Пророчество 36, АЗ Не Съм Само Твоят БОГ Вчера И Днес, Но И Утре, Дори В Най-мрачния Час!

print

Пророчество 36
АЗ Не Съм Само Твоят БОГ Вчера И Днес, Но И
Утре, Дори В Най-мрачния Час!

10 август 1999 г.
Казано чрез този скромен глинен съд,
Апостол Елишева Елияху

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).
През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
О, АЗ скърбя и АЗ викам за съдба, която ще дойде на онези, които
настояват да следват пътя на бунта, отричайки МОЯТА власт и
съществуване, отричайки необходимостта да живеят Свято, както „АЗ
СЪМ“ Свят. Мрак, мрак, мрак! АЗ ще покрия земята с тъмнина, за да се
яви МОЯТ гняв за вашия грях. АЗ ще затворя МОИТЕ очи, когато всички
действия са насочени срещу вас от дълбините на ада, за тези, които
настояват да следват пътя на бунта и неподчинението. Това
предупреждение е казано не само на МОИТЕ врагове, но и на МОИТЕ
деца, защото те трябва да осъзнаят, че ако краката им се отклонят от
пътя на МОЯТА Святоост и започнат да вървят в умишлено
неподчинение, тогава те също ще излязат от МОЯ защитен чадър от
бъдещите бури.

АЗ казвам тези неща сега от МОЯТА слугиня, която също знае, че е
отговорна за това, което казва и което не казва. Тези думи ще убедят
онези, които четат и слушат, и там, където са били в тъмнина, ще светят
с МОЯТА светлина на убеждението, за да докажа за пореден път, че
„АЗ СЪМ“ ВСЕМОГЪЩ БОГ, който е БОГ на Милостта и Любовта, но „АЗ
СЪМ“ също ВСЕМОГЪЩ във войната с МОИТЕ врагове. Несъмнено
онези, които МЕ изпитват, ще открият, че „АЗ СЪМ” БОГ, на когото няма
да се подиграват дълго време, така че бъдете предупредени в този ден.
Тъмнината, която идва, ще символизира гнева на “АЗ СЪМ”, когато АЗ
затворя очите СИ за бедствията, войните, глада, смъртта, разрушенията,
мор, бедност, болести и списъкът продължава. Предупреждавайте МОИ
врагове, те нанесоха срам на собствените си народи, на себе си. МОИТЕ
Бебета, Невеста, Избраните и Отбраните нямат нужда да се страхуват,
но и ще плачат и скърбят с МЕН, когато видят, че тези неща падат върху
онези, които избират да не служат на БОГА, на когото служат. Те ще го
видят на онези, които нямат печата на изкуплението на челата си,
Кръвта на ЯХУШУА, покриваща греховете им.

Когато чуете обвинения за натрупване на запаси и правителствата,
които никога не са нормирали започват да нормират, когато дори водата
се раздава пестеливо, това е началото на това, което АЗ предсказах по-
горе. Когато войната е от всички страни, а на вашата страна е устроена
засада, знайте, че АЗ предупредих тези, които трябва да БЯГАТ и им
казах къде да БЯГАТ и ако слушат, те ще бъдат под МОЯ чадър на
безопасност, ако не слушат, тогава въпреки че АЗ ги обичам и скърбя за
тях; те ще страдат по начин, който не е необходим. Имайте един страх и
този страх е да не чувате МОЯ глас.

Търсете БОГА на Авраам, Исаак и Яков, БОГ на Израел, докато все още
АЗ мога да бъде намерен. АЗ говоря не с висок глас на духовете ви, а с
тих и кротък глас на онези, които се грижат достатъчно, за да склонят
ушите си към МЕН и да се напрягат, вие ще чуете какво казвам. Струва
ли си да ви заинтересува достатъчно, за да се наклоните по-близо до
МЕН, когато прошепна МОИТЕ инструкции за вас? Струва ли си, когато
МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ казва да се пости, вие рябва да постите, за да
можете да МЕ чуеете по-ясно?

О, МОИ Малки, как АЗ копнея да ви полюлея в МОИТЕ ръце, обаче,
избягвате самото МОЕ докосване, защото МОЕТО докосване е Свято, а
за МЕН да ви докосна, ви осъждам. Ето защо АЗ трябва да ви докосна
така, както АЗ не бих искал, като Баща, който наплесква детето, АЗ ще
привлека вниманието ви по един или друг начин. Но тези, които МИ се
доверяват, тези, които жадуват за МОЕТО докосване, АЗ ще ви прикрия
и ще ви защитя. АЗ ще ви люлея в МОИТЕ ръце и ще ви кърмя като
майка, която се грижи за ранено дете. АЗ ви казвам, МОИ Възлюбени,
идващите дни няма да се страхувате от нищо, докато имате вяра в БОГ,
на когото се покланяте, обичате, служите и се стремите да се
подчинявате. АЗ няма да ви оставя или да ви напусна. Не се
страхувайте от човека, вместо това се страхувайте от БОГА, на когото
служите. Ако не слушате МОЯ Глас, тогава ще пропуснете указанията си.
Тъй както на Лот му беше отказан вход от ангела, който го предупреди
да не влиза, точно както когато АЗ казвам да се бяга от която и да е
страна, където и да сте, тогава ПОДЧИНЕТЕ СЕ! АЗ ще изпратя ангели
при вас, под прикритието на мъже и жени и те ще говорят МОИТЕ думи,
но не се лъжете. Ако това не е в съответствие със Слвото на „АЗ СЪМ“,
ако РУАХ ХА КОДЕШ не се намира в тях, тогава не слушайте никого,
който не се кланя, не служи, не обича, не МЕ поставя на първо място
във всички отношения. Защото врагът ще изпрати онези, които
изглеждат Святи и ще говорят Свято, обаче, внимателно слушай думите,
които те казват. Насърчават ли ви да останете във вярата, да
продължавате да живеете Свято, да следвате МОИТЕ Закони от древни
времена, които никога няма да остареят? Защото МОИТЕ закони,
МОЯТА Тора е вечна. Или проповядват друго евангелие, което казва, че
има друг път към небето и няма нужда от КРЪВАТА НА МОЯ СИН
ЯХУША, за да стигнете дотам? Ако ви кажат да следвате законите на
човека и да отхвърляте МОИТЕ Закони, тогава АЗ ви казвам това: АЗ не
съм ги изпращал да ви напътстват или да ви наставляват по никакъв
начин.

Какво общо имат светлината и тъмнината? Какво общо имат МОЯ СИН
ЯХУШУА и сатана? Злото не може да води добро. Политическите лидери
са корумпирани и вие трябва правилно да правите разлика между добро
и зло. Вашите политически лидери във всички части на света МЕ
предадоха. сатана е предложил най-високата цена, но АЗ ще им покажа
какво мисля, защото играта още не е приключила. АЗ ръководя и
управлявам, въпреки че искат да игнорират МОЕТО ръководство. Дори
нация, която казва, че тя се покланя на МЕН, а властите не знаят кой е
„АЗ СЪМ“, не искат да МИ служат, не искат да МИ се подчиняват.
Те планират да нарежат МОЯТА земя на парчета, сякаш това е резачка
за бисквитки, но АЗ ще имам последната дума. АЗ говоря чрез суша, АЗ
говоря чрез силни ветрове, които ще духат по земята, АЗ говоря чрез
земетресения, които ще срутят най-високите сгради и АЗ говоря чрез
наводнения, защото МОИТЕ сълзи са поток за МОИТЕ непокорни деца.
АЗ говоря и земята трепери от МОЯ гняв. АЗ говоря и лава се излива от
МОЯ гняв. Държави, които искат безмилостно да убият неродените, като
продават части на тялото на този, който плаща най-много,
ВНИМАВАЙТЕ!

В един прекрасен ден много скоро ще отговаряте на БОГА НА
ТВОРЕНИЕТО. Вие продавате хапчетата си и предоставяте своите
хирургически умения, които АЗ дадох, за да спася живот и вместо това
вземате невинни животи. Вие, лекарите, ще платите за използването на
даровете на знанието, които АЗ ви дадох, за да убивате невинни
животи. Душите на бебетата, които са нежелани, се връщат обратно при
своя СЪЗДАТЕЛ и обратно в МОИТЕ ръце, но вие сте тези, които ще
плащате за това, което правите. За страните, които правят тези неща,
ще прикрия МОИТЕ уши във време, когато те ще бъдат безпощадно
убивани. Но отново МОЯ гняв няма да докосне онези, които
принадлежат на МЕН, онези, които викат за зверствата, извършени с
безразличие към кое е правилно и кое не е.

Вас, пастори, много скоро АЗ ще привлека към отговорност. Злите
пастири, които изглеждат толкова Свято и все пак не смеят да се
противопоставят на хомосексуалността или аборта, когато сега те
неудържимо се разпространяват. Повече се страхувате да не загубите
подкупите, които сте взели. АЗ предупреждавам МОИТЕ хора, че вие ще
бъдете отговорни за сеитбата на семето в служения, които се страхуват
повече да не загубят подкупите си от правителството, които запечатват
устните си, когато видят, че безнравствеността и злото изпълват земята.
Всяка църква трябваше да се издигне, всеки, който нарича себе си МОЙ
и предупреждават, че хомосексуалността, декларира Библията, е
МЕРЗОСТ за „АЗ СЪМ“. АЗ ви предупредих в МОЕТО Слово, че този
дух ще бъде заразен и ще трябва да се справите с него. Но говорихте
ли, когато видяхте, че са приети закони, които защитават онова, което АЗ
наричам мерзост?

Всички пастори, духовни водачи и политически лидери, които не са се
изказали, АЗ сега наричам МЕРЗОСТ за „АЗ СЪМ“. Вие приемате
външен вид на Святост и вие приемате външния вид на поклонението и
АЗ казвам: „ВЪН ОТ МЕН!“ АЗ няма да ви чуя в деня на бедствие. Вие
ще МИ отговорите, когато АЗ взема МОЯТА Истинска Невеста вкъщи, за
да бъде с МЕН. А вие, духовните водачи, ще седнете във вашите
събрания и ще погледнете в техните лица и ще се опитате да обясните
защо църквата им все още е тук, за да търпи идващата скръб. Това е
така, защото сте били купени с цена, малка цена, която ще ви струва
душата, ако не започнете да говорите сега. ПОКАЙТЕ СЕ СЕГА! ИМА
ВРЕМЕ! МАЛКО ВРЕМЕ! О, ако вие, които мислите, че идването на
МОЯТ СИН е далеч, само ако бихте могли да видите колко е близо, по-
близо от дъха ви, когато издишате студен въздух. Колко духовни водачи
предупреждават за това? Колко дори признават, че същият БОГ, който е
говорил от пророците в древни времена, е същият БОГ, който прави
това отново?

Търсете ME, докато АЗ все още може да бъде намерен. АЗ не съм БОГ ,
на който да се подигравате! Ще видите през близките дни. АЗ ще говоря
от тази Слугиня, която ви храни сякаш сте дете, лъжичка след лъжичка,
тъй като мнозина, които четат това, не могат да погълнат месо или да
решат. АЗ ще ви дам малки порции, за да смилате, а не големи порции,
защото толкова много сте пропуснали и сте се задавили или повърнали
това, защото не беше приятно да чуете. На други, които жадуват повече,
доколкото са смляли месото, АЗ казвам: върнете се и прочетете отново
това, което АЗ говорих. Дори и тази Слугиня, АЗ й поръчах да направи
същото. АЗ ви казвам: ВСИЧКИ сте пропуснали нещо и ако потърсите
МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, ще видите, какво сте пропуснали.

АЗ ви оставям с тези думи: направихте ли всичко възможно да помогнете
на тази слугиня в служението, което АЗ положих на нейните плещи?
Приехте ли истините, които АЗ съм говорил и като чиния с възхитителна
храна, дадохте ли на другите да опитат, или просто сте се наяли и
после забравихте? АЗ ви казах какво трябва да се случи отново и
отново чрез нея. Сега ще видите, че какво АЗ казах се сбъдва. За тези с
духовни уши да чуят тези и духовни очи, за да видят, ще знаете какво
предстои да се случи, какво да направите, какво да очаквате. За тези,
които предпочитат да останат глухи и слепи, вие ще продължите да се
подигравате, ще продължите да търсите убежище и няма да бъде
намерено нито едно.

АЗ ясно заявих: „Какво общо има вярващият с невярващия?“ Нещата от
този свят развращават, ако не се балансират със Светостта. АЗ пак
казвам: потърсете МЕ, докато все още можете да МЕ чуете. Търсете МЕ
в МОЕТО Слово. Разберете кой е „АЗ СЪМ“.. Потърсете МОЯ РУАХ ХА
КОДЕШ и разберете КОЙ е ЯХУШУА. ТОЙ идва за НЕГОВАТА Невеста.
Вие Невеста ли сте или Гости на Невестата? Вие от поканените ли сте и
все пак отказахте поканата, като я изхвърляте? Има повече от едно
идване на МОЯ СИН, но има САМО ЕДИН СВАТБЕН прием, ЕДНА
НЕВЕСТА. КОЙ СТЕ вие? Помнете, че “АЗ СЪМ” вече знае кой е приел
ЯХУШУА като ГОСПОД и МЕСИЯ. „АЗ СЪМ“ вече знае, тъй като това
вече беше написано в Книгата на Живота на АГНЕТО, преди да бъде
създаден този свят. АЗ знам какъв избор бихте направили, преди да го
направите. АЗ съм ВСЕМОГЪЩ, ВСЕЗНАЕЩ и ВСЕВИЖДАЩ.

Tъмнината, която е на път да се спусне към различни части на земята,
ще освободи демоните във всички посоки. Затъмнението, което идва на
небето, също е знак, че злото се бори с доброто. сатана, ЯХУШУА и
МОИТЕ Ангели се бият и АЗ поставих този знак на небето. В духовното
царство има предчувствие, дори онези, които не МЕ разпознават като
ВСЕМОГЪЩ БОГ и се покланят на други чуждоземно богове, знаят, че
това затъмнение е като никой друг. сатана ще вложи идеята в ума на
човека да завладява и граби, краде, унищожава в по-голям мащаб.
сатана ще развърже духа на войната с МОИТЕ Деца в по-голяма степен.
Били сте предупредени Не казвайте, че „АЗ СЪМ“ не ви е предупредил.
Не се страхувайте, просто МЕ призовете и АЗ ще ви избавя с МОЯТА
ВСЕМОГЪЩА РЪКА. Но АЗ ще защитавам само онези, които са покрити
с Пролятата КРЪВ на МОЯ СИН ЯХУШУА. Има само едно опрощение,
една Кръв, която е Свята и чиста, която може да отмие вонята на греха.
Никой не е перфектен; всички трябва да бъдат покрити от Светата
СПАСЯВАЩА КРЪВ на ЯХУШУА, единственият път към МОЯ престол на
благодатта. В следващите месеци ще има само влошаване в очите на
света, но за МОИТЕ Бебета, които лежат в дланта на МОЯТА ръка, АЗ
ще ги покрия и защитя с МОЯТА ръка.

Не се притеснявайте и не се безпокойте, не се тревожете за нищо, не
разчитайте на собственото си разбиране, но във всичките си пътища МЕ
признавайте, молете се на МЕН, търсете МЕ, обичайте МЕ,
подчинявайте МИ се и АЗ няма да разочаровам МОИТЕ верни
служители, които правят това. Скрийте се под прикритието на МОИТЕ
крила, докато това зло не премине. Поставете КРЪВТА на ЯХУША върху
ума, тялото, духа и душата си. Поставете я на вратите и прозорците си,
така че демоните да не могат да влязат. Кажете това с вяра и се дръжте
здраво за ръба на дрехата на ЯХУШУА, НЕГОВАТА дреха на правдата и
не пускайте. Тъмнината на човешката душа ще бъде изобразена в
затъмнение, мрака на греха, покриваща земята, тъмнина, където МОЯТА
светлина не е приветствана. О, АЗ ще скърбя за това, което АЗ рябва да
направя, обаче беше предварително определено, казано по-рано, вие
бяхте предупредени, ако изучавате МОЕТО Слово.

Както в дните на Лот, АЗ ще унищожа страна, която се е надула от
арогантност, грях, неподчинение, убийства, кражби, извращения,
разпуснатост и гордост. Много закони, създадени сега в Америка, са
поставени да почитат антихриста, а не ЯХУШУА (Исус Христос). Вие не
знаете това, но Америка е като газов дим за МОИТЕ ноздри, както и
вашите политически лидери. Политическите лидери, които се опитват да
направят правилното нещо, в крайна сметка биват заглушавани или
сплашвани и в крайна сметка правят погрешно. Това НЕ е лидер. Цялото
Небето затиска нос от вонята на вашия грях, който сатана всеки ден
развява пред МОЕТО лице. Вашите прадеди гледат и знаят какво АЗ ще
правя с тази страна, която като дете си изцапа гащите и АЗ трябва да ги
сменя, и въпреки това АЗ ще намажа мръсотията по лицата ви, защото
МЕ разгневихте.

Вие нямате срам. АЗ се обръщам към политическите лидери, които
приемат закони, които са предназначени да ръководят МОЯ народ и
въпреки това, те учат хората също да цапят бельото си и да не се
срамуват. АЗ ви учих чрез МОИТЕ закони, МОЯТА Тора, създадена да
ръководи вашите народи и кой народ по цялата земя ще използват тези
закони, за да управлява хората? По цялата земя, дори хората, които
възвишават МОЕТО ИМЕ и твърдят, че са МОИ, Израел НЕ МИ СЕ
ПОДЧИНЯВА! АЗ трябва да привлека вниманието им, както АЗ
предсказах чрез техните собствени Пророци. АЗ ЩЕ НАПРАВЯ ВСИЧКО,
КОЕТО ОБЕЩАХ ДА НАПРАВЯ! ГОРКО, ГОРКО, ГОРКО НА НАРОДИТЕ,
НА КОИТО ЩЕ ПУСНА МОЯ ГНЯВ!

Заради избраните АЗ ще съкратя времето на скръбта, но все пак АЗ ще
направя това, което трябва да се направи. Както битката се усилва на
Небето, така и битката на добро и зло се усилва на земята. АЗ отделям
МОИТЕ Овце от козите, тъмнината от светлината. Няма да ви е приятно,
МОИ Бебета, Невестата, Избраните и Отбраните, защото сте обикнали
някои кози и сте искали да общувате и да живеете с тях, дори да се
ожените. АЗ не ви нареждам да се развеждате, вместо това ви моля да
поставите тази връзка на олтара. Кажете МИ, че искате АЗ да ги спася,
независимо колко ниско АЗ трябва да ги спусна, какво трябва да
направя. Вземете това по-сериозно. Кажете МИ, че искате МОЯТА ВОЛЯ
в тези отношения и МЕ помолете да премахна това, което АЗ не искам в
живота ви.

За МОЙ срам, вие намерихте извинения за хладната любов към МЕН.
Намерихте оправдания за това, че не искате да се подчинявате на МЕН
или да живеете Свято или да учите за МЕН или да МИ служите. АЗ не
приемам извинения. АЗ вече ви казах, че не трябва да имате общение с
тъмнината отново и отново в МОЕТО Слово. Трябва да сте пример за
МОЯТА СВЯТОСТ и въпреки това, сега мнозина свиват рамене и вече
не се притесняват от злото в страната. Те МИ казват да спасявам тези с
душа на коза, живеещи в тъмнината, не искащи да бъдат овца и въпреки
това не укорявате приятелите, семейството, съпруга или децата си
поради страха, че ще ги обидите. МОИТЕ деца настояват да се
страхуват от реакциите на своите близки, а не от МОИТЕ. МОИ Деца,
разберете: или ги огорчавайте сега, или ще бъдат огорчени завинаги,
когато горят в ада. Посмейте да ги обидите в ИМЕТО НА ЯХУШУА.
Някои ще са обидени, други ще бъдат просветлени, всичко в ИМЕТО на
ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Сега вие носите отговорност за това, което вече
знаете. Какво ще правите с тези знания?

******

Както е казано, така е написано е този ден на 8/10/99, доверено на тази
Слугиня Шери Илия (Шери Елишева Елияху), която се осмелява да
огорчи в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Молете се да не бъдете
обидени напразно, но ще бъдете просветлени заради нашите души. АЗ
вярвам, че това Слово беше изречено напълно, казано ми под
Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. Аз смирено се моля да чуя всяка
дума по начина, по който БОГ искаше да бъдат изречени.

Послепис: МОЛЯ, помогнете ми да предам това Пророчество в ръцете
на тези, които го приемат като верижна реакция и го изпратят на други.
Моля, изпратете и до други сайтове в Интернет, които могат да ми
помогнат да направя това, за което съм призована. Прогласете
пророчествата на ГОСПОД ЯХУШУА, защото времето е кратко, толкова
кратко. Вдигнете глави, нашето освобождение се приближава. Ходете с
ВЯРА, а не с виждане или страх.Праведните имат много скърби, но
МОЯТ Господ ще ме избави от всички тях.Застанете на НЕГОВОТО
Свято Слово; не оставяй своята Благословена Надежда!

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred