молитви. Кой ще
ни помогне да посредничим? Трябва да имаме повече време, за да
достигнем този свят за Небесното Царство.

Хубавото е, че аз съм защитена. Така ще бъдете под крилата на
ЯХУВЕХ, както се казва в Псалом 91, тайното място на Всевишния БОГ.
Има ли нещо твърде трудно за БОГ? 3-те еврейски деца бяха хвърлени
в огнена пещ, която беше загрята 7 пъти по-гореща и нищо не беше
изгорено, освен въжетата, използвани за връзване на ръцете и краката
им. БОГ ЯХУВЕХ може да ни попречи да бъдем засегнати също през
това време.

Моля, кажете на другите за спасителната благодат на ЯХУШУА, така че
те да бъдат спасени. Не се страхувайте от човек, който може само да
унищожи плътта, а по-скоро направете своето собствено спасение в
страх и трепет от ЯХУВЕХ, който може да убие вашата плът и да хвърли
духа ви в огненото езеро. Понеже ви обичам, предупреждавам ви.
Eзекиил 3: 17-21 кръвта да не е по ръцете ми. Моля, помнете истинския
съботен ден и го пазете свят. Спазването на Съботата (Шабат) не
означава “учение на оправдание чрез добри дела”, пазете се от
оправданието чрез добри дела и робство, това е благословение и
почивка за децата на ЯХУВЕХ. Както във времето на Мойсей, ще има
благословение или защита за онези, които спазват Истинската Събота
чрез любов към ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Тези инструкции ни бяха дадени с
Адам и Ева и Библията казва, че Шабат е вечен и никога няма да се
промени. Католицизмът промени истинската събота; покланяйте се през
всички дни, но особено се приближавайте в истинската Събота. ЯХУШУА
дойде да изпълни Мойсеевия закон, а не да го отмени. Къщата, в която
влизам, е моят КОВЧЕГ на сигурност. Бъдете сигурни, че сте в Ковчега,
когато това се случи, в скривалището на Псалом 91. Не забравяйте да
викате името на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. В Светите Имена има сила.
Любов и благословия в прекрасните ИМЕНА на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.
Апостол Елишева Елияху

******

Първо тълкуване:

Скъпа (Елишева ),
Моля се за съня. Вярвам, че е ясно, че Господ ви показва блудница и че
тя не желае да храни своето дете с месото на Господ. Господ я е осъдил
за това. Господ е говорил три пъти с нея. Осъждението идват и то
започва с блудницата. Тя е голямата блудница, за която е писано, че
язди звяра. Бог е говорил с нея безброй пъти и е време да излезе от нея
моя народ и да не участват в нейните грехове. Защо продължавате да
ходите в къщите на блудници и да ви хранят с духовно мляко, с което не
можете да пораснете до зрялост.

И сега Господ е изпратил мършавост на душите ви и вие все още не
успявате да излезете от нея, мои хора. И защо? За да можете да имате
хубави приятели и хубави къщи и хубави коли и хубави места за
поклонение? Защо трябва да имаш всички тези неща и въпреки това да
ме забравяш дни без край? Господ, който те е обичал и те е спасил и е
нахранил и ти вървиш след блудница и проститутка? И как може да те
храни, о, глупави, които ме забравят толкова дни без брой? Защо
потърсихте Блудницата и капаните на нейното гнездо вместо Господ?
Затова, понеже сте потърсили Блудницата и не сте ме потърсили и не
сте се подчинявали на гласа ми да излезете от нея, АЗ няма да слушам,
когато АЗ изпращам присъдите си срещу нея. Не биваше да участвате в
тези неща. Но вие си казахте: „Има ли друг начин? Не е ли пътят на
Блудницата единственият път, по който мога да вървя? Няма ли сгради
на всеки ъгъл и не мога ли да получа месо там? ” Но вие си казахте:” Да
и? Най-малкото, имам място да остана отстрани на пътя, където да ме
хранят и да се грижат за мен, а също така мога да имам богатство и
просперитет! ”

А Блудницата ухажваше и гукаше и ви дръпна вътре и вие ядохте хляб
на изискани места и намерихте малко спокойствие и утеха. Но АЗ казах:
„Тези хора няма да ме слушат, АЗ ще трябва да изпратя по-силно
повикване, преди много да се насладят на блудницата и тя приспи
хората.“ Но когато дойде унищожението, АЗ казах: „Гледай сега и виж,
ще се покае ли тя, хората ще видят нуждата си от МЕН? Ще покажат ли
покаяние, че живеят за себе си и тези къщи, които са построени в мое
име? О, сега ще чуят ли, когато виждат, че техните къщи, изградени в
МОЕТО име, не могат да ги спасят, да ги защитят? Дали къща от бетон и
тухла ще ви защити, любими мои? Дали хората, свещениците, които ви
продават моето име и моят домакин ще ви помогнат ли, когато съдя
мястото й? Ще дойде ли на вашето погребение? Ще подготви ли
смъртното ви легло за вас? Ще пее ли на вашето погребение? АЗ
казвам не!

И сега АЗ вече не мога да бъда търпелив с вас. Дните са тук, защото
знаете, че този, който умря за вас е истински. Ако се покаете и се
отвърнете от греховете си и се поклоните на мен и ме последвате, ще
бъдете спасен. Но АЗ самият ще съдя великата Блудница и проклети са
тези, които ще са намират в нея в този ден. (Елишева), не е скрито от
мен какво ще направи Господ. От години съм извън блудницата.
(Елишева), не е скрито от мен какво трябва да прави Господ. От години съм
извън Блудницата. (Елишева), голямата блудница е фалшивата
религиозна система, която продава Исус по ъглите на улицата и в най-
големите сгради, построени на земята. Те продават Исус за долари и
хранят децата с хляб, когато те могат да ги хранят повече. Но те искат
богатството на доларите на хората, така че хранят децата с мляко, а
млякото дори е отслабено, докато алчността се увеличава. Въпреки че
пасторите, много от тях имат в себе си месо или по-тежки думи и в
сърцето си, но не искат да го споделят поради тази причина. Те се
страхуват да не обидят хората и да изпуснат последователите и да
изпуснат парите за подкрепа на сградите и програмите и подобни неща.
Това е голям грях и воня в ноздрите на Бога. Как трябва да бъде
изключението, че истинските апостоли и пророци работят, за да се
подкрепят с малко последователи, докато фалшивите наемници на
Отстъпническата църква пълнят джобовете си с богатството на децата.
И не беше ли така по времето на първата поява на Исус? Купуваха и
продаваха гълъби в храма. Сега те продават касети и книги, и
изображения, и напитки, и кафе, и храна, и всякакви неща, и това, след
като вземат десятъка и приносите. Няма ли Бог да съди такава църква
като тази? Може ли Бог да позволи това нечестие да продължи? Не и
хиляда пъти не !!! Сега гневът на Господ се възпламенява срещу
фалшивата и той ще я изплюе от устата си.

Той все още призовава истинската невеста да излезе от църквата на
фалшивата блудница. Това означава, че ако сте в църква, излезте.
Лутерани, излезте. Методисти, излезте. Презвитерианци, излезте.
Излезте от всичко, което се издига над Господа и истинската църква.
Защото греховете й са достигнали толкова високо, колкото небето и
Господ си спомни греховете й. И Бог много ще съди тази Блудница,
която седи като кралица и смята, че никога няма да види скръб. Как се
осмелява да се превъзнася изключително много по този начин. Коя си
мисли че е, пръска и плюе и се обявява за царица, а не вдовица!
Излезте от нея мои хора. Вие сте католик? Излезте! Излезте! Излезте!
Да, тръбата свири, чувате ли я? Дните свършват. Не можете да
промените Блудницата. Блудницата ще ви промени!

Никой не може да промени блудницата. Ако това беше възможно, Господ
щеше да я промени. Но сега тя се изпълва с богатството на моите
недохранени деца и няма да нахрани с богатството и откровението на
моето слово, но е извършила греховете на Юда, който ме продаде за
тридесет сребърни монети. Нека който има ухо да чуе какво казва духът
на църквите. Днес е денят да чуем. Не втвърдявайте сърцето си, както в
ден на изпитанието, когато израилтяните паднаха в пустинята, защото не
бяха доволни от истинския хляб от небето. Излезте. Излезте. Излезте !!!!
Това казва Господ.

******

Допълнително тълкуване:
Тълкуванията ми на сънища са обикновено прости. Надявам се другите
да успеят да различат по-дълбок смисъл, ако има такъв. Унищожението
скоро ще дойде от нищото и ще улови удивени всички (с изключение на
онези, които го устройват). Четирите кръга връщат към следното,
публикувано на този сайт: Елишева Елияху се събуди с Отец ЯХУВЕХ,
говорейки на 16 октомври 1999 г. около 7:00 ч. Централно време … “В
четири сезона ще знаете, дар да изцеление, звук на тръбата!” 4 кръга се
отнасят за тези четири сезона [лято, пролет, зима, есен?]. На Елишева за
първи път беше показано изпълнението или края на 4-ти сезон и какво
ще се случи по това време. Виждайки го отново за втори път
потвърждава, че това със сигурност е пророчество от ЯХУВЕХ, което ще
се случи, също така, че ще има две вълни на унищожение. Звукът на
тръбата (шофар) ще извика Невестата на ЯХУШУА за безопасност у
дома на Брачната Вечеря на Агнето, преди да дойде унищожението.
Докато тази буря бушува над страната ни, отхвърлените църкви ще
продължат да бият събранията си, докато ги карат да гладуват духовно.
Жената е онази църква, хвърляща гладуващото събрание от прозорец
на 2 етаж. Елишева представлява тези, които проповядват истината и
които хранят онези, които се обръщат към тях за помощ, хранят
гладуващото бебе. Тя и бебето бяха напълно защитени от радиацията в
дома си чрез своята вярност и послушание към призванието на
ЯХУШУА.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred