Пророчество 37, Благословяйте И Се Молете За Мир В Ерусалим

print

Пророчество 37
Благословяйте И Се Молете За Мир В
Ерусалим

Дадено чрез Апостол Елишева Елияху
19 октомври 1999 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Исая 52: 4, 5 Защото така казва Господ ЯХУВЕХ: Людете Ми слязоха
изпърво в Египет, за да поживеят там; После и асирийците ги угнетяваха
без причина. Сега, прочее, що да правя тук, казва Господ. Тъй като
людете Ми се взеха за нищо? Владеещите над тях вият, казва Господ, И
името Ми непрестанно се хули всеки ден.

******

Пророчеството започва
AЗ ще благословя онези, които благославят Ерусалим, АЗ ще прокълна
проклинащите Ерусалим! О, Ерусалим, о, Ерусалим! МОЯ любима
Дъщеря Ерусалим, малко ви завидяха, малтретирана нация, наречена
Израел. АЗ изпращам МОЯТА слугиня да донесе посланието на
Надеждата за вас. Вие знаете законите, но сега АЗ я използвам, за да ви
донеса МОЕТО Обещание. АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви благославя и пощадя
заради ЯХУШУА, МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН. АЗ избрах да се роди
единствения СПАСИТЕЛ за цялото човечество със знаци, чудеса и сила
и да ви даря МОЯТА любов. За вас ТОЙ умря, бил е възкресен в Слава,
победи врага на душите ви и взе това, което сатана открадна.
Сега ЯХУШУА седи до МОЯТА дясна ръка като единствен застъпник.
ЯХУШУА, СВЯТАТА КРЪВ НА МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН се изля в почвата
на Ерусалим, за да може този свят да бъде спасен. Само ако приемете
това чисто покритие на Светата Кръв, като Кръвен Завет, ще бъдете
спасени. Няма друг път към МОЕТО присъствие. Вън с вашите
празници, жертви, пост, рецитиране на молитви и специални дни на
прославянето на „АЗ СЪМ”, ако не приемете МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН,
ЯХУШУА, тогава всичко, което казвате и правите, се прави напразно!
Дадох МОЯ Дар ЯХУШУА не само на този свят, но първо АЗ ГО дадох на
вас.

О, любима нация, наричам АЗ Израел. НЕГОВАТА Свята Кръв е пролята
не само за този свят, но отначало е пролята за Израел. Кръвта МУ, която
се проля в почвата и вика: „АЗ го направих за вас, завинаги ли МЕ
отхвърляте? Ще проклинаш ли винаги МОЕТО име? Кога ще видите, че
АЗ съм единствената ви жертва, която ще успокои гнева на МОЯ Отец? “
Когато ще видите, АЗ ви позволих да направите това с МЕН, а вие не сте
виновни? О, ще дойде денят, когато ще МЕ наричате свой възлюбен и
ще почетете МОЕТО СВЯТО Име! АЗ ви предупреждавам, че няма да
има повече агнета и животински жертвоприношения, които да успокоят
гнева на МОЯТА БАЩА или МЕН, само като приемете МЕН,
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ СИН НА ЯХУВЕХ. АЗ доброволно положих живота си на
земята на Ерусалим, за да можете да се спасите. Само признавайки, че
АЗ, ЯХУШУА, седя от дясната страна на ЯХУВЕХ като ЦАР на царете и
ГОСПОД на господарите, вие ще бъдете спасени.

Само като извикате МОЕТО име ЯХУШУА ХА МАШИАХ в предстоящата
Скръб, ще бъдете спасени. Само ако обичате, подчинявате се и търсите
МЕН, можете да бъдете наречен МОЯТА Невеста, тъй като АЗ ще ви
взема да бъдете с МЕН. АЗ съм единственият избавител на този свят,
единственият изкупител, няма друг. Затова казвам не само Ерусалим, но
и на този свят, за да се подготвите за това, което трябва да дойде, няма
да оцелеете, ако не призовете на Името ЯХУШУА! Да обичаш само МОЯ
ОТЕЦ ЯХУВЕХ не е достатъчно! ТОЙ МЕ пожертва не само за МОЯ
Еврейски народ, но и за хора от всички племена и езици, ТОЙ даде Своя
Единороден СИН, за да можете да покриете греховете си, защото всички
са съгрешили и са лишен от Славата на ЯХУВЕХ!

АЗ и МОЯТ ОТЕЦ сме само Свети и съвършени. Заради грехопадението
на Адам и Ева нито един човек не е създаден без нужда от Спасител и
МОЯТА КРЪВНА Жертва! Ерусалим е толкова благословен, именно на
тази почва единствената чиста, Свята, изцеляваща, възкресяваща,
освобождаваща, КРЪВ на ЯХУШУА е излята на тази земя в Ерусалим.
Защо мислите, че сатана толкова мрази тази земя? Защо мислите, че
тази земя се бори за оцеляване, откогато се е родила? Защо мислите, че
е разкъсана от война и всеки народ на тази земя иска да я контролира?
Защо мислите, че МОЯТ ОTEЦ го благослови така, както TOЙ не е
благословил никой друг народ? МОЯТА кръв беше пролята и сега ще
донесе тайни съкровища на този свят несметни! Злите ще хапят и
скърцат със зъби, докато се опитват да контролират богатството. Те ще
спорят помежду си кой ще постави Израел на колене и богатствата и
плячката, която ще превземат във войната. Но МОЯТ Отец говори
напред и казва на врагове, вие няма да продължите да разделяте и
завладявате нацията и хората, които АЗ съм призовал, предварително
определени като МОИ!

Няма да можете да откраднете от хора, които АЗ наричам
предопределени, като МОИ. Те плащат само за това, че носят името
Евреи и АЗ ще защитя тази страна, която се нарича Израел по начин, за
който никой не е мечтал. АЗ ще защитя всеки, който обича Ерусалим!
Въпреки че те отричат МОЯ СИН ЯХУШУА, сега е моментът, когато
Името ЯХУШУА ще бъде почитано отново. Ето защо злото сега се опитва
да приеме закони, които биха забранили дори да се изговоря името, под
заплаха от затвор, изтезания и смърт. Сега сатана контролира
правителството на този народ и народите по целия свят. Вие трябва да
се подчинявате на правителствата дотолкова, доколкото те се
подчиняват на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Тъй като правителството е на
раменете на ЯХУШУА, само ТОЙ е платил цената! МОИТЕ хора трябва
да се подчиняват на БОГА, на когото служат, а не на човека. Молете се
корумпираните правителства да бъдат разбити и Светите да се издигнат
и да отнемат откраднатото.

Израилевата земя беше разкъсана като МОИТЕ дрехи, проиграни и
продадени на най-високата цена. Но АЗ, ЯХУШУА, ще върна в Израел
откраднатото, а враговете му ще бягат в седем различни посоки! О, горко
на теб, който вдига ръка към зеницата на очите МИ, въпреки че в тази
страна Името ЯХУШУА се презира сега, АЗ ще ги върна към първата им
любов и тогава те ще разберат, чрез страданието си, и ЯХУШУА е
техния възлюбен, и МОИТЕ възлюбени са МОИ!

Израел няма да има достатъчно вода, ще им липсва ЖИВАТА ВОДА,
която АЗ изпращам на другите, за да донесат тази ЖИВА ВОДА и всички,
които пият, ще утолят жаждата си не само духовно, но и физически.
Всички, които се откажат от МОЯ СИН ЯХУШУА, техните езици ще висят
като пресъхнал човек в пустинята. Както жадува ЯХУШУА, така и тези,
които отхвърлят НЕГОВИЯ подарък на Голгота. Колко ще отидат като
жената при кладенеца? Колко от тях ще са готови да предложат на
народа на Израел МОЯТА ЖИВА ВОДА? Защото те жадуват и не знаят
за какво жадуват? Те се наричат Светата земя, но само малък остатък е
Свят пред МЕН.

АЗ ще изпратя тази слугиня, както АЗ сега пророкувам с чашата на
МОЯТА ЖИВА ВОДА. Тя ще бъде помазана и с други, които вървят пред
нея по начин, който този свят все още не е виждал, тъй като тя храни
гладните и предлага жива вода за онези, които жадуват за правда. Ще й
помогнете ли? Ще й пречите ли? Всеки, който чете това, трябва да
помни, дали това беше за тази малка страна, наречена Израел, където
вашият Спасител да бъде роден, служил, умрял и възкръснал? Именно
заради вас и заради вас само Израел плаща тази цена. Защото сатана
мрази Ерусалим и Израел с омраза, както никой друг! Той ще доведе
своя антихрист да управлява и царува в Ерусалим.

Пазете се, всички, които не приемат единствения Истински Жив БОГ, ще
попаднат под силата на злото правителство, което идва. Тези, които
търсят МОЯ СИН ЯХУШУА, ще имат скрита храна и скрита вода, когато
имат нужда. МОИТЕ деца ще намерят скрити съкровища, скрита Мана от
Небето, когато имат нужда. Гледайте не на този покварен свят, който да
се грижи за вас, а вместо това, погледнете БОГА на Авраам, Исаак и
Яков и си спомнете как АЗ винаги бях с Мойсей, който ходеше пред
МОИТЕ хора, за да ги изведе от робството, както беше накога, така АЗ
ще го направя отново. Чудеса още неразказвани, вие, които
принадлежите на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, ще видите!

Не МЕ ограничавайте, не се съмнявайте в МЕН, вярвайте, вярвайте
само в Името на МОЯ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ и викайте към МЕН, и
АЗ няма да задържа чудеса и благословия за вас. Ако само можеш да
повярваш. АЗ имам откровение за така наречените “Езичници”, ако сте
вярващи, обичате, почитате и приемате ЯХУШУА като Господ и
Спасител, присадение сте и сте СЪЩО Евреи като МОЯ Син ЯХУША.
Там вече няма Евреи и Езичници. Вече не се наричат Еврейски
ПРАЗНИЦИ и Свети дни и Шабат (събота), те са и за вас!

АЗ имам Откровение за пълнокръвните „Евреи“, чуйте МЕ! Вие
отхвърляте ЯХУШУА, защото смятате, че ТОЙ е за езичниците, но
ЯХУШУА е роден от Еврейска слугиня и ЯХУШУА е ЕВРЕИН! О, Израел,
МОЕТО име е „АЗ СЪМ!“ АЗ те благослових. Не ГО проклинайте повече,
за „АЗ СЪМ“ – това не е половината МУ, НИЕ сме едно! Онези, които
ругаят, отхвърлят и отричат МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА проклинат,
отхвърлят и отричат ВЕЛИКИЯТ БОГ „АЗ СЪМ”. За това няма прошка на
греха, изкопахте яма в ада, в която ще живеете.

Онези, които отхвърлят МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, отхвърлят ОТЦА и
СИНА, защото няма начин човек да бъде спасен, ако МОЯ РУАХ ХА
КОДЕШ не ви привлече в любяща връзка, потвърждавайки, че само
ЯХУШУА спасява и няма друг път към Небето, няма По-свято Име. АЗ
ще дойда за МОЯТА Невеста, която да взема с МЕН! Но трябва да МЕ
чакате не от страх, а от дълбока любов! Страхът е обратното на вярата.
Страхът не МЕ прославя, вярата ви, че АЗ, ЯХУШУА, ще се погрижа за
тези, които са МОИ, това е, което МЕ почита. Защото МОЯТА Невеста
все още беше в страх и не викаше с вяра и любов, затова АЗ още не
съм дошъл. АЗ идвам за МОЯТА Невеста с чисто сърце, преданост и
мотивация, а не егоистична гордост и липса на вяра, която АЗ ще
осигуря. Отчасти това е причината MОЯТА Невеста все още да не е на
МОЯ страна.

Търсете МЕ, научете се от МЕН, желайте МЕ, подчинявайте МИ се
повече всеки ден. Получете защитата на крилата на МОЯ Баща като
пиленце и ще МЕ видите. Разберете, че нищо не може да се случи, което
не е определено от МОЯ ОТЕЦ. ТОЙ ще се погрижи за онзи зъл ден,
когато изглежда, че всичко е загубено. Вижте, вашето изкупление се
приближава. Погледни нагоре и виж, че АЗ ида в източната част на
небето. Слушайте с ушите си и не знайте страх, ще чуете Рога на
Шофара на изкупените, с очите си ще видите МОЯТА Слава, ако можете
само да повярвате.

Казано, написано чрез тази слугиня на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА под
помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ в 7:00 сутринта на 19.10.99 г.
Преп. Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred