Пророчество 47, Да Бъдеш Предупреден, Означава Да Бъдеш Въоръжен За Време Като Това!

print

Пророчество 47
Да Бъдеш Предупреден, Означава Да Бъдеш
Въоръжен За Време Като Това!

Дадено на Преп. Елишева Елияху
21 април 2001 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

*******

Пророчеството започва
ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! ДА, температурата в ада се повишава. Все още ли
не разбирате, че адската топлина на преизподнята е МОЕТО
раздразнение, което премина точката на кипене? Няма мярка, която
също може да измери МОЯТА всемогъща любов и нито една мярка не
може да измери МОЯ всемогъщ гняв. Нито едно от тях не може да бъде
измерено, защото то е безмерно.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Човечеството ще изпита гнева МИ, но тази земя ще
страда, а не други планети. Защото е вярно, че живеете над ада. Адът е
дълбоко под земята и вие ходите върху ада и вървите върху мястото,
където живеят демоните и душите страдат от безкрайни мъки. Чудно ли
е, че вие непрекъснато сте обстрелвани да грешите по някакъв начин?
ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Само РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ) може да ви
помогне да ходите Свято и само Животът и Кръвта, които ЯХУШУА даде
на Голгота за вашите грехове, могат да измият греховете ви. Само чрез
вярата, че ЯХУШУА е възкръснал на третия ден. Можете ли да
повярвате, че ЯХУШУА е ВСЕМОГЪЩ БОГ и СПАСИТЕЛ; МОЯТ
единороден СИН, заченат от девица на име Мириам (Мария). Къде е
вашата вяра?

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Вулканите са входовете в ада, но душите в ада не
могат да избягат и никой не може да оцелее, за да види ада във
физическа форма. Дадох на другите поглед към ада, както е посочено в
историята на богатия човек и Лазар и това не е символика и не е притча.
Първоначално ада не беше създаден за човешката раса, но обратното
за сатана и неговите паднали ангели, обаче АЗ дадох на Човечеството
избор, къде те искат да прекарат вечността. Какво ще направите с този
избор?

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Тези, които подиграват ония, които предупреждават
за ада, ги очаква Огненото Eзеро. За онези, които вярват, че АЗ съм
създал Небесата толкова красиви, че думите не могат да ги опишат и
знаят, че единствената врата към Небето е чрез дара, който дадох на
Човечеството на Голгота, ЯХУШУА – ИМЕТО НА МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН,
ЯХУШУА е единствената врата. Няма друга врата към Небето, няма друг
път към МОЯТ Престол на Благодатта. Не, нито Буда, нито Мохамед,
защото те бяха само хора, които умряха и не възкръснаха. Те бяха
просто хора, които не можеха да бъдат единственият съвършен
неопетнен Агнец БОЖИ, който да изкупи греховете. ЯХУШУА е
единствената съвършена жертва и това е така, защото ТОЙ е СИН НА
ЯХУВЕХ и МОЙ ЕДИНОРОДЕН СИН.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Дадох МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН, жертва за
човечеството на земята, защото това беше земята, която AЗ пожалих.
Защото това беше земята, където АЗ изхвърлих луцифер от Небето.
Поради МОЯТА милост и любов, знаейки колко зъл е бил луцифер и е,
АЗ трябваше да подготвя пътя за МОИТЕ Деца на земята, за да се
примирят отново с ТВОРЕЦА си. луцифер причинява голяма скръб и
голямо преследване, защото вие буквално живеете върху ада, който АЗ
създадох за луцифер, сега наречен сатана и за неговите демони. Вие
сте заобиколени от злото, което се издига от земята, както и от
принцове, власти, всесветските управители в небесните предели, във
въздуха, демоничните духове, които се събират като войска, за да
засипят тази планета с всякакъв вид грях, а грехът е всичко, противно на
МОЯТА природа, личност и МОЯТА воля. Всички са съгрешили и са
загубили СЛАВАТА НА БОГА.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Вие сте заобиколени от облак от свидетели, които
гледат какво правите с МОЯ СИН ЯХУШУА. От всички планети, само
една планета, която се нарича Земя се нуждае от Спасител, защото АЗ
имам само един ЕДИНОРОДЕН СИН и НЕГОВОТО ИМЕ е ЯХУШУА. Има
само една планета с грешници. Грехът идва, защото вие живеете над
ада и всички са съгрешили и са загубили МОЯТА Слава. “АЗ СЪМ”
ВСЕМОГЪЩ БОГ ЯХУВЕХ, “АЗ СЪМ” СЪВЪРШЕНСТВОТО. Да казвате,
че не сте грешни, означава, че сте лъжци, защото никой на земята не е
съвършен, освен един и това беше когато МОЯ СИН ЯХУШУА ходеше
по земята.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! МОЯТ гняв е много раздразнен и ще бъде излят в
по-голяма степен чрез бури, урагани и торнадо и тъй като “АЗ СЪМ” ще
ударя с МОЯ юмрук на земята, тя ще се разцепи в голям степен и докато
гневът МИ се загрява ще има и вулкани и ад. МОИТЕ деца, които МЕ
обичат и служат, поставят МЕ на първо място в живота си, те знаят как
да смекчат гнева на ОТЦА, защото не са тези, на които АЗ съм гневен.
Те не трябва да се страхуват, не са предназначени за МОЯ гняв, само за
МОЯТА Любов. Те не са предназначени за МОИТЕ проклятия, а само за
МОИТЕ благословения.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! АЗ предупреждавам какво ще се случи в МОЕТО
Слово когато човечеството ще играе на БОГ и то е всичко, което може
да направи – да играе. Те не разбират, че ще заплатят: както се стремят
да станат БОГ, творец, този БОГ на ТВОРЕНИЕТО ще им покаже, защото
АЗ ще взема самото знание, дадено им и ще го обърна срещу тях.
ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Бъдете предупредени: когато човечеството е
клонирано, те се раждат без душа, а всяко творение без душа е опасно
нещо. Защото човечеството е предназначено да има душа, АЗ вдъхнах
живот на Адам. Но когато човечеството създава клонингите на Адам и
Ева, АЗ ви казвам това: те няма да имат жизнено дихание, вместо това
ще има дъх на бездушния, сатана ще им бъде баща, а злото ще бъде
награда за играта на Бог. Тези клонинги няма да имат продължителен
живот както МОЕТО творение, нито желание да служат и да се покланят
на БОГ “АЗ СЪМ”! Тези клонинги няма да имат съвест, защото „АЗ СЪМ”
е съвестта на човечеството, съвестта за това, което е правилно и кое-
не. Тези клонинги ще излязат срещу самите създатели и срещу
човечеството, което дава разрешение (за живот) на такива отвратителни
създания.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Пазете се, когато ядете бездушно месо: ядете месо,
което АЗ не съм създавал. Вашите тела не бяха предназначени да бъдат
така осквернени. Когато видите новите болести и недъзи и лекарите ви
не могат да лекуват, АЗ ще кажа изцели себе си. И ако този лекар не се
изправи и каже: “Не, това е против законите на творението”, тогава АЗ
ще накарам създанието да се обърне срещу себе си. Вие сте били
предупредени.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Ученият знае, че животът на клонинга е кратък, но
те се стремят да го върнат към живот след като умре. дяволът имитира
възкресението на мъртвите.

1 Коринтяни 15:52 в една минута, в миг на око, при последната тръба;
защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се
изменим.

1Солунци 4:15-17 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че
ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим
починалите.

Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на
архангел и при Божия тръба; и мъртвите в МЕСИЯТА ще възкръснат по-
напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно
с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем
всякога с Господа.

Те се стремят да използват тези клонинги като магазин за резерни части.
Ужасът, кaто облак от свидетели, които гледат и клатят глави в неверие.
Невинните бебета все още в утробата, но са извадени и убити преди
раждането, за удобство, както и за части от тялото. Отново, ако не беше
заради цената, която МОЯТ СИН ЯХУШУА плати, АЗ щях да съжалявам,
че някога съм създал човечеството.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Внимавайте, защото наближава времето, когато
живеещите близо до гробищата, ще видаят врага да издига зли мъртви,
които ще бъдат лишени от дух, защото те ще страдат в ада, но тялото
ще бъде съживено и използвано от демони, идващи от бездънната яма,
за да направи едно нещо и това е да убие и да могат духовете да
излязат от бездушните и да влязат в тялото с души, като по този начин
извращават МОЕТО Творение на човечеството. Дори и домашните
любимци ще бъдат опасни по това време.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Но, Деца МОИ, които сега получават
предупреждение, ще знаят да призовават името на ЯХУШУА ХА
МАШИАХ, а в НЕГОВО ИМЕ ще вземат дърво (дървена пръчка) и ще ги
ударят по врата, защото оживените мъртви имат слабост. Нима този,
който оживява бездушните мъртви, не е пълен с демони от бездънната
яма? Вратът поддържа главата, но МОЯТ СИН плати цената на този
дървен кръст и това дърво символизира кръста, който побеждава сатана
в онзи ден.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Това, което АЗ не бях разкрил преди: това не е
просто парче дърво, а дърво, намазано с елей (масло) за помазание,
молитва и вяра, което също е вярно, тъй като ЯХУШУА преодоля кръста
и въпреки че е умрял, ТОЙ възкръсна на третия ден, по този начин,
твоята вяра ще бъде силна, за да знаеш, че помазаното дърво
представлява победата, която ти дадох на Голгота над дявола и
демоните. Когато ударите тези демонични същества, възвръщащи се от
гроба, във вид на човек, ще ги видите да падат на земята, когато ги
ударите в ИМЕТО на МОЯ СИН ЯХУШУА. Как можете да разчитате да ги
убиете с физически оръжия, когато това е духовна война? Плътското
оръжие само ще умножи демоничния нежив (живи мъртъвци). Вашето
оръжие за война не е плътско, а Духовно и дървото представлява онова,
което е духовно (2 Коринтяни 10: 4).

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Молете се да не сте предназначени за гнева МИ в
този ден. Молете се да сте в безопасност при гърдите МИ този ден.
Защото този свят само мисли, че са видели истории на ужасите, те не
разбират, че сатана сега дори се подиграва, защото смятате, че това е
просто страшен филм, всъщност това е, което дяволът възнамерява да
направи, когато дойде да лъже, краде, убива и унищожава и всеки на
земята е мишена за сатана. Дори онези, които призовават сатана, не
разбират: въпреки, че сатана ще сподели част от своята сила с тях, той
само позволява да се използва от други, както и от тях самите, за да
контролира, сплашва, предизвиква страх, убива и унищожава.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! сатана мрази дори онези, които му се покланят. той
не гледа на лицата, защото цялото човечество е създадено по МОЕ
подобие и МОЯТ СИН ЯХУШУА е роден в образа на човек и силно го
опозори при СВОЕТО възкресение, като подигра сатана и всичко, което
сатана се е опитал да направи (Колосяни 2:15). ЯХУШУА даде СВОЯТА
власт на НЕГОВИТЕ Деца, които призовават НЕГОВОТО ИМЕ и се
покланят, обичат и служат на ЯХУШУА! сатана мрази МОИТЕ Деца,
защото те имат същата сила да унищожат делата на дявола. Дори онези,
които подиграват ЯХУШУА, все пак са направени по образа на
човечеството, а дяволът знае това и ще ги накаже един ден, защото са
МОЕ ТВОРЕНИЕ. Не можеш да угодиш на дявола. Независимо от това
кой е, той няма любимци и ще води всеки, когото може в ада. сатана
знае своето бъдеще, но иска да бъде и бъдещето на човечеството.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Ето защо изпратих СВОЯ Единороден СИН да бъде
откуп, защото е вярно, че искам цена за греха. Кръвната жертва, която
само можеше да успокои МОЯ гняв, трябваше да бъде Свята и
Непорочна, а ЯХУШУА, МОЯТ СИН, доброволно се предложи да бъде
КРЪВНО Изкупление. Какво правите с това Изкупление в Кръвта и
МОЯТ СИН и Словото, което стана плът? Проучете и представете себе
си одобрени, за да можете да устоите в идващите дни, скрийте това в
сърцето си, където никой не може да го открадне. Направи го сега, преди
да ти бъде отнето.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Помолете за МОИТЕ благословения за всичко,
което ядете или пиете. Защото няма нищо незамърсено, а това са
благословенията, изречени в Името на ЯХУШУА, които ще направят
това, което е нечисто чисто и ще обърнат това, което е проклето, в
благословение.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! За онези, които вярват, че адът не е истински,
скоро те ще опитат адските огньове на преизподнята, които не приличат
на никой огън на земята. Това е неописуемо в своя ужас, тъй както
Небесата са неописуеми в своята красота. За тези, които вярват, че ще
влязат в Голямата скръб и АЗ няма да подготвя пътя за тяхното
спасение, където е тяхната вяра – там ще е тяхната скръб. По всички
начини помнете това: не е възможно да се угоди на ЯХУВЕХ без вяра.
ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Пазете се от правителство, което казва: “Правете
нещата по моя начин, а не по Библейския начин на ВСЕМОГЪЩИЯ
ЯХУВЕХ”. Пазете се от всеки, който казва: „Библията е остаряла“.
Независимо от това, което религията казва, Словото на ЯХУВЕХ не
може да лъже и АЗ съм дал на тази земя достатъчно доказателства, че
каквото АЗ казвам, се сбъдва или вече се е сбъднало.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! ДА бъдеш предупреден, означва да бъдеш
въоръжен. Пазете се от всеки Апостол или Пророк или духовен лидер,
който ви казва, че “АЗ СЪМ” не е същият вчера, днес и завинаги, който
ви казва: “Не вярвайте на Библията, това е остаряла книга, пълна с
истории, макар и интересна, но не се отнася за модерните времена“,
всеки духовен лидер, който ви казва, че сатана не е истински враг или
просто плод на вашето въображение.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Нечестивите казват, че Заповедите са остарели и
вече не чувстват никакво осъждане, когато пренебрегват МОЯ установен
Шабат ден (събота), който се споменава в Книгата Битие от
създаването на човека; няма страх, когато заповедите МИ не се спазват.
Междувременно тези зли духовни лидери пренаписват МОИТЕ Заповеди
и тълкуват Святото Слово в съответствие на техният образ на живот.
Тези зли духовни лидери играят на Бог и настояват да присвоят
Славата и Почитта на ЯХУВЕХ, запазени за „АЗ СЪМ“ и МОЯТ СИН
ЯХУШУА и МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ.

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! Тези зли духовни лидери трябва открито да се
изобличават, отбягват и бяга от тях. Всеки духовен лидер, който ви казва
това – са лъжи директно от ямата на ада. Злите казват: “ЯХУШУА не е
съвършен и всяка религия и служение на всеки Бог е по-добре от нищо.”
Злите казват: “Всяка доктрина ще бъде приемлива за ЕЛОХИМ на
ТВОРЕНИЕТО” или “Евреите автоматично отиват на Небето, дори ако
мразят ЯХУШУА и отказват да ГО приемат като МЕСИЯ и ЕЛОХИМ
ВСЕМОГЪЩ. Или лъжата, че мюсюлманите, будистите или всяка друга
религия, която служи и насърчава всяко друго име, ще бъдат спасени.
Пазете се от всеки, който учи, че четенето и изучаването на Библията не
е важно, че други книги са с голяма стойност. Откъде ще познавате
ЯХУВЕХ, Който ви създаде и ви избавя, ако не четете МОЯТА Книга и
мислите за МОИТЕ Обещания?

ДА БЪДЕШ ПРЕДУПРЕДЕН, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ВЪОРЪЖЕН ЗА
ВРЕМЕ КАТО ТОВА! „АЗ СЪМ” говори сега и ви предупреждава, че всеки
духовен лидер, който ви учи да грешите е от злото, което търси вашето
унищожение и на вашата душа. Отново, да бъдете предупредени,
означава да бъдете въоръжени за такова време.

******

Обиждайки някои, просвещавайки другите в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА
МАШИАХ.

Апостол Елишева Елияху
12/09/02, 9:00 часа
Масло за помазване: Посвещение
Вземете съд с растително масло в ръцете си, за предпочитане зехтин и
помолете ЯХУВЕХ да благослови маслото, да го освети и да го отдели за
посочената цел в съответствие с волята на ЯХУВЕХ, В ИМЕТО на
ЯХУШУА ХА МАШИАХ, за БОЖИЯТА Слава.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred