Пророчество 49, Пазете Се! Вие Сте Като Овце, Които Водят За Клане!

print

Пророчество 49
“Пазете Се! Вие Сте Като Овце,
Които Водят За Клане! ”

Дадено на Пророк Елишева Елияху
Това пророчество е дадено в първия ден на Сукот.
(започва вечерта на 2 октомври 2001 г.)

Прочетете свързано съобщение от имейлите на Апостол Елишева
Елияху
от посетителите относно това пророчество
(кликнете тук, за да отидете на имейли)

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пазете се! ЯХУВЕХ казва, че ние сме овце, които ги водят за клане.
Дори много пастори водят овце и агнета за клане.

******

Пророчеството започва
Горко на МОИТЕ църкви и храмове, които не подтикват хората да се
молят срещу войната в Америка, тази Трета Световна война ще засегне
всички нации по света. Ако не правите това не се наричайте Църква. Не
се наричайте МОИ Пастири, Пророци, Апостоли, Учители, ако не чувате
от МОЕТО помазание, ако не можете да чуете това сега. Духовни
водачи, вие ще отговоряте на „АЗ СЪМ” ЯХУВЕХ, които не подтиквате
хората да се молят срещу ИД карти и други нахлувания в личния живот.
Ще носите отговорност за това, че не се застъпвате за свобода и
неприкосновеност на личния живот. Вие отдавате свободата. Америка не
разбира каква цена трябваше да се плати, за да се получи тази свобода,
да се поддържа тази свобода? Защото няма да я видите да се връща
отново, докато ЯХУШУА не дойде след Скръбта.

Пастори, Горко ви. Особено тези, които печелят най-много в очите ви,
защото вие приемате безданъчен статут и се продавате на най-високата
цена. Вие сте блудница в МОИТЕ очи! Вие църкви, които никога не сте
говорили, не сте казвали на МОИТЕ хора, че не е правилно, когато сте го
нарекли ден на възпоминание и молитва, дълбоко сте разстроили МОЯ
РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ), без да преподавате, без да говорите, без
да предупреждавате за това. Грях е да се молим на всеки друг Бог, освен
ЯХУВЕХ и ЯХУШУА (Исус)! Това не е правилно и не сте уведомявали
правителството за това, когато враговете в други страни се надсмиват
над вас, Америка. На никое друго място, но в Америка се случи. Ти беше
отделена, Америка, за МОЯТА слава и тогава казахте, че всеки бог може
да отговори на молитва. Вие направихте компромиси с душите. Ще
отговоряте един ден за това на МОЯ съд.

Срам за всички, които мълчаха и не направиха нищо, за да укорят това,
което се прави в ефир. Така че АЗ, вашия БОГ, ОТЕЦ ЯХУВЕХ, не исках
отново да се гневя на Америка, вкарах го в ума на Пат Робъртсън да се
моли за пастирите, но той не каза защо АЗ го направих. Той знаеше, че
пасторите са изложени на риск и се страхуваше да ги разгневи повече,
отколкото да предизвика гнева на „АЗ СЪМ“. Горко на пасторите в
Америка и по целия свят, АЗ ви призовавам: „Не се държте повече като
страхливци.“

Не се наричайте пастор, пророк, апостол, учител, евангелист, духовен
водач, ако сте страхливец! Идете си сега, преди да носите повече
отговорност за заблуждаване на МОЕТО стадо. Спрете да учите хората
МИ да правят компромиси, в древни времена те се бориха за правото да
служат на „АЗ СЪМ“. Тези, които следват ЯХУШУА, бяха убити, но не
направиха компромис.

МОЯ Църква, отново стани и се превърни в живия Храм на МОЯ РУАХ
ХА КОДЕШ. Спрете да храните МОИТЕ Овце И Агнета с храни,
подходящи само за малки бебета. Срам за вас. АЗ ще ви търся
отговорност, вие сте пастори, които правят компромиси и не наричат
несвятостта това, което е. Тези, които правят компромиси не наследяват
Небесното Царство. Вие се страхувате от своите дякони, събрания и
правителства повече от „АЗ СЪМ“. Как мога АЗ да продължа да изливам
МОИТЕ благословения и защита, ако продължите да правите
компромиси с това, което знаете, че е истина, подкрепено от Светата
Библия и Писанията.

АЗ ви обвинявам, пастири, обвинявам ви сега. Срам за вас! Вие казвате
това, което правителството, обществото, което ви е купило, ви казва да
говорите. Пастори, които предупредихте кой е терористът на Америка,
но не предупредиха кой е врагът на ЯХУВЕХ и истинският враг на
МОИТЕ деца, името е сатана и сатана идва под много форми, в
различни религии. сатана ви подтиква към война, той знае, че ще има
война, която ще доведе всички страни да участват по един или друг
начин. Внимавайте следващия път, когато я наречете Трета Световна
война, точно това ще бъде.

Америка, ти се заблуждаваш. Събудете се, народе МОЙ и се изкажете
против това, призовавайте Президента да намери по-мирни начини от
войната, която ще включва дори биологична и бактериологична война.
Това вече не е война с прости куршуми. Това ще бъде война с такъв
мащаб, която ще шокира този свят и наистина думите „Трета Световна
война“ никога няма да бъдат забравени и никой народ няма да остане
същият. Били сте предупредени!

Америка, разболяваш МЕ с песните си: „Бог да благослови Америка“. На
кой Бог пееш? АЗ слушах твоя ден на възпоминание и молитва, АЗ бях
свидетел на мълчанието и цялото Небе мълчаливо наблюдаваше, АЗ
слушах хората да се бунтуват срещу МЕН, ЯХУВЕХ, как се събирахте за
молитви в църкви, храмове, джамии, жилищни сгради и улици, но колко
се молехте на БОГ на вашето ТВОРЕНИЕ. Колко се молехте в Името
ЯХУШУА, БОГА от вашето СПАСЕНИЕ. ГОРКО на вас. АЗ чух вашия
лидер да казва, просто се молете на всеки Бог, на когото се покланяте.
AЗ видях как дори вашето правителство се моли в името на чужд бог.
Който е просто човек, дяволът идва с много маски. ГОРКО ви! Именно
заради молитвата на МОИТЕ хора, молещи се за милост към Америка,
този ден, АЗ не махнах Ръката на защита от вас. Именно поради
малкото в дома на правителството ви отново пощадих Америка, в същия
ден, когато това зло се издигна, АЗ чух огнените молитви на праведните,
които пълнеха ушите МИ по-силно от тези, които се опитват да успокоят
всяка религия.

Америка, спрте да МЕ изпитвате. Горко на детето, което размахва юмрук
в лицето на ВСЕМОГЪЩИЯ ЖИВ БОГ ЯХУВЕХ, няма друг. „АЗ СЪМ“
Който е „АЗ СЪМ“ и няма друг Бог. Америка, ако не спрете да размахвате
това червено, бяло, синьо знаме в лицето на „АЗ СЪМ“ и започнете да
живеете благочестиво, издигайки Библията, спазвайки Тората, която е
Божи стандарт срещу злото в този свят, а също и срещу злото, което
върви срещу вашата нация , „АЗ СЪМ“ ще освободи МОЯТА хватка
върху вас и ще позволя на сатана да ви накаже там, където сълзите
няма да спрат, нито виковете на този народ, които ще бъдат чути по
целия свят. сатанинска нация ще ви бие, а телата ви ще изглеждат като
пребити в червено, бяло и синьо.

АЗ ще позволя на сатана да нанесе такива рани по вас, ако не спрете
това гордо, aрогантно отношение. Това е отношението, че тази страна е
съвършена и не вреди или греши. Вашата гордост е вонята до Небето и
МИ причинява такъв позор, защото целият ад се радва, а вие карате
сатана да се подиграва с МЕН, напомняйки МИ колко МОИ милости и
благословения са излети върху Америка. Правейки това, пазете се от
цената, която ще платите, ако продължите ще е като на Вавилон и вече
няма да се повдигнете. Наистина Вавилон ще падне, но не е необходимо
да бъде сега. сатана се стреми да върви преди МОЕТО време, а АЗ с
нетърпение очаквам истинското покаяние на Америка.

Вашата нация не трябва да се гордее със знамето от цветна тъкан, в по-
голямата си част направено от ръцете на собствения ви враг, който
търси вашето унищожение, то е ушито от ръцете на вашия враг. Защото
когато нацията, която прави вашите знамена, ги шие, вие не знаете,
дали те не са сложили проклятията си на знамето ви и всичко към което
се стремят и се молят на боговете си за унищожаването на Америка. О,
Америка, как АЗ скърбя за МОЕТО малко дете-нация. Толкова
разглезена, дадох ли ви толкова много благословения? Защото наистина
ви благослових, където светът завижда. О, Америка, АЗ ти дадох повече
от останалите, а ти се държиш като разглезено дете, само търсиш
повече и МИ предлагаш да очаквам по-малко от теб. Покайте се, преди
да е станало твърде късно. Върнете се към МЕН; не се кълнете във
вярност само на знамето, кълнете се във вярност на вашия БОГ на
СЪЗДАНИЕТО и СПАСЕНИЕТО, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА са НАШИТЕ
ИМЕНА.

О, Америка, АЗ плача и ридая над теб. АЗ ви изпращам при други
народи с Евангелието на МОЯ СИН ЯХУШУА, а вашата собствена страна
обръща гръб на МЕН, освена във времена на голямо страдание. Защо
АЗ трябва да отнема от вас МОЯТА ръка на защита, за да привлека
вниманието ви? Мислите, че МИ харесва да ви виждам как страдате
пред очите на този свят? Не съм ли казал АЗ чрез тази слугиня:
„Америка, АЗ съм запазил най-лошото за теб за най-накрая?“
Не знаете ли, че само вие контролирате собствената си съдба? Когато
Америка отвори шлюзите и позволи на всички религии да дойдат на
вашите брегове, наистина ли мислите, че АЗ исках да приветствате
всички чужди богове, които хората донесоха със себе си? Забравихте
наследството си толкова скоро и сте се родили за първи път? Вие така
скоро забравихте чудесата, които АЗ направих, за да родя тази нация?
О, Америка, не е толкова лесно да се откажеш от свободите си, които АЗ
ви дадох. О, Америка, не е толкова лесно да се забрави, има само един
БОГ и това е „АЗ СЪМ“, който ви покрива и защитава. „АЗ СЪМ“ е
същият ТВОРЕЦ, който ви е създал за МОЯТА собствена цел! АЗ ви
използвам за проверка на други народи на този свят. Ще следват ли
грешните ви пътища и да, Дете МОЕ, Америка, вие имате грешни
пътища, поради вашия пример прониквате в този свят с примера на
Безнравствеността. Вие изпращаш Евангелисти с послание за спасение
и въпреки това, колко плодове на проклятието има във вашата
собствена нация, непокаян грях. Да наричаш Святото нечистиво е
богохулство в МОИТЕ очи.

О, Америка, нека се примирим един с друг. Вие пеете “Бог да
благослови Америка”, но не знаете ли, Будистите казват, че е техният
бог, на който пеете, Америка в тази песен, както и Мюсюлманите казват,
че е техният бог и сатанистите казват, че това е техният бог. Назовете
БОГА, на когото служите и ИМЕТО на единствения, който е вашият
СЪЗДАТЕЛ и ваш СПАСИТЕЛ! Името ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ,
наричан още Исус Христос. Това са НАШИТЕ ИМЕНА и те трябва да са
навсякъде на всяка вълна. Толкова ли ви е срам да призовете ЯХУВЕХ,
че ще бъдете подложени на цензура за МОЕТО име в училищата, в
съдилищата си? Защо има всички други имена в Америка, дори тези,
които служат на чужди богове?

Чужди хора, които идват в Америка и въпреки това не се срамуват да
споменат името на онези, които са само мъже, дявол в маскировка и
въпреки това се наричат богове. И все пак вие, които сте отделени за
МОЯТА слава, се срамувате да казвате МОЕТО Име, което е над всички
имена. След това се осмелявате да МЕ призовавате за милост към
Америка. О, ако не бяха ходатайствените молитви на МОИТЕ истински
деца, АЗ вече щях да позволя на Америка да бъде отстранена от лицето
на земята.

Заради МОИТЕ Деца, Невестата, Избраните и Отбраните в Америка,
както и на онези, които плачат за тях в други страни, АЗ вече бих те
изтрил от МОЯТА памет. Ето колко сте МЕ разгневили и въпреки това АЗ
се гневя колкото и плача за вас и ви моля да се покаете, защото АЗ не
искам някой да умре и да отиде на място, създадено не за хора, а за
сатана и демони. То е направено за паднали ангели.

Америка, да, АЗ отново обвих ръката СИ на защита около теб. Видяхте
ли какво се случва, когато АЗ отслабя хватката СИ? Вижте колко бързо
вашата държава се атакува от други, които завиждат за
благословенията, които АЗ съм дал на Америка. Ако Америка знае
истината, вие нямате приятели. Всички те са врагове в маскировка и ако
е възможно, ще ограбят всичко от вас. „АЗ СЪМ“ е вашият единствен
истински приятел и „АЗ СЪМ“ е вашият Създател и Баща. Защо се
срамувате от това кой съм “АЗ СЪМ” и какво означава “АЗ СЪМ” и това
е Святост и че “АЗ СЪМ” се противопоставя на всичко, което е
нечестиво. Покайте се Америка, преди да е станало твърде късно.
О, Америка е толкова млада и толкова глупава. Мислите ли, че съм
впечатлен от молитви към други чужди богове, които са само хора и
дявол в маскировка? Вашият ден на молитва и възпоминание направи
малко, за да почете МЕН; АЗ отново пощадих твоя народ само заради
усърдните молитви на праведните, които могат да направят много.
Знаете ли, че сатана поиска МОЕТО разрешение, за да ви смаже този
ден? АЗ отказах заради пламенните молитви на праведните, които могат
да направят много.

Внимавайте, Америка, следващата Трета Световна война ще бъде
началото на края за вас и много други нации, когато паднете като
домино поред. Като къща от карти. Внимавайте и помислете много за
това, как АЗ мога да ви благословя, за да спечелите войната, когато този
народ вече не се застъпва за Святост. Вашите лидери се интересуват
повече да угодят на всички хора, отколкото да угодят и се боят от БОГА
НА СПАСЕНИЕТО. ИМЕТО на МОЯ СИН е ЯХУШУА и независимо дали
ГО наричате със Свещеното Име или с името Исус, както в Америка
често наричат, ТОЙ е същият МЕСИЯ за вечността и няма друг.
ЯХУШУА е единственият начин да се дойде до „АЗ СЪМ“, няма друг Бог
освен СВЯТАТА ТРОИЦА, всички ТРИ са ЕДНО.

Внимавайте, лъжемесии ще се издигнат около вас. Внимавайте, всичко,
което е в Библията, сатана се стреми да фалшифицира. Внимавайте
Деца МОИ, Невеста, Избраните и Отбраните ще бъдат измамени, ако е
възможно. Защото сатана идва като ангел на светлината и се преструва,
че това е за ваше добро, за да ви защити и въпреки това се пазете,
когато се обърнете към някого за защита, преди да се обърнете към
ЯХУВЕХ и МОЯ Син ЯХУШУА, вие сте попаднали в капана на измама и
лъжа. Внимавайте, когато казвам, че когото ЯХУШУА е освободил, това
наистина е свобода. И тогава властите на този свят ще дойдат и ще ви
отнемат свободата на словото, движението, дори семето ви, посято от
вас. Внимавайте, злите дори ще се опитат да нормират това, което
ядете, пиете, носите и в кой ден трябва да се покланяте.
През всички дни трябва да се покланяте на МЕН, но има само един
Истински Шабат (събота) и този ден ЯХУШУА ви даде, когато ТОЙ даде
пример и стана Господин на Шабат. Поклонение и хвала на ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА всеки ден, но особено на Истинския Еврейски Шабат на
почивката на ЯХУВЕХ, АЗ почивах след като АЗ създадох света. Кой си
ти, обикновен човек, мислейки, че нямаш нужда от почивка.
Следвайте МОЯТА Тора. Почитайте Истинния Шабат (Съботен Ден) и го
Светете преди МЕН. Почивайте в този ден. Стремете се да чуете от МЕН
в този ден, попитайте МЕ какво искам да направите на този ден,
отделете се от света и прославете своя БОГ НА СЪЗДАНИЕТО и
СПАСЕНИЕТО. Възможно ли е човек да ограби БОГ? Да, вярно,
Истинския Шабат (Събота), отделен за вас и МЕН, ще видите, сега ще
бъде във вечността, ден на почивка.

Погледнете този ден, в който празнуват световни празници, в пиянство,
грехът вилнее и знайте, че това е измамата на дявола, “АЗ СЪМ”
гневен, защото мнозина просто не разбират кой Ден е Истинският Шабат
(Събота). Прочетете Свещените Писанията, не казва ли МОЕТО Слово,
работете 6 дни и почивайте на седмия ден? Това не е законичество, това
е Благословението, което е предназначено за вас и „АЗ СЪМ“. ЯХУШУА
се ВРЪЩА ЗА НЕГОВАТА НЕВЕСТА на ИСТИНСКИЯ ШАБАТ
(СЪБОТА). Но вие не знаете на кой Шабат ТОЙ се връща, така че
бъдете подготвени. Нека ТОЙ не ви намери да пиете, да празнувате и да
работите както работи светът, или ще плачете като 5-те неразумни
девици, които не са имали масло в лампите. Запалете лампите си сега и
ги пазете да горят, докато не видите ЯХУШУА да се връща в цялта СИ
слава за СВОЯТА Невеста, която очаква своя МЛАДОЖЕНЕЦ.

Пазете се от кулите на Световния Търговски Център, сравними с
колоните, които Самсон разтърси. Америка, ето къде поставяте вярата,
доверието, надеждите си, тези кули са съставени от много езици и
народи и вие изграждате кули възвишени и ако можехте щяхте да
достигнете височините на Вавилонската кула. Както Вавилонската кула
падна пред света, АЗ позволих тези кули да се срутят на земята. Сега
земята е наситена с кръвта на мъртвите, които лежат под кулите, като
напомняне за греха на гордостта в тези кули.

Никой не говори за греха, който е бил в тези кули, за греховете, които
целият свят е почитал, греха на алчността, кражбата, кървавите пари в
много различни форми, греха под много форми, които АЗ мога да назова.
Целият свят пи от Вавилонската чаша, когато онзи ден разхлабих
хватката си, врагът дойде и нападна. Светът изглеждаше ужасен, както
видяха: вашите световни кули се запалиха и се срутиха на земята. АЗ
помилвах финансовата ви система по една причина. Не мислете, че
това е, защото Америка е толкова силна, че никой отново не може да
бъде доведена до депресия, това са пламенните молитви на праведните
в Името на МОЯ СИН и АЗ не позволих икономиката да се срине до
земята. Все още не! Докато молитвите продължават да се повдигат и
вярват в „АЗ СЪМ“ повече от колкото в това правителство или всяко
друго правителство.

Америка, помислете дълго и упорито, преди да участвате в поредната
война. С коя държава ще се биете? Нямате нации, с които да се биете
Вие сте толкова малки в сравнение с по-големите страни. Приличате на
най-младия, който се опитва да победи най-възрастния. Единствената
причина, по която сте спечелили войната в миналото е, че тази нация в
по-голямата си част се е обърнала към „АЗ СЪМ“ и МОЯ СИН ЯХУШУА и
знаеше, че без НАС на ваша страна ще загубите всички войни. Дори
нашите Инициали ви бяха дадени от „АЗ СЪМ“, US, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА
са US и A представлява ВСЕМОГЪЩИЯ. Тази нация трябваше да
отстоява Съединените Щати на ВСЕМОГЪЩИЯ. Веднъж сте служили на
ВСЕМОГЪЩИЯ ЖИВ БОГ „АЗ СЪМ” и ЯХУШУА. Това е на „АЗ СЪМ“
благодатта, любовта, милостта и мъдростта, която АЗ дадох на вашите
политически и духовни водачи.

Кой ще слуша сега? Какъв дух говори на лидерите ви? Молете се за тях.
Вашият Бял Дом е осквернен и не е очистен от духовете на гадаене,
прелюбодеяние, убийства, самоубийства, блудство, прелюбодеяние,
алчност, завист, духове на антихриста, аборти, хомосексуалност, гордост,
атеизъм, нелюбов, омраза, егоизъм, подкуп, лъжи и духове на измама,
сатанизъм, лудост, предателство, некромантия, трябва ли да продължа?
Какъв е духът в Белия ви дом сега, където вашите лидери взимат
решения? Къде е КРЪВТА на ЯХУША, която трябва да се използва за
очистване на правителствения ви дом? Къде е покаянието, както АЗ
призовах Вашингтон? От вашите лидери, които са отговорни за
приемането на нечестиви закони? Хората застават в пропастта за
вашите политически лидери по целия свят.

Америка, не тръгвайте на война без „АЗ СЪМ” на ваша страна. Не
позволявайте на вашите политици да мислят, че искате тази война
срещу невидим враг. Можете ли наистина да се биете с 60 или повече
страни, за да изкорените хората, които наричате терористи? Как можете
да се надявате на победа? О, Америка, вие сте изправени пред свят,
пълен с хищници, които искат да действат като приятел и в по-голямата
си част ще ви предадат, ако им се даде възможност. Те ще нападнат,
когато най-малко го очаквате. Вие предлагате ръце, пълни с пари и
подкупи, а те ви мразят за това. Били сте предупредени! Америка, вие
сте толкова близо до сърцето МИ, защото когато враговете ви са жадни и
гладни, вие искате да ги храните и поите. Не разбирате ли, укрепвате
врага си, вместо да ги отслабвате?

Вие натрупвате въглени на главите, които не признават Бога на вашите
предци, те ви мразят, когато показвате любов и състрадание към тях, и
те гледат на вас като слаби, а не силни. Америка, дори след войната с
враговете си, отиваш и възстановяваш земята им, но не можеш да
заличиш сълзите, които сте причинили, защото прегъваш твърде бързо
онова, което смяташ за силно, оръжията, силата, мускулите и въпреки
всичко когато мускулите ви не са укрепени от Светото Слово на ЯХУВЕХ,
трябва да направите повече от това което сте свикнали.
Пазете се от ръцете на палача, не се доверявайте на враговете си.
Внимавайте да обърнете гръб на палачите, защото в момента има
повече от една нация и трябва да се притеснявате oт палача. АЗ
предупредих чрез тази слугиня, на която АЗ говоря, пазете се от
Пакистан и въпреки това колко малко говорят и предупреждават
лидерите на тази нация? Америка, ти се усмихваш и хората, които
според теб са усмихнати, държат ракети зад гърба си.

Войната ще ви навреди както никога досега. Само по този начин няма да
се случи, ако пламенните молитви на праведните продължават да
призовават МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ (Свят Дух) да покрие Америка и да се
покаят и да се застъпят за Святост и смело да се изобличи Несвятото и
да не се призовава друго име, а само ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Покрийте
своя президент Буш в молитва и горко ви, когато дойде следващият
президент. Горко ви, когато дойде следващият папа. Следващият папа
няма да бъде човек на мира, а ще бъде контролиран от сатана.
Спомнете си Римската империя и какво направи тя. Думи за мъдрите в
ЯХУВЕХ, молете се сега за идните времена, те ще дойдат при вас
толкова бързо, че е дошло времето да сте добре с МЕН. АЗ говоря това
по целия свят, защото Америка, можете ли да дадете пример за това,
както може Израел? Ако само две от МОИТЕ деца слушаха, тогава този
свят не би трябвало да пие чашата на МОЯ гняв. О, но това беше
предсказано и вече предварително определено, но не ускорявайте
МОЕТО време! Все още има време, ако само онези, които твърдят, че
познават „АЗ СЪМ“, вече няма да мълчат. Тази световна война може да
се отложи по-дълго; няма да има друга, след това ще има война срещу
самото Небе. Молете се да сте на страната на Небето, а не на страната
на антимесията.

Сега в заключение АЗ искам да успокоя МОИТЕ деца, които идват при
МЕН през сълзи, от страх какво ще се случи. Тези думи на мъдрост няма
да останат без внимание: „АЗ СЪМ“ не ви давам дух на страх, а на сила,
любов и здрав ум. Благодарете MИ предварително за вашите
прославени тела. Тела, които никакви затворнически решетки не могат
да задържат, тела, които не могат да бъдат убивани, тела, които ще
вършат това, което са правили Светиите, когато МОЯT СИН ЯХУШУА
възкръсна от гроба. Така и светиите са възкръснали в Ерусалим, като
духовете им се съединиха с телата им и те се възкръснаха първи във
възкресенски тела, за да бъдат свидетели на ЯХУШУА. Който живее,
управлява и царува, ТОЙ е МЕСИЯ. Пак казвам АЗ, както беше тогава,
така ще бъде отново.

ЯХУШУА дойде първо, после Светиите възкръснаха и станаха свидетели
в Ерусалим. Прочетете МОЕТО Свято Слово, както беше тогава и така
ще бъде отново. Те са мъртвите в Месията, който ще свидетелстват на
този свят; ЯХУШУА е МЕСИЯ, заедно с онези, които са живи и наречени
НЕГОВА Невеста. Гледайки, чакайки, все още вършейки работата,
дадена от вашия Небесен БАЩА, ще бъдат грабнати да посрещнат
ЯХУШУА във въздуха. Няма да има повече тела от плът и кръв, но
прославените тела, които ще позволят да се направи повече за „АЗ
СЪМ“, отколкото смъртни тела от глина.

Ако вярвате на МОЕТО Свято Слово, тогава ще знаете, че това не е
първият път, когато „АЗ СЪМ“ е правил това, спомняте ли си древния
Илия [на иврит, Елияху] и спомняте ли си Енох? Защо мислите, че АЗ
мога да направя това само два пъти, не е ли „АЗ СЪМ ” в състояние да
го направя отново и за тези, които могат да повярват и се доверят, АЗ ще
го направя. Когато децата на Израил бяха близо до децата на Египет и
въпреки това язвите не се приближиха до тях, дори тъмнината не падна
върху тях. Кръвта на жертвеното агне беше на вратата, сега имате едно
жертвено агне, единственото Свято Агне без петно и порок. В ЯХУШУА
не бе открит никакъв грях. Така че всички, които умиха своите Живите
храмове в НЕГОВАТА Пролята КРЪВ на Голгота, за да се простят
греховете им, разкаяха се и се обърнаха от греха и търсят и обичат
ЯХУВЕХ и ЯХУШУА първи в живота им, изпълнени с МОЯ РУАХ ХА
КОДЕШ.

Както в дните на злия Фараон, когато духът на злия Фараона отново ще
дойде, така и чудесата ще дойдат отново, както Моисей и Израилевите
деца. Ако можете да повярвате, тогава ще видите неизразими чудеса. АЗ
все още имам мъченици, защото това е предопределено и те вече знаят,
душите им са готови, но МОИТЕ деца, които влагат вярата си в „АЗ СЪМ”
и чуват МОЯ глас и се подчиняват на МОЕТО Слово, ще знаят какво да
правят и къде да отидат и ще избягнат ръцете на врага отново и отново.
Не всички ще получи Прославените Тела, защото не всички вярват.
Някои, които искат да МЕ проверят и да останат със своите неспасени
близки. Имайте вяра в чудесата, с които да предупредите да не вземат
Белега на звяра, други знаят, че ще получат Прославени Тела за това
съществува такова разделение, и двамата са прави. АЗ вече го сложих в
духа ви, ако сте МОИ, ще бъдете ли мъченик или ще сте мъртви в
МЕСИЯТА и ще умрете, първи ще възкръснете, или ще бъдете
грабнати за да се срещнете с МЕН във въздуха.

Спрете тези глупави аргументи. Не виждате ли защо АЗ казах толкова
силно на този слугиня Елишева Елияху и казах: “Първо грабване, после
друго за тези, които АЗ обичам?” Обичам ги и двамата! Мъртвите в
МЕСИЯТА, които ще възкръснат и вие, които живи ще бъдете грабнати,
за да се срещнете с МЕН във въздуха. Не виждате ли, ето защо АЗ
говорих с нея ясно и казах: „Не казвайте, че е преди Скръбта, по средата
или след Скръбта, защото то не е нито едно от тези неща.

Не виждате ли още, защото всички сте прави. Дори онези, които вярват,
че ЯХУШУА идва отново след Скръбта, защото няма ли да дойде ТОЙ
да управлява и да царува на земята, както ТОЙ прави на Небето? Колко
гняв са МИ причинили с тази глупава раздяла. Сега можете ли да
оставите тази дискусия да почива? Не е ли имало достатъчно омраза и
тежки чувства от собствените МИ деца, предизвикани от тази дискусия,
която сатана запалва вътре във вас. Работете заедно, а не отделно.
Спрете да отхвърляте апостолите и пророците. Имате нужда от очите и
ушите на тялото на ЯХУШУА. Пастори, спрете да мислите, че стадото
няма нужда от никого освен вас. Стадото не е ваше, но принадлежи на
единствения Добър Пастир. Стига означава стига.

Какво ще кажете на онези, които ще останат, всичко защото не
позволихте на МОИТЕ Пророци и Апостоли да предупредят овцете и
агнетата и черните овце, които могат да станат бели, но вие бяхте заети
да пълните джобовете си със злато, когато Овцете и Агнетата се
заблудиха от пътя, докато Овцете и Агнетата не ви призовават към
покаяние. Овцете и Агнетата ядат една и съща храна ден след ден.
Страхувате се, че някой друг ще ги нахрани, от страх за събранието,
което АЗ наричам МОИТЕ Овце и Агнета, които предпочитат свежа
духовна храна от Небето. Прясно ново вино и настояват пасторите да
изхвърлят старото вино, за да не се спукат меховете.

Пастори, вие сте отговорни за всяка душа, която сте изгубили в
събранието си и ще пропусне Небето, защото сте се загрижили повече
за себе си и сте изградили духовните си империи и своята репутация,
извращавайки МОИТЕ Писания, за да отговарят на вашия образ, за да
обяснят вашето изобилие. А МОИТЕ деца ходят в недостиг, докато вие
се самоутвърждавахте с гордост, забогатяхте, не казвайки истината от
страх, за да не обидите Овцете и Агнетата. Вие сте просяци на Небето.
Носите по мярка ушити костюми и живеете в замъци тук, на земята,
защото това е наистина всичко, което ще имате на земята, вие сте във
фалит на Небето, колкото и добре да можете да проповядвате и
преподавате, МОИТЕ дарове няма да бъдат отнети веднага след като
тръгнахте по пътеките на света, така че сте измамили много, но не
всички от МОИТЕ деца, защото АЗ съм дал дара на прозорливост и те ви
познават, какъв дух ви управлява сега, духът на мамона и алчността.
Вие не сте нищо повече от блудница в МОИТЕ очи.

Вашият Кристалнен Храм ще се срине, докато продължавате да стоите в
своето великолепие и ръкотворна слава. МОЯТА слава не е във вас.
Тези, които искат да ви нарекат пастор, един ден ще изпитат как
Стъкленият Храм ще падне на земята, когато АЗ го разтърся и всички
вътре ще загинат. Колко малко, когато това се случи, дори ще видят
Небето. Защото АЗ не съм ли ви предупредил за Духовните водачи,
които са само апарат за успокояване сърбежа на ушите. Били сте
предупредени! Човекът, построил кули, които се присмиват над „АЗ
СЪМ ”, ще паднат. Да, дори и тези, които се смятат за кули и наричат
себе си с МОЕТО Име и повечето не МЕ познават. Вие ще паднете,
когато тези духовни водачи паднат, Овцете и Агнетата ще се разбягат,
така малцина отново ще намерят ДОБРИЯ ПАСТИР.

******

Така e казaнo, така е написано на този ден 1 октомври 2001 г. в 12:10
сутринта.

Аз публикувам това и моля прошка от ЯХУВЕХ, ако не съм написала
всичко, което трябва да напиша. Направих всичко възможно да изпитам
Духа, който говори. Моля, уведомете ме, ако сте чули Гласа на нашия
Небесен БАЩА. Аз имам нужда и от насърчение, защото тези
пророчески послания ще разпалят враговете, които се стремят да
заглушат тази слугиня на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Обаче се стремя да
угаждам на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА , дори ако не мога да угодя на
човечеството.

Апостол Елишева Елияху
Послепис: Моля, не хвърляйте камъни по посланика.

******

Тези ИД карта за удостоверяване на личноста са предшествениците на
Белега на звяра. Насън се събудих с това знание от ЯХУВЕХ, какво е
ИД карта? Това е знак, който ви отличава от другите. Къде е събраната
информация? На компютър в Белгия, наречен „ЗВЯР“. Пазете се от
предшествениците на това, което Книгата Откровение нарича Белега на
Звяра. Молете се всички, които призовават ИМЕТО на ЯХУШУА, да не
са тук, когато това се случи. Защото те няма да купуват или продават без
този Белег. Тони Блеър се опитва да го получи в Англия. Хора говорете
или замълчете завинаги.

Съобщения по имейл …
Основното, което виждам в това Ново Слово от Всемогъщия БОГ е това.
Ако Пастори, Евангелисти, Учители, Пророци, Апостоли не спрат да
гъделичкат ушите си и започнат да казват на хората истината, тогава
нацията ще тръгне надолу. Вие сте едно смело сърце, което отстоява
истината. Продължете да стоите и да се молите другите да последват
смелия ви пример. Без църквата, заставайки заедно в истинско покаяние
и призовавайки Бога да прости компромиса със света, плътта и дявола,
ние падаме!

Това дело виси върху колективната църква, която твърди, че познава
истинския БОГ и НЕГОВОТО свято слово. Включих TBN и видях Пол и
Ян Крауч. Той държеше Корана в ръцете си, казвайки на милиони
християни в Америка колко мирни са Мюсюлманите и че Мохамед е
добър човек. Това беше около 2 седмици преди кулите да бъдат
нападнати. Това е пример за грубото невежество, с което пасторите и
проповедниците са наситени.

Аз виждам, че те са буквално напоени с лъжливи учения и компромиси.
Видях това преди 12 години и се опитах да кажа на другите… никой не
слушаше. Сега вие казвате това на света по Интернет. По-добре да стоят
тихо и слушат, а след това предприемат действия, или ние падаме !!!
„Компромисът, компромисът вкара МОЯТА Църква в тази тъжна каша“,
казва Господ Бог. „Бягайте от този компромис или ще бъдете въвлечени в
калта на този порочен свят и напоени с калта му“, казва ГОСПОД БОГ.
Благодаря ти, (Елишева) за твоята твърда позиция относно Божията
истина. Чувствам внушение да ви предложа да поставите това
съобщение до новото пророчество на вашия сайт. То ще е комплимент
за силните думи, които Всемогъщият БОГ Великият „АЗ СЪМ” ви е дал.
Ние предлагаме нашата похвала и благодарност и отдаваме чест и
слава на Бог Отец, Светият Дух и ЯХУШУА, нашия Бог Спасител. То
също така ще предупреди другите за случващото се в църквите по света,
но го използвайте по ваша преценка. С любов, Линда

*****

Сестра (Елишева), най-накрая прочетох Послание № 49 и усетих Светия
Дух във всяка дума. Всяка благословена помазана дума беше озвучена
от „истината” в душата ми и аз възхвалявам Всемогъщия Бог, че отвори
сърцето Си към нас! Моля се също всеки, който чете това пророчество,
да се съобрази и със сигурност ще извърша своята роля в копирането и
разпространението на това пророчество на приятели и роднини.

Разбирам собствените си недостатъци, но искрено скърбя за факта, че
хората забравиха Бог в името на „компромис“ и избягват да използват
единственото Име, чрез което можем да бъдем спасени, „ЯХУШУА!“
Пророчеството наистина призовава към пробуждане Америка и целия
свят и особено съм съгласна с това как всички скачаха наоколо,
размахвайки американското знаме и с думите „Бог да благослови
Америка“. Как Бог наистина може да ни благослови с нашия грях, бунт и
арогантност! Наистина! Покаянието и смирението наистина е това, което
е необходимо и се моля всички души да се върнат към единствения
Истинен и Жив БОГ, ЯХУВЕХ! Благодаря ти, сестро, че си този съд, чрез
които дойде това своевременно и много прямо пророчество, за да ни
предупреди, преди да е станало твърде късно. Бог да те благословя
винаги! Олга
Моля, копирайте и изпратете това пророчество на всички, които
познавате!

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred