Пророчество 23, Църквата На Лицемерите … Пусни Людете МИ!

print

Пророчество 23
Църквата На Лицемерите … Пусни Людете МИ!

Така е казано, така е написано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез слугинята Елишева Елияху
26 август 1998 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред
всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не
го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това
не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия
МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.
Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на
възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая
42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БOЖИИТЕ посланици, презираха словата
на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна
против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Скъпоценни ЯХУШУА, кажи Слово на хората СИ в този ден. ТИ сложи
Пророчеството вътре в духа ми, за да говориш на вълците в овчи дрехи и аз
моля в Името на ЯХУШУА, нека то да излезе. Нека да прогони вълците от
овцете, които се страхуват. Моля в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, излез
напред към хората СИ и нека нито една дума от плътта ми да не излезе от тия
устни. Нека действително това да бъде РУАХ ХА КОДЕШ. В Името на
ЯХУШУА …Амин.

Пророчеството започва
“Пусни людете МИ!” В този ден излиза ново Пророчество. Предупреждение
към вълците в овчи дрехи, които служат като апостол, пророк, евангелист,
пастор и учител, за да погълнат МОИТЕ овце, да злоупотребяват, убиват или
осакатяват, контролират, мамят или ги преследват. “Пусни людете МИ!” Както в
дните на Мойсей, когато АЗ казах на злия фараон : “ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!”
Така АЗ казвам и днес, вълци в овчи кожи, които се преструвате на МОИ, но
дори не знаете кой СЪМ АЗ! Тези, които се преструват, че МЕ обичат и МИ
служат, цитират МОИТЕ думи, но дори не знаят кой СЪМ АЗ! АЗ ви казвам в
този ден: „ПУСНЕТЕ ЛЮДЕТЕ МИ“!

Има много вълци в овчи кожи, които правят чудеса и знамения. Казват, че
правят тези чудеса в МОЕ име. Те са на вашите телевизионни и радиостанции,
но АЗ ви казвам, че те не правят тези неща чрез силата на МОЯ РУАХ ХА
КОДЕШ. Тази сила е от самия ад. Не се лъжете. Не се заблуждавайте, невинни
МОИ деца, антихристът върши това и още много други неща. Ако тези, които
четат сега, но не чуват, после ще си спомняте думите, които АЗ говоря. Не
всички, които вършат чудеса са МОИ. Винаги има имитация, помнете това.
сатана само имитира истинското помазание и даровете на МОЯ РУАХ ХА
КОДЕШ.

Но АЗ заповядвам днес на тези вълци, които заблуждават МОИТЕ Овце и ги
заблуждават чрез фалшиви доктрини, контрол на ума, разума, чрез измама,
манипулация на ума, лъжи и зли духове: “Пуснете людете МИ!” АЗ съм Бог, над
който повече няма да се подигравате. Вие откраднахте десятъци и дарения.
Това, което е предназначено да бъде свято и АЗ ви казвам сега: ще бъдете
отговорни за всичко, което сте направили. Защото го направихте в името на
ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Вие се преструвате на МОИ, но сърцета ви са далеч
от МЕН. Така АЗ ви казвам в днес: “вълци са в овчи кожи, Съдът започва с дома
на ЯХУВЕХ, дори за църквата на лицемерите.”

За последен път, “Пуснете людете МИ!” Злоупотребихте с овцете МИ и
агнетата МИ, зли, зли пастири, вълци в овчи кожи и вълци с овча маска. Вие ги
бихте безмилостно. Накарахте ги да мислят, че сте бог, да се покланят и да ви
обожават, защото само вие можете да МЕ чувате. Вие ги излъгахте и дори им
каза, че си бог и малък Месия. Изкривявате МОИТЕ Писания и ги подвеждате.
Духът на пастора е духът на църквата. Вие сте зли пастири, вие приемате МОЯ
СВЯТ десятък и пожертвувания така, че хората да мислят, че ще отидат за
ремонт или нова сграда, а пълните джобовете си със златото си и мислите, че те
нямат право да знаят истината за какво са. Вие ограбвате овцете МИ. Вие сте
зли пастири, не учите да се различава доброто от злото.

Не, о, не, можеш да загубиш десятъка или събранието, ако кажеш истината, че
неизповяданият грях, липсата на покаяние и отказът да се отвърне от греха,
водят до ада. Не им казвате, че блудството води до ада, ако не се покаят. Не
учите, че абортът е убийство и води до ада, ако не се покаят. Не учите, че
хомосексуалността и прелюбодейството са грях и водят към ада, ако не се
покаят. Не учите да бъдат святи, тъй както АЗ съм Свят, не – вие сте се
изложили на гнева МИ. Страхувате се да се противопоставите на
правителството, страхувате се да загубите освобождението от данъци. Вие не
говорите на служители, които водят стадото в заблуда, защото вие е страх
другите да не се обърнат срещу вас. Говорите на другите да живеят свято, а вие
самите живеете като дявол. Вие, които мислите, че АЗ съм сляп и не мога да
чуя или да видя какво казвате и как МИ се присмивате и над всичко, което е
свято, ВНИМАВАЙТЕ! Защото ако не се покаете, ще дойда, когато най-малко
го очаквате и вие ще бъдете годни само за МОЯ ГНЯВ!

„ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ! “ АЗ казвам това отново!” ПУСНЕТЕ ЛЮДЕТЕ МИ“!
Преди да дойде ТОЯГА от Небето и да унищожи вършещите зло и грях.
ВЕЛИКИЯТ БОГ, „АЗ СЪМ“ няма да бъде вече подиграван. Църквата на
лицемерите, ВНИМАВАЙТЕ! Пастири на църкви – лицемери: ВНИМАВАЙТЕ!
Апостоли, пророци, учители и евангелисти от църквата на лицемерите –
ВНИМАВАЙТЕ, ТОЯГАТА на МОЯ ГНЯВ ИДВА! Отвърнете се от злото. АЗ
не съм религия, АЗ съм връзка с вашия ТВОРЕЦ и СПАСИТЕЛ! ПОВЕЧЕ
НЯМА ДА МИ СЕ ПОДИГРАВАТЕ! Седите в тези църкви и запълвате там
пейките, а дори не МЕ познавате. Вие стоите зад амвоните и чувате МОИТЕ
думи и проповядвате МОЕТО СЛОВО и закривате ушите си, защото дори не
МЕ познавате. Как можете да водите други при МЕНЕ и да очаквате, че те ще се
спасят, когато даже не МЕ познавате? АЗ отново ви казвам: “ПУСНЕТЕ
ЛЮДЕТЕ МИ!”

Вие сте груби и алчни пастори. Казвате, че не говорите един срещу друг. Вие
прикривате греховете си един на друг, докато избивате МОИТЕ хора
безмилостно с вашите думи, действия, неприязън и безразличие. Имате двойни
стандарти и когато виждат пастор или друг от служението в грях, те си затварят
ушите и очите и не смеят да говорят нито дума и правят това, което им се
казва: грях е да се разкрие греха на пастора. Съдът започва в дома на
ГОСПОДА и с духовните водачи, тези които претендират, че са духовни
водачи и онези, които водят МОЯ народ в заблуда – вие сте били привлечени
към отговорност в този ден.

Съдът започна в дома на ЯХУВЕХ за онова, което сте направили вие, зли
пастири . О, АЗ ще съдя езичниците и започнах да съдя езичниците, язвите бяха
изляти. Но вие, вие, вие, които седите там толкова набожно, вие, които
твърдите, че знаете СЛОВОТО МИ. Вие, които цитирате МОИТЕ думи, вие,
които казвате, “в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ”, а дори не МЕ познавате.
“ПУСНЕТЕ ЛЮДТЕ МИ!” АЗ днес ви предупреждавам, че ще дойдат големи
бедствия при вас, каквито този свят все още не е видял, както когато АЗ
отделих израилтяните от египтяните, но този път не само езичниците ще
бъдат наказани.

Това е времето, когато тази нова язва ще пристигне, ще дойде при онези, които
твърдят, че са МОИ и въпреки това не МЕ познават. Те откраднаха десятъци и
приноси. Те твърдят, че са МОИ, но въпреки това дори не МЕ познават. Те
дори не се вълнуват. Те биеха МОИТЕ овце и ги разпръснаха, а когато не
можеха да ги контролират, за да си затворят устата и да ги принудят да се
подчинят, те бяха изгонени. О, елате при МЕНЕ, при вашият ГОСПОД, вашия
БОГ, вашия СПАСИТЕЛ, МОИ Овце и Агнета, защото АЗ СЪМ
ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОБЪР ПАСТИР! АЗ ще излекувам раните ви и ще ви дам
мир.

О, о, о, чувате ли МОЯТА СКРЪБ! Не е към вас, МОИ Възлюбени . АЗ не
правя това за вас, МОИ Овце, МОИ Агнета, МОИ Деца, МОЯ НЕВЯСТА! О,
вълците ще платят, когато Тоягата се спусне върху тях днес по един мощен
начин. Ще покажа по-нататък и ще разоблича вълците и ще използвам този съд,
за да говоря сега и тя е с МОЯТА власт, да разкъса маските от лицета ви и
овцете ще ви видят каквито сте . Отначало казвате, че сте овца и слагате една
маска, но под нея има друга маска и това е вълчи маска. Но ще ви кажа, че под
тази маска е истинското лице, лицето на демона, който говори лъжа, която идва
от самата яма на ада!

О, о, о, АЗ пак ви казвам, преди да станете напълно обсебени от демони, вълци
в овчи дрехи – освободете се. Признайте какво сте сторили пред всичките
Небеса и земя, бягайте, бягайте, бягайте, защото АЗ СЪМ ГОСПОД , БОГ
ВСЕМОГЪЩИ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, когото лъжете! Казвате, че нямате
служение и все пак се преструвате, че сте служител или претендирате за
служение, но въпреки това ограбвате стадото ми. АЗ ще бъда този, който ви
преследва с МОЯТА тояга и ще вдигна армията на Илия, Еремия и Йоан
Кръстител, и те ще вървят след вас в МОЕТО ИМЕ, в МОЯТА СИЛА, САМО
ЗА МОЯТА СЛАВА!

Ще кажете, АЗ не говоря за съд. Ще кажете, АЗ не говоря за гняв. Вие
поставяте МОИТЕ Святи пророци и говорите: „РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ
ДУХ)?” О, бедни, ти липсваш“! Но днес АЗ ви говоря на вас, злите. АЗ говоря
за съд , говоря за гняв и вие, вие, вие, които говорихте в МОЕ Име, вие, вие,
вие, които злоупотребихте с МОИТЕ овце и агънца, вие злоупотребихте с
Невестата на ЯХУШУА! Вие, вие, вие, вие ще почуствате на себе си МОЯ
ГНЯВ по могъщ начин тъй като съдът се спуска върху вас днес.

О, да, трябва да научите тези печални уроци. О да, вие зли пастири, трябва да
ги научите добре, ако не се покаете днес. Ето какво АЗ казвам. Това не е игра,
която сте решили да играете. Вие сте изоставили, ограбили и заблудили
МОИТЕ овце, но АЗ ще ви накарам да платите. О, ще плащате. БЯГАЙТЕ,
ВЪЛЦИ, БЯГАЙТЕ! Избягайте от това, което сте мислили да правите. Избягайте
от това, което сте извършили. Избягай от това, което си направил, бягай,
ПОКАЙТЕ СЕ! Паднете на колене и плачете за милост за онова, което сте
направили. Призовавайте за милост, която все още може да дойде. Вие
заставяхте да мълчат МОИТЕ истинските пророци и апостоли. Казвате: „Ако не
можете да говорите добре и ме накарате да се чувствам добре, но ме
назидавате и увещавате, за да се усъвършенствам, казвам – не”. Вие не искате
да чувате никакви пророчества от тях. Наричате ги лъжепророци и казвате:
“Махай се!”

Всъщност РУАХ ХА КОДЕШ не говори за вас днес. Въпреки че АЗ изпращах,
отново и отново, и предупреждавах, предупреждавах и предупреждавах, а вие
затворихте ушите си и се престорихте , че дори АЗ не говоря, но в сърцето си
се страхувате, че хората ще чуят. Колко хора сте подвели. Колко сте излъгали?
Колко от вас са убедени, че са бог и са стояли пред МЕН , но АЗ трябваше да
кажа : МАХАЙТЕ СЕ! На вас, зли лидери трябваше да кажа: “Идете от
МЕНЕ, вършещи беззаконие, АЗ никога не съм ви познавал, вие ще бъдете в
ада.” Взимате МОИТЕ думи и ги извъртате и те не означават това, което съм
имал предвид.

Вие сте зли лидери, хранехте с отрова, вместо с МОЕТО Слово, което е като
мед в пчелни пити, сладко, о, толкова сладко. То е предназначено да бъде
приятно и в същото време е твърда храна. Млякото е предназначено да бъде
просто, дори и за най- обикновеното бебе и въпреки това в него сте слагали
отрова, лъжата която говорите. Учите, че няма да дойда отново. Говорите, че
от времето на Ной всичко е все същото. И вместо това ги учите да се
подиграват и смеят над всичко, което МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ прави и говори.
Учите, че са правилни абортът и любовта на хомосексуалистите и АЗ няма да
осъдя този грях, но нима не вижадте – АЗ съм чист и свят и тези мерзости идват
отдолу, а не отгоре. Истина е, АЗ обичам грешника. Истина е, АЗ ненавиждам
греха. Това е мерзост в МОИТЕ очи и всеки който слуша, може да чуе МОЯ
РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ), който е във вас.

О! Чуйте МЕ! О, чуйте МЕ! О, чуйте МЕ, проповедници и водачи, които сте
заблудили стадото си. О! Чуйте МЕ! О! Чуйте МЕ! О, чуйте МЕ, вълци,
махнете се от стадото, или ще ви сваля в разцвета ви. АЗ ще ви сваля от
амвоните. Ще има смъртоносни падания. Сред онези, които се осмеляват да МЕ
предизвикват в този ден. АЗ ще разкрия вашите тайни грехове по мощен начин,
ако и да мислите, че никой не ги е видял досега, просто изчакайте докато
започна.

Вие, които сте несходно обвързани, АЗ казвам днес. СЛУШАЙТЕ
ВНИМАТЕЛНО! Наклонете ушите си към всяка МОЯ дума. О, има толкова
много бракове, които АЗ не съм ръкоположил. В МОИТЕ очи те са толкова
много , казвам ви това – не мога да понасям петно от грях, което покрива
МОЯТА Невяста, грях който те са извършили. АЗ ви казвам това, слушайте
внимателно какво ще кажа.

Говоря на езичниците, с които сте женени, които са покрити със всякакви
извращения, зло, вина и грях. ПУСНИ НЕВЕСТАТА МИ! Вие сте я
осквернили със сексуален грях! Вие сте развратничили, а после отивате при
нея. Казвам ви мъже, които се били заблудени. Казвам ви вие, съпрузи, които
сте прелюбодейставали. сатана се опитва да замърси МОЯТА Невяста, която
трябва да бъде Чиста и Бяла и АЗ ви говоря сега: НЯМА ДА ТЪРПЯ ТОВА
ПОВЕЧЕ! Вземам меча СИ и разделям браковете. Онези, които са по волята
МИ – ще стоят, тези, които не са – ще паднат. АЗ не съм за разводите , но съм
против робството.

АЗ идвам да освободя ДЕЦАТА СИ и така ще бъде. О, вие, които твърдите, че
сте МОИ и сте женени за благочестиви жени, но пак сърфирате в интернет за
грях и порнография. Оскверняваш очите си и прелюбодействаш с духа и
душата си мислейки, че никой няма да узнае. Но АЗ имам новини за вас и
повярвайте МИ, говоря истината, защото АЗ СЪМ БОГ, който не може да лъже.
Ако не се покаете за този грях, ще погинете заради омърсяването на МОЯТА
Невеста ! Бракът е предназначен да бъде Свят. Не разбираш ли? Бракът е
предназначен да бъде Свят. Той е между жена и мъж. Брачното легло е
предназначено бъде СВЯТО, тъй като то представлява единството в МЕН.
Защото когато сте истински заедно, с ум, тяло, дух и душа, тогава сте едно с
МЕН и СВЕТАТА ТРОИЦА. Но как можете да бъдете едно с накой, който
блудства? Как можете да бъдете едно с човек, който мисли за всяки вид грях?
Как можеш да бъдеш с някой, който мрази името МИ? О, АЗ ви казвам това и
ще го направя много ясно. Няма да търпя повече МОЯТА Невеста да се
омърсява със сексуален грях. АЗ няма да търпя повече и по-добре да приемете
тези думи сериозно, защото АЗ не съм БОГ, на когото можеш да се подиграваш;
ти знаеш МОЯ глас и АЗ ви казвам, ако си съпруг или съпруга: никога не ги
предавайте, защото Вие предавате ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Особено ако сте
така наречените християнски съпрузи, които твърдят, че са МОИ, но не чувате
МОЯ ДУХ , а духовните ви очи са слепи. Вие не просто предадохте този мъж и
не просто предадохте тази жена. Казвам ви , вие отново предадохте ЯХУШУА
ХА МАШИАХ! АЗ ще ви изоблича и ще се открие СРАМА ви! Началото беше
когато президентът на страната излезе пред хората и каза: „Въпреки, че каквото
направих е грешно, това не е ваша работа“ и хората се съгласиха.

Е, АЗ ви казвам това днес. АЗ, Господ Бог Всемогъщ, това е МОЕ дело.
Църквата на лицемерите, слушайте внимателно какво казвам. Дори и да
твърдите, че сте МОИ, дори да се преструвате, както лидера на тази нация, АЗ
ще ви предам на ПОЗОР , както направих с лидера и ще го направя отново. Вие,
които заявявате, че сте МОИ, а се промъквате зад гърбовете на съпрузите си в
прелюбодейни взаимоотношения, сексуални грехове и похот, но сте без
недостатък. Но АЗ ви казвам: спомнете си това когато сте в акт на
прелюбодеяние следващия път, защото дъхът, който дишате, ударите на
сърцето са от МЕН и няма да знаете в кой ден или час ще кажа всичко на
съпругите ви . Светът ще поклати глава и няма да знаят защо РАКЪТ НА
ПРОСТАТА е толкова разпространен при мъжете . Но АЗ ще покажа какво
мисля за сексуалния грях, бяхте предупреден днес и носите отговорност за
това, което знаете.

По-добре покайте се и паднете върху лицето си и коленете си, по-добре
покайте се не само на ВСЕМОГЪЩИЯ ГОСПОД ЯХУШУА ХА МАШИАХ и
АЗ ще ви простя, но тогава трябва да признаете и на своя съпруг, когото сте
обидили и предали. Защото АЗ ви казвам, няма да се оставя да МИ се
подиграват сега или друг път. Можете да сте прелюбодейци и да мислите, че
можете да се измъкнете. Но, казвам това, АЗ, ГОСПОД БОГ- ще паднете
мъртви; не знаете кога ще го направя и ще се плъзнете по собствената си
СПЕРМА към АДА! Казвам ви това, защото АЗ съм БОГ на милостта,
слушайте и слушайте внимателно. Научени сте: “Е, аз съм просто човек. Мога
да правя каквото си искам, щом жена ми не види, е добре”.

Но вие забравяте, че имате НЕБЕСЕН ОТЕЦ, дори и да се преструвате, че сте
МОИ, АЗ ви познавам, о, толкова добре и така наречените християнски жени,
които твърдят, че са МОИ, но с нищо не са по-добри. Избягваш за няколко дни
и мислиш, докато съпругът ти не знае, че всичко е наред. Но казвам ви днес:
държа ви под внимание и не знаете кога ще ви отнема живота! Вие също ще
страдате от рак и няма да има изцеление. Приеми думите МИ, чуй МОЯ РУХА
ХА КОДЕШ и нека страх да те обземе. Защото знаете за кого АЗ говоря. Това си
ТИ, ТИ и ТИ.

Можете да промените всички закони, за да докажете че еднополовите бракове са
свети. Но, о, тези държави, които приемат тия закони, ще съжаляват, защото АЗ
няма да бъда осмиван. Брачната институция е създадена за да бъде Свята!
Бракът символизира единството на ОТЦА, СИНА и СВЯТИЯ ДУХ. НИЕ сме
едно, а когато се ожениш не си сам. Ако сте женени за езичник, винаги ще има
борба, или светлината се опитва да завладее тъмнината, или тъмнината се
опитва да завладее светлината. Но АЗ чух виковете на МОИТЕ Деца, които са
впрегнати несходно и са под робство, казвам ви днес чрез този пророк
Елишева Елияху, казвам това по-силно!

Ще поискам живота на онези, които продължават да замърсяват МОЯТА
НЕВЕСТА, тази на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! МОИТЕ деца, тези които
наистина МЕ познават, вие живеете в този свят, но не сте станали като този
свят. Бъдете свети, както АЗ съм Свят, живейте Свято, говорете Свято,
мислете Свято и действайте Свято! Пазете се от всичко, което е нечистиво.
Нечестието не бива да има място във вас. Деца, молете се в името на
ЯХУШУА, защото АЗ ще ви освободя. Направете го с вяра и просто
вярвайте.

******

Така е казано , така е написано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
8/26/98 в 10:42 сутринта
От това Дете, Воин, Невеста, Слугиня
Апостол Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred