Пророчество 62, ЦАРЯТ Идва!

print

Покайте се! Покайте се! Покайте се!

Пророчество 62
ЦАРЯТ Идва!


Изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.
чрез Aпостол Елишева Елияху
на Йом Кипур,
16 септември 2002 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА, вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******


Елишева се моли
Елишева :

НЕБЕСНИ ТАТКО ЯХУВЕХ, В ИМЕТО НА ВАШИЯ СИН ЯХУШУА на този
Йом Кипур, питам, какво Слово имате ВИЕ? Ние идваме при ВАС,
желаейки да чуем ВАШИЯ глас, ако ни уважите със Слово. Ние сме като
елен, жаден за вода, ТАТКО; ние жадуваме да чуем повече от ВАС. Ние
просто благодарим на ВАС, ТАТКО. Укоряваме те и те свързваме,
сатана, заминавай в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ти нямаш дял в
това, защото ние принадлежим на ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, РУАХ ХА КОДЕШ.
Нямаш никакви права над нас. Ние подчиняваме себе си на ГОСПОД, на
ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ и ние се
противим на сатана и ти трябва да бягаш.
(Говори на Святи езици)

Лука 10:19: “.Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и
власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.”
И така, сатана, ние стоим на това Слово. Изчезвай, дявол, нямаш права
над нас. Думите, които ще излязат, ще бъдат от ЯХУВЕХ, ЯХУШУА,
РУАХ ХА КОДЕШ. Никаква лъжлива дума няма да се появи от плътта ми,
нито една лъжлива дума няма да се появи чрез демон и чрез плътта ми,
никаква лъжлива дума да не излезе в Името на ЯХУШУА, аз само
известявам Словото на моя ТАТКО БОГ ЯХУВЕХ, който ме е създал да
говоря, прославям и възвеличавам Името ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, РУАХ ХА
КОДЕШ.

Говори с ВАШИТЕ деца, о, ТАТКО, кажете на децата СИ, ако имате
Слово.

*******

Пророчеството започва
Кажете на хората, извикайте от единия край на земята до другия, МОЯТ
СИН ИДВА, Царят на царете и ГОСПОДА на господарите. Кажите им,
деца МОИ, да се покаят, Небесното Царство е близо, да паднат върху
лицата си в този ден Йом Кипур. Да паднат на лицата си в духовния свят;
погледнете на себе си, защото Царят идва!

Нека светът се подиграва. Нека фарисеите се подиграват. Това няма да
спре ИДВАЩИЯ ЦАР! ТОЙ не идва за онези, които мислят, че не са
грешници, които мислят, че са толкова праведни, че дори не трябва да
се покаят. ТОЙ идва за НЕГОВИТЕ Деца, Невеста, която желае да се
подчинява. ТОЙ идва за воините, които се бият в НЕГОВОТО Свято Име.
ТОЙ идва за тези, които смирено признават, че всички не оправдаха
МОЯТА слава.

Само бъдете готови, деца МОИ. Няма значение дали знаете деня или
часа. Коя Невеста не знае, когато нейният Младоженец ще дойде? Коя
Невеста не се подготвя предварително? МОЯТА истинска Невеста чува
гласа МИ. Те се подготвят сами. Те желаят и търсят святост. Те мразят
кваса на фарисеите

Скрийте се, деца МОИ, само за още малко време. За всички, Небесата
бушуват и войната бушува срещу сатана и неговите демони. Това се
прави, защото Царят идва! Земята трепери и се тресе от страх в
различни части на света. Виждате наводнения, това са МОИТЕ сълзи.
Помнете, когато потопът дойде по времето на Ной. Спомнете си как се
присмиваха и се подиграваха, до това време, когато започна да вали. Но
АЗ казах на МОИТЕ Деца, Ной и неговото семейство, да влязат в ковчега
и да затворят вратата, а когато потокът започна, нечестивите почукаха
на вратата. Тогава те искаха, тогава вярваха Кой съм АЗ, но за тях беше
твърде късно и наводненията ги погълнаха.

Така ще бъде отново. Онези, които стоят в праведността на МОЯ СИН,
онези, които помазват домовете си, онези, които се крият в Словото МИ,
онези, които се сремят да се покоряват, тези, които обичат и служат и
МЕ поставят на първо място, онези, които знаят, че съкровищата на тази
земя те не могат да вземат в своя Небесен дом. В този свят те разбират,
че крадците нахлуват. Молец и ръжда наистина унищожават онова, което
мислите за съкровища на земята, които не можете да вземете със себе
си, когато напуснете тази земя.

Вместо това МОИТЕ истински Деца, МОЯТА истинска Невeста, изгражда
своите Небесни съкровища, където молци и ръжда и крадци не могат да
навредят. Крадците не могат да откраднат съкровищата ви на небето.
Толкова много хора са в лишение, но го правят заради МЕН като се
отказват от лукса, за да могат душите да бъдат спасени. Това са МОИТЕ
Възлюбени; Това са МОИТЕ истински съкровища на земята. Тези, които
призовават в ИМЕТО НА МОЯ СИН, в името на ЯХУШУА и се молят
толкова много пъти на ден, че не могат дори да преброят, това са
МОИТЕ Деца, това са тези, за които идва Царят.

ЯХУШУА е на път, ЦАРЯТ ИДВА! ТОЙ е вашето изкупление за греха. Той
е перфектният AГНЕЦ, който е бил пожертван. Без петна, без
недостатък, в НЕГО не е намерен грях. ТОЙ плати за този свят, ТОЙ
откупи в този свят всички, които могат да повярват и приемат Кръвта,
пролята на Голгота. ТОЙ плати изкуплението за вашия грях. ТОЙ е
ПЪРВОСВЕЩЕНИК. За онези евреи, които се отказват от НЕГО, за
мюсюлмани, които се отказват НЕГО. Те признават Авраам, Исаак и
Яков, но не приемат НЕГО като МЕСИЯ, когато става дума за Името на
ЯХУШУА.

Тогава те ще бъдат съдени според закона на Моисей и по-добре да не
да нарушат нито една заповед. Колко много мислят, че е трудно да се
съблюдават десет. Опитайте 613. Защо мислите, че АЗ съм ви дал
ПЪРВОСВЕЩЕНИК, който е загрижен за вашите немощи и слабости?
Желанието МИ е никой да не загине. Но за онези, които настояват да
бъдат съдени от Моисей, Моисей ще ги съди и горко на онези, които са
съдени от Мойсей, защото няма милосърдие в него.

И така, в тези Десет Дни на Трепет, радвайте се за онези, които познават
ЯХУШУА като Господ, радвайте се, че ТОЙ е вашия МЕСИЯ, вашия
ИЗБАВИТЕЛ, вашият ИЗЦЕЛИТЕЛ. Този, чрез когото АЗ ви благославям,
когато МЕ призовавате в НЕГОВОТО Име. АЗ, ЯХУВЕХ, се прославям
чрез СИНА ЯХУШУА и ЯХУШУА, прославя НЕГОВИЯТ ОТЕЦ ЯХУВЕХ. И
АЗ намирам голяма радост в защитата на МОИТЕ Деца и объркването
на врага по различни начини.

Днес АЗ казах на тази слугиня да ви предупреди за бъдещата карантина,
за болестите създадени от хора, а не от МЕН. Тогава човек създава
това, което наричат ваксина. Но внимавайте, деца МОИ, има смърт,
която те въвеждат във вас. Не се доверявайте на човешките ваксини.
Доверете се на Псалом 91. Повярвайте в Името на МОЯ СИН и
извикайте към МЕН и застанете на Псалом 91, за да задържа язвите от
вашите жилища.

И както МЕ почитате на истинския Шабат, (събота) ден, както се стараете
да се подчинявате, понеже сте МЕ поставили първи в любовта и живота
си и точно както съпругът заслужава достойно място над жена си,
защитата ще дойде на вашите къщи, защото това е КРЪВТА на МОЯ
СИН, пролята за вас на Голгота, която ще покрие и защити вас и онези,
които призовават ИМЕТО МИ и тези, които имат благочестие вътре.
АЗ ще говоря повече за това по друго време, това не е сезонът. Сега ви
предупреждавам, Деца МОИ. Молете се, за да не сте зачислени в
числото на карантинираните. Толкова много хора ще бъдат хванати като
добитък на стадиони и колизеи. И нечестивите ще кажат, че отказвайки
защитата на човек, вие сте заразени, вие сте опасни. И тъй като хванат
добитък, толкова много хора ще бъдат натъпкани, че няма да има място
за стоене.

Внимавайте, деца МОИ, отрова е въведена във вените ви. Внимавайте,
деца МОИ, дори въздуха, който дишате. Внимавайте, деца МОИ, дори
водата, която пиете. Наистина ако не беше МОЕТО Милосърдие,
животът щеше да бъде изтрит от лицето на земята. Внимавайте, деца
МОИ, на това, което се въвежда в вас. Помнете къде е вярата и
доверието ви. Станете за това, което е правилно. Станете за свободите
си сега. Проповедници, спрете да вземате подкупи, защото сте мълчали
твърде дълго. АЗ ще ви държа на отговорни, защото не предупреждавате
МОИТЕ овце! И ако не говорите, както прави тази Слугиня сега, ще бъде
като овца, която се води в кланицата.

Първо съвсем млади, след това по-възрастни и след това и на средна
възраст ще падат. Но никой от МОИТЕ Деца, които призовават ИМЕТО
НА ЯХУШУА, ако те слушат МОЯ глас и се покоряват и вярват, че АЗ ще
ги защитавам, те ще живеят Свято за МЕН, както АЗ съм Свят и бягат
дори от появата на греха. АЗ ще ги защитя. АЗ ще им дам мъдрост. АЗ
ще ги скрия. МОИТЕ ангели ще лагеруват около тях и ще се борят за тях.
Защото вие бяхте изкупени, умилостивение за греховете е било
извършено. Това е, което празнувате на ЙОМ КИПУР и ЯХУШУА ХА
МАШИАХ е НЕГОВОТО ИМЕ. И затова вече не е срамно се да каже, че
ЦАРЯТ идва! Но АЗ трябва да повторя отново, че НЕ идва за непокорна
Невяста, НЕ ще дойде за непокорни деца.

Затова, покайте се, Деца МОИ, преди да е станало твърде късно. Голямо
зло идва. Това е огромна приливна вълна, приливна вълна от нечестие.
Но погледнете нагоре, Деца МОИ, АЗ ще повдигна знаме срещу него, ако
можеш само да вярваш и любов, прошка и милост и Истината на МОЯТ
СИН ще получите. Покайте се, трябва да бъде вашият вик за всички и
навсякъде за идващия Цар ЯХУШУА!

******

Елишева:
Така е казано, така е написано на 16 септември 2002 г. на Йом Кипур.
Започна в 5:18 ч. сутринта до 5:46 ч. сутринта, по време на лична
молитва, когато повдигнахме молитвените нужди на партньорите.
Извинявам се за кашлицата, която чухте. сатанинската битка е реална.
дяволът не искаше да излезе това послание, сякаш ръце ме
задушаваха, когато започнах да казвам: „Царят Идва!” Нашата битка не
е срещу кръв и плът, а срещу владетели в тъмни места, а сатана и
неговите демони не искат пророкът да говори.

Но въпреки това, аз смирено ви представям това Слово на Йом Кипур.
Очаквам с нетърпение да ви видя на Небесата.
С любовта на ЯХУШУА, ваша сестра , апостол Елишева Елиаху

******

Както ЯХУШУА предсказа в последните дни: „Хората ще се издъхват от
страх” (Лука 21:26).

Готови ли сте духовно? Вашето семейство ? Това е причината за това
Служение да предупреждаваме с Пророчески послания и да
насърчаваме и да водим изгубени души към ЯХУШУА, единствения
МЕСИЯ. Ако приехте ЯХУШУА като ваш личен спасител, но бяхте много
топли в любовта, послушанието и духовното ходене с НЕГО, трябва
незабавно да МУ поискате прошка и да ви напълни с РУАХ ХА КОДЕШ
(СВЯТАТА ДУХ). Трябва не само да се покаете, но и да се отвърнете от
греховете си и да помолите ЯХУШУА да измие вашите грехове в
СВОЯТА пролята Кръв на Голгота. ТОЙ незабавно ще ви прости и
изпълни сърцата ви с радостта на РУАХ ХА КОДЕШ.

Ако никога не сте приемали ЯХУШУА за свой СПАСИТЕЛ, но чрез
Свещенните Писания и тези Пророчески послания, вие дойдохте до
разбиране на НЕГОВАТА реалност и скорошно идване и вие искате да
приемете НЕГОВИЯ подарък за вечен живот на Небесата, кажете тази
молитва за спасение по-долу и правете това от все сърце … и ЯХУШУА е
верен да ви прости, като изповядате, покаете се и се отвърнете от
греховете си, в името на ЯХУШУА. И помолете ГО да дойде в сърцето ви
и да живее НЕГОВИЯ (на ЯХУШУА) живот, използвайки ви за Славата на
ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ
Скъпи ЯХУШУА, приемам ТЕ за мой ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, ти си БОГ,
когото обичам. Вярвам, че ТИ плати за моите грехове на Голгота, ТИ
умря и възкръсна от мъртвите на третия ден. Моля ТЕ, влез в сърцето
ми, прости ми греховете, измий ме и ме очисти от всяка неправда.
Съжалявам, че съм съгрешил и се отвръщам от тези грехове. Благодаря
ТИ за това, че ме изпълни с РУАХ ХА КОДЕШ и че ми даде желание да
ТИ служа през всичките си дни и живей живота СИ чрез мен, ЯХУШУА,
за да бъдеш Прославен!

Благодаря ТИ за желанието да чета Библията и ми дай мъдрост, за да я
разбера. Благодаря ТИ за ТВОЯТА любов и спасение на моята душа, в
резултат на което моята вяра ще расте и един ден ще бъда с ТЕБ на
Небето. Напълни ме сега с ТВОЯ СВЯТ ДУХ и ме освободи от лукавия в
ИМЕТО ТВОЕ, ЯХУШУА, моля се. Помогни ми, ЯХУШУА, да помня, че
всички съгрешиха и бяха лишени от славата на ЯХУВЕХ и ТИ дойде да
ни спасиш нас грешниците, затова ТИ се наричаш нашия Спасител.
Амин.

Прочетете тази молитва и след това я прочетете отново, този път не от
знание на главата, но от знанието на сърцето, вярвайте във вярата и
помнете, че ЯХУШУА не е само БОГ, но ТОЙ е вашият най-добър
приятел. ТОЙ толкова се грижи за вас; ТОЙ те обича толкова много. ТОЙ
мрази греха, но ТОЙ обича тебе, грешника.

ЯХУШУА плати цената за твоите грехове, сега не е нужно да се чувстващ
виновен и осъден! Изповядайте греховете си пред ЯХУШУА. Назовете ги,
кажете му, че съжалявате, помолете ГО да ви прости за всичките ви
минали и настоящи грехове. Грехът е всичко, което сте направили или
правите, което причинява недоволството на Светия ЯХУВЕХ. Никой не е
съвършен, помни това.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred