Пророчество 51, ТРЪБЕН ЗОВ към 144 000-те, Не се страхувайте, МОИ възлюбени малки, „АЗ СЪМ“ издигам стандарт срещу злите!

print

Пророчество 51
ТРЪБЕН ЗОВ към 144 000-те,
Не се страхувайте, МОИ възлюбени малки,
„АЗ СЪМ“ издигам стандарт срещу злите!

Чуйте това пророчество, как се говори чрез Елишева.
Дадено на преп. Елишева Елияху
2 ноември 2001 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

В страх от ЯХУВЕХ и ЯХУШУА предавам това пророческо слово под
Помазанието на РУАХ. Аз питам сега, ако нещо не съответства на
Свещените Писанията, моля, уведомете ме. Аз изпитвам всеки дух,
който говори, особено в Пророческото послание. Докато много хора
изпращат имейли и са пълни със страх, аз се молех за думи на
насърчение, дори и за себе си. Докато изпращах имейл на друга сестра,
която е пророк и се нуждаеше от насърчение, когато най-малко очаквах,
това пророческо послание излезе. Моля се тези думи да ви бъдат
благословение и да ви помогнат, когато дойдат ужасните новини. Знам,
че това ще ми помогне. Страшно е да бъдеш мундщук на ЯХУВЕХ и се
моля всяка дума, която ТОЙ иска, да бъде казана.

Чувствайте се свободни да копирате и изпращате, насърчавайки другите
в това време на страх, когато страхът е толкова силен.

******

Псалом 2:
1 Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?
2 Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно,
Против ЯХУВЕХи против Неговия Помазаник, като казват:
3 Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата
им.
4 Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; ЯХУВЕХ ще им се поругае. 5
Тогава ще им продума в гнева СИ, И в тежкото СИ негодувание ще ги
смути, казвайки:
6 Но АЗ поставих Царя СИ На Сион, светия МОЙ хълм.
7 АЗ ще изявя постановлението; ЯХУВЕХ ми каза: ТИ си МОЙ Син; АЗ
днес те родих.
8 Поискай от МЕНЕ и АЗ ще ти дам народите за твое наследство, И
земните краища за твое притежание.
9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.
10 Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на ЯХУВЕХ със страх, И радвайте се с трепет.
12 Целувайте Сина, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото
скоро ще пламне НЕГОВИЯ гняв. Блажени са всички, които се надяват
на НЕГО.

ТРЪБЕН ЗОВ към 144 000-те,
Не се страхувайте, МОИ възлюбени малки,
„АЗ СЪМ“ издигам стандарт срещу злите!

Когато врагът дойде като потоп, АЗ ще вдигна стандарт срещу него. Тъй
като все още не сте видяли това, не се страхувайте, че АЗ съм забравил
МОЕТО обещание да го направя. МОИ възлюбени, не се страхувайте,
отново, АЗ, ЯХУВЕХ, казвам, не се страхувайте, МОИ Възлюбени
малки. АЗ не съм ви въздигнал в този час, надарени със знание и АЗ,
ЯХУВЕХ, да ви напусна сега. Ти си един от МОИТЕ помазани скрити.
Сега е моментът да станете и да отидете на помощ на вашите братя и
сестри в ЯХУШУА. АЗ ви дадох земя, недвижими имоти, кораби, острови,
къщи и финанси.

АЗ имам тайни милионери; да, дори мултимилионери и не бяхте много
от полза за МОЕТО Царство, защото сте останали в очите на целия свят
и въпреки това се опитвате да вървите по МОЯТА финна линия. Ти МЕ
обичаше и МИ служише тайно, защото си каза: „Какво мога да направя
за Царството на ЯХУВЕХ? Как мога да популяризирам Евангелието на
ЯХУШУА? ” Затова вие оставате тихи и скрити, но се молите някой друг
да направи това, което чувствате, че не можете да направите. Скоро ще
бъде твърде късно да помогнете на МОИТЕ Апостоли и Пророци. Още
ли не сте разбрали цената на това, което дори тази, чрез която АЗ говоря
трябва да плати, атаките, които трябва да бъдат отблъснати, не само
във физическата сфера, но и в духовната сфера? Помагате ли или сте
пречка?

АЗ, ЯХУВЕХ, излях много подаръци във вас. МОИТЕ скрити имат много
БОЖЕСТВЕНА Мъдрост. Не само в този свят, но и в духовното царство
на РУАХ ХА КОДЕШ, АЗ ви благослових. Работихте заедно в света и
въпреки това останахте скрити. Много от вас са гениални. АЗ ви скрих
като лекари, адвокати, преподаватели, филантропи, банкери,
изобретатели, инвеститори, художници, компютърни интелекти,
електротехници, в полицията, всички форми на правителствата,
сенатори, конгресмени, държавници, продавачи, собственици на
магазини, франчайз, недвижими имоти, капитани, собственици на
кораби, ресторанти, всички видове транспорт, актьори, филмова
индустрия, певци, инвеститори, брокери, писатели, готвачи, дизайнери,
изпълнители, няма професия, която АЗ имам, в която МОИТЕ
възлюбени деца да не са скрити. Това са МОИТЕ ученици, които
следват МОЯ СИН ЯХУШУА и желаят да се подчиняват на законите на
ЯХУВЕХ, а тези скритите са разпръснати по целия свят. Стандартът,
който използват за оценка на човешките закони е: съвпадат ли те с
Писанието? Те оценяват този стандарт с помощта на истинността на
Тората и Свещените Писания, които потвърждават това.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви скрих за време като това. Молете се как да използвате
вашите таланти, дарове, мъдрост, домове, недвижими имоти, финанси и
духовни дарби. Цялата мъдрост, която не противоречи на МОИТЕ
Писания, трябва да използвате за помощ и обмен в момент, когато няма
друг начин да купувате или продавате или помагате на другите. Вашата
мъдрост, откровения, знание за лечение, образование, дадени на вас,
ще бъдат от полза за другите за такова време и вие ще знаете кога да го
използвате, къде да помогнете и на кого да помогнете. МОИТЕ Апостоли
и Пророци се нуждаят, за да ги скриете в такъв момент от злите, които се
опитват да ги унищожат, така че никой не може да каже, че не са били
предупредени преди падането на съда.

АЗ, ЯХУВЕХ, винаги изпращам пророци и апостоли да говорят не само
за покаяние, но и да предупреждават за предстояща опасност и как да
избегнете вражеските лапи. МОИТЕ скрити трябва да бъдат смели,
когато споделяте тайните си знания и откровения, които АЗ, ЯХУВЕХ, ви
давам ежедневно. АЗ ви предупреждавам, не разчитайте на
собствените си сили, а разчитайте на силата на ЯХУШУА, защото това е
достатъчно за вас, без значение пред какво сте изправени. Има ли нещо
трудно за ЯХУВЕХ да го преодолее? Вие се сбъсквате с онова, което
смятате за непреодолими стени, които не можете да изкачите или
заобиколите. С МОЕТО помазание от РУАХ ХА КОДЕШ няма да се
провалите. АЗ, ЯХУВЕХ, разрушавам стените, които ви държат в робство
в затвор, където сте били отделени от другите.

АЗ, ЯХУВЕХ, сега ви присъединявам към други и те също ще бъдат
МОИТЕ скрити, които АЗ скрих под прикритието на МОИТЕ крила.
Изчакайте, докато видите чудесата, които АЗ, ЯХУВЕХ, ще направя. Ще
видите, това ще бъдат най-добрите ви часове, тъй като ще видите
ЯХУВЕХ да ви избавя от онези, които се стремят да ви унищожат,
заради МОЕТО ИМЕ. АЗ, ЯХУВЕХ, избрах този пророк да ПРИЗОВЕ с
ТРЪБА 144 000-те. Изучете песента на Мойсей. Това е победата в името
на ЯХУВЕХ! МОЕТО ново поръчение за този апостол, МОЯТА дъщеря:
сега е време да потърсите лицето на ЯХУВЕХ и волята на ЯХУВЕХ и
заповедите на ЯХУВЕХ. Вървете, когато ЯХУВЕХ казва да вървите,
бягайте, когато ЯХУВЕХ казва да бягате; Говорете, когато ЯХУВЕХ казва
да говорете и не правете нищо, когато ви се каже да стоите и да чакате.
Без значение колко малко е решението, научете се да се молите на
МЕН, за да откриете МОЯТА воля, а не вашата воля.

АЗ, ЯХУВЕХ, помазвам МОИТЕ избраници повече от всякога. Учете и
покажете себе си одобрени, така че никой да не ви измами със
Свещените Писанията. АЗ, ЯХУВЕХ, събирам МОИТЕ войски на стената,
за да победят сатана и демоните, които ви заобикалят. Оръжието ви не е
плътско, а духовно. Нито едно оръжие не може да се сравни с
необичайното помазание, което АЗ дадох на всеки от вас, въпреки че
вие не знаете това. В МОЕТО време ще видите стандарт, който АЗ,
ЯХУВЕХ, ще издигна срещу тези, които се стремят да навредят на
Християни и Евреи. Всички Евреи, които призовават ИМЕТО ЯХУВЕХ,
онези, които не се страхуват да използват СВЕЩЕНИТЕ ИМЕНА,
разбират, че са били измамени и в това отношение са учили
неправилно. Има помазание на освобождение, осигуряване и лечебна
сила в Имената на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви питам, ще оставите ли обещанията, които АЗ ви дадох?
Благословената Надежда, която АЗ съм ви дал? Защо АЗ казвам, че не
сте под МОЯ гняв, а под милост и учите другите, че АЗ, ЯХУВЕХ, няма
да позволя спасение за Християните, които викат към МЕН в Името на
ЯХУШУА? АЗ, ЯХУВЕХ, имам ковчег за вас. Всички МОИ Деца, които МИ
се доверяват, ще чуят ясно гласа МИ, просто повярвайте и
продължавайте да МЕ питате. Мислите ли, че АЗ, ЯХУВЕХ, ви донесох
до сега, за да ви проваля сега? АЗ, ЯХУВЕХ, няма да пожаля Израел
защото народът й е по-свят. В действителност грехът ѝ е необуздан,
вонята се издига до Небето, както се случва в страните по света! Никоя
нация или народ не е по-добър от друг. АЗ, ЯХУВЕХ, няма да позволя на
Израел да бъде напълно унищожен, защото АЗ, ЯХУВЕХ, сключих завет
с Авраам и неговото потомство.

МОИТЕ Деца, които са присадени чрез КРЪВАТА на МОЯ СИН ЯХУШУА,
не се страхувайте. АЗ, ЯХУВЕХ, ще почета Кръвния Завет, също и АЗ
съм с вас. Чрез духовната кръвна линия на ЯХУШУА вие също сте
Евреи. Онези, които отказват Кръвния Завет на ЯХУШУА и казват, че
това е така, защото са евреи, онези, които отхвърлят ЯХУШУА като МОЙ
СИН и ваш МЕСИЯ, бъдете предупредени. Тъй като отхвърлихте МОЯ
дар, който АЗ, ЯХУВЕХ, ви дадох на Голгота, тогава онези, които само
вярват и имат вяра, че спазването на Тората, Шабат и празниците ще ги
запази; АЗ, ЯХУВЕХ, ви напомням, че без принос за грях, когато
извършите грях, няма свята безгрешна жертва и няма да бъдете съдени
от ЯХУШУА, а от Мойсей и Мойсеевите закони. Горко ви, когато това се
случи.

Няма благодат и милост, когато Мойсей съди в Съдния Ден. Ако беше
толкова просто, колкото си мислите, щях ли да изпратя МОЯ
ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА да страда и да умре на ваше място? Всички
съгрешиха и отпаднаха от съвършения Създател. Колко по-добре за
МОИТЕ Деца, които знаят, че са грешници и все пак най-доброто е, че
могат да се подчинят и да се покаят, искайки прошка в Името на
ЯХУШУА и знаят, че ЯХУШУА ще бъде техният Кръвен Завет, който също
беше жертван за греховете им. ЯХУШУА ще съди онези, които са го
приели като такъв, не по Мойсеевия закон, нито от Мойсей. ЯХУШУА ще
съди езичниците, които отказват да живеят Свят живот пред МЕН и
отхвърлят Святата, безгрешна, изкупваща кръв за греховете.

Не мога ли АЗ да ви избавя и защитя? АЗ, ЯХУВЕХ, имам планове за
вас за добро, а не зло. Повярвайте МИ и спрете да разчитате на
собственото си разбиране. МОИТЕ деца признават, че у МЕН, ЯХУВЕХ,
имат единствените отговори, а АЗ, ЯХУВЕХ, обещавам да насоча
вашите пътеки, докато вървите по МОИТЕ стъпки. Вашите стъпките
вървейки сами ще ви заблудят, но МОИТЕ стъпки са уверени, твърди
стъпки, които водят до победа. Повярвайте и приемете победа. Бийте се
за това, което знаете, че е правилно. Има хора, с които сте се
занимавали и АЗ ги премахнах от живота ви, за да доведа други да ви
поощряват и да ви помагат и да ви подкрепят във всички отношения.

Не казвайте, че нямате време да направите това или онова. Вместо това
осъзнайте, не съм ли АЗ, ОТЕЦ на всички времена? Пазител на времето
АЗ, ЯХУВЕХ, АЗ съм самото време. Кой друг може да спре времето, да
го ускори или да го върне? Възлюбено дете и всички МОИ деца, които
наричат ЯХУШУА по име и знаят, че не могат да направят нищо без това
Свещено Име, АЗ ви въздигнах за такова време. Вие сте част от МОИТЕ
помазани скрити. Въпреки че враговете ще скърцат със зъби, опитвайки
се да ви навредят и те записаха имената ви, АЗ записах имената им в
Книгата на Прокълнатите и тези зли ще трябва да прекарат вечността в
Огненото Езеро, да жънат това, което сеят сега!

Ще докажа нa МОИТЕ Деца отново, ако слушате МОЯ глас и вървите по
стъпките МИ, ще надхитрите враговете, които се стремят да унищожат
вас и всички МОИ Деца, които се стремят да чуят всяка МОЯ дума и
които се подчиняват на МЕН, или най-малко се стремят и знаят, че
когато извършат грях, имат КРЪВТА на ЯХУШУА за опрощаване на
греховете. АЗ, вашият ОТЕЦ ЯХУВЕХ, ще ги засрамя със собствените
им зли технологии. АЗ ще ги засрамя със собствените им изобретения.
Без никаква земна или научна причина, капаните поставени за МОИТЕ
деца, вместо това ще се хващат и като бумеранг се връщат обратно на
злите, които търсят последователите на ЯХУШУА за унищожаване.
Това, което АЗ направих веднъж със злия фараон, АЗ ще го направя
отново. Само от ръцете на ЯХУВЕХ Голиатите на този свят трябва да
паднат завинаги.

Тези, които АЗ наричам зли пазители на тайни, които се стремят да
използват тайните на окултизма, демонизма, научните, политическите
знания и човешките закони, за да унищожат МОИТЕ Деца и да отнемат
свободите, които АЗ дадох на МОИТЕ Деца. АЗ, ЯХУВЕХ, ще имам
изненада за тях; това ще засрами тези зли, които смятат себе си за
мъдри. Те се стремят да навредят на МОИТЕ Деца. АЗ, ЯХУВЕХ и МОЯ
СИН ЯХУШУА, обещаваме да защитим онези, които са призовани и
помазани за този час.

Тези, които се стремят да чуят МОЯТ глас по-ясно от всеки друг глас,
това са МОИТЕ истински съкровища на земята. Всички, които
призовават ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и разчитат на MОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, за
да ги ръководи чрез най-необичайното помазание, за разлика от всичко
останало, което са видели, трябва да разберат, че сега АЗ отрязвам и
премахвам всичко от живота им, което трябва да се премахне. Да, дори
вашите близки трябва да бъдат отрязани или премахнати от Ръката на
ЯХУВЕХ, защото АЗ трябва да защитя МОИТЕ възлюбени. Ако те не ви
помогнат, но вместо това ви пречат, тогава знайте, че АЗ ще ги премахна,
защото те ще ви предадат дори до смърт, ако ЯХУВЕХ не раздели това,
което никога не е било предназначено да бъде обединено като едно.

Молете се и ходатайствайте за близките си, но когато АЗ ви кажа да се
преместите и въпреки това не ви казвам да вземете със себе си своите
неспасени роднини и приятели, това ще бъде изпитание за вашата
любов към ЯХУВЕХ. Ще оставите ли всичко заради МЕН, точно както на
Лот беше поръчано да бяга? Той нямаше избор да се раздели с жена си;
АЗ я превърнах в стълб от сол. АЗ трябваше да покажа на него и на
дъщерите му трудния път. АЗ изисквам послушание, особено когато АЗ
изпращам ангел да предупреди: „Бягайте, напуснете това място, което
ще бъде унищожено.“ Жената на Лот избяга, но обърна глава, за да
погледне назад и скърбеше за цялото си имущество, къща и приятели в
града. Това е урок; когато АЗ ви кажа да бягате, без значение от какво,
подчинявайте се или съдбата на жената на Лот ще бъде съдбата на
МОИТЕ деца.

Повярвайте МИ и знайте, че АЗ имам планове за вас за добро, а не за
зло. АЗ се смея, когато чуя заговорите на враговете, казвайки, че всички
Християни и Евреи ще загинат. Враговете не разбират, въпреки че се
опитват да изтребят МОИТЕ хора, тъй както Римската империя и Хитлер
са правили, колкото повече са се жертвали, толкова повече са
въздигнати? Кръвта на жертваните Светии само ще донесе повече
Светии в Небесното Царство. Саулите ще стане Павели. Враговете са
толкова глупави. Не мислят ли, че самото Небе ще се бори срещу тези
демонични врагове и самите Небеса ще изливат МОЯТА ярост върху
враговете МИ, които се стремят да използват машина, която играе Бог?
Дори сега АЗ отбивам врагове от пътя, така че не знаете. О, пазете се,
врагове МОИ, защото АЗ ще обърна вашите собствени творения срещу
вас и вашите близки. МОИТЕ Деца ще бъдат спасени.

Колко пъти, не само в Америка, но и в Израел, пощадих тези нации само
през последния месец. Но да, не само това, но АЗ казвам, че дори
светът би се разрушил, тъй като един народ играе смъртоносни военни
игри срещу друга нация за отмъщение, алчност, власт, жажда за повече
контрол и власт. АЗ, ЯХУВЕХ, само подкрепям и разполагам. Когато
МОИТЕ хора плачат в Името на МОЯ СИН ЯХУШУА и викат за милост
към народа, в които живеят, както и към тези, които не живеят в него. Как
АЗ мога да заглуша ушите си, дори и да искам? Вие четете това сега,
защото АЗ удължих времето по една причина, заради ходатайствените
молитви, обхващащи този свят в Името на МОЯ СИН ЯХУШУА. Вашият
ковчег за сигурност все още са пламенните молитви на праведните.

АЗ съм ЯХУВЕХ и няма друг като МЕН. Стандартът, който АЗ повдигам
срещу злите, които използват оръжията си, за да манипулират мозъците
на МОИТЕ децата, ще открият, че не само оръжията им няма да работят,
но вместо това АЗ ще обърна срещу тях всяко изобретение, всяка
машина, всяко оръжие, всяка болест, всички биологични оръжия и
всички бактериални войни. Дори собствените им любими ще се срамуват
от тях и злите собствени тела ще откажат да изживеят годините си. Това
е МОЕТО отмъщение срещу онези, които търсят унищожението на
вярващите в ЯХУВЕХ и последователите на ЯХУШУА. Обичам ви. Да,
дори онези, които мразят ЯХУВЕХ. АЗ сам ви създадох и това ще бъде
ръката на ЯХУВЕХ, единствено изпратена от Небето, която ще унищожи
както вашето тяло, така и душата ви, изпращайки го в Огненото Езеро,
ако не се покаете в молитвата, молейки прошка в ИМЕТО на ЯХУШУА.

Оставете Америка на мира. Оставете Израел на мира. Оставете
свободата на МОИТЕ деца да се кланят и служат на МЕН в истината и
помазана сила. АЗ отделих Америка само за да бъде свободна и я
благослових, за да не дойде война до нейните брегове в старите
времена. Америка, не раздавай толкова свободно това, с което АЗ те
благослових, просто от страх. Говорете и не оставайте повече в
мълчаливо мнозинство. Нека се чуят гласовете ви. Помнете, че когато
човек губи свободата на вероизповедание и е несправедливо
цензуриран, тогава всички са в опасност да загубят свободата си на
вероизповедание. Тогава всеки рискува да загуби свободата си на
вероизповедание. МОИТЕ Деца знаят, че с това не се отнема вярата;
става дума за отношенията с ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, променени във
формата на вероизповеданието с форма на благочестие, но без
благочестие вътре.

Пазете се, врагове на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА; оръжията ви за масово
унищожение ще се върнат при вас. Вие ще го изпращате по един път, а
небесните ангели ще го връщат по друг път. АЗ ще защитавам МОИТЕ
деца, тъй както лъвицата защитава малките си. Пазете се, враговете на
ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, защото вижте, АЗ ще чуя как МОИТЕ деца плачат
от ужас и учудване, защото АЗ ги научих да са миротворци, а не
подпалвачи на войни и това предизвиква учудване у тях за нивото на
развращаване на човек, нечовечността към мъжете, жените , момчета и
момичета. АЗ чувам писъците на МОИТЕ деца от страх, защото
разбират, че в естествения свят не могат да се защитят. Сега виждате
защо АЗ ги наричам МОИТЕ овце и агнета. Кое агне или овца могат да
се защитят? Имат ли агнетата или овцете остри нокти и остри зъби,
както АЗ дадох на други животни? Не! Овцете зависят само от ДОБРИЯ
ПАСТИР за да ги заведе на зелени пасища и чиста вода. На МОИТЕ
истински овце и агнета не им липсва манна или ЖИВА ВОДА. МОИТЕ
истински овце се доверяват на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, ДОБРИЯТ
ПАСТИР. МОЕТО ИМЕ Е ЯХУВЕХ. МОИТЕ овце ще дойдат само към
гласа на „АЗ СЪМ“ и МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА и ще слушат само
НАШИЯ тих глас на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ).

АЗ съм ДОБРИЯТ ПАСТИР! АЗ ще защитя МОИТЕ Овце и Агнета от
вълците на този свят. Вярно е, че някои от МОИТЕ овце са убити от
вълци, някои търпят голямо преследване; но винаги е било така. Техните
награди не се виждат тук на земята, но на Небето във вечността. АЗ се
смея , когато чуя врагове да мислят, че АЗ, ЯХУВЕХ, съм сляп или глух и
ням и няма да повторя това, което АЗ чух за МОИТЕ Апостоли и
Пророци. АЗ предупреждавам МОИТЕ деца, като говорят с духове.
Твърде къса ли е МОЯТА ръка, за да ви освободи, Деца МОИ? Вярвате
ли, че АЗ съм ваш Създател, ЯХУВЕХ, който създадох всичко на
Небесата и на Земята? Не съм ли АЗ, ЯХУВЕХ, който създаде очите и
ушите ви? Мислите ли, че АЗ имам замъглено зрение или глухи уши, за
да не чувам вашите молитви и викове и да не виждам и чувам какво
правят враговете? Мислите ли, Деца МОИ, че АЗ няма да вдигна и вече
издигнах стандарт срещу злото? Те имат собствено далечно гледане, но
АЗ имам ангели, които стоят на охрана 24 часа на денонощие, гледат и
докладват за всичко, което злите правят!

Някои от тях дори използват Името на МОЯ Син ЯХУШУА, за да се
опитат да заблудят МОИТЕ деца; промъкват се в стадата на МОИТЕ
Овце и Агнета, вярвайки, че те ще останат незабелязани и въпреки това
АЗ виждам сърцата им. АЗ знам какво са изпратени да правят. АЗ
познавам вълка, когато го видя. Виждам сатана да ходи като ревящ лъв,
търсейки някой, който да погълне.

Деца МОИ, можете да бъдете измамени за кратко, но само докато АЗ
позволявам! Горко на този вълк, който слага маска на овца, за да следи
МОИТЕ деца и да ги примамва. Каква е цената на душата ти? Защото
това е, което ще ви струва. Душата ви ще бъде хвърлена в Огненото
Езеро. Покайте се днес, преди да е станало късно! Бягайте от злото,
което сте извършили и разобличете злото каквото е. Помогнете на
МОИТЕ деца. Станете един от МОИТЕ скрити, тези, които ще
защитават, а не да вредят на МОИТЕ деца, невестата, избраните и
предопределените. Покайте се пред онези, които сте наранили. Все още
има време вълците да станат агнета. Това е възможно само
благодарение на Кръвния Завет на МОЯ син ЯХУШУА. Бягай, вълк,
бягай, защото АЗ, ЯХУВЕХ, ви виждам. Вие само си мислите, че сте
невидими и се смесвате.
АЗ гледах плевелите и житото докато растат рамо до рамо и сега
настъпи времето в този свят, където МОИТЕ ангели скоро трябва да
оскубят плевелите и да ги изгорят, където те ще горят вечно, първо в
Ада, а след това в Огненото Езеро. Очите МИ винаги са нащрек, защото
обичам ревностно и защитавам МОИТЕ Овце и Агнета. Внимавайте, вие,
които сте несходно обвързани, вашите собствени съпрузи са маскирани
вълци. Бракът, който не е предопределен от ЯХУВЕХ, няма да устои в
тези зли дни, зли дни за злите. Защото АЗ отново видях зло в църквите и
в служенията, където наблюдавах как сатанинските растения растат в
сила, популярност и преподаваха ученията на дявола. Хитрите вълци
пропълзяха и играеха играта на претенденти, като пастори, апостоли,
пророци и учители и дори евангелисти. Вие можете да заблуждавате
хората, но внимавайте, не можете да заблудите ЯХУВЕХ. Вие
използвате Името на МОЯ Син ЯХУШУА и назовавате служения в чест
на себе си, за да се прославите, но пазите зла тайна.

Тази тайна е такава, че не сте дали греховете, сърцата си, живота и
душите си ЯХУШУА. Вместо това използвате окултни сили, а също така
използвате Името на МОЯ Син, за да манипулирате МОИТЕ хора, за да
изградите кулите и именията си, които наричате църкви. АЗ Гледам тези
имения за много милиони долари, които вие наричате църкви и АЗ ги
наричам мавзолеи. МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ не е в тях. МОИТЕ истински
апостоли и пророци, които ви предупреждават се обиждат, малтретират
и преследват. Вън с вашето фалшиво поклонение, АЗ слушам само
онези, които идват при МЕН с чисти сърца, вън от МЕН с вашите
лицемерни похвали. Най-фалшиво звучащите певци, чиито сърца са
предназначени за МЕН, живеят в святост, поставяйки всичко за
ЯХУШУА, пред собствените си нужди и желания и потребности. Това е
най-висшата форма на възхваляваща музика в МОИТЕ уши. Не вашите
хореографирани хвалещи танцьори. Истинските танци в РУАХ ХА
КОДЕШ не се учат, нито от хореограф, от никого, но от РУАХ ХА КОДЕШ.
Това не се прави просто, защото искате да танцувате за ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА; краката ви са помазани за това. Никой не може да научи това.
АЗ се отвръщам, когато виждам суета в храмовете и църквите.

Истинските апостоли и пророци не са научени да бъдат такива от
обикновения учител в този свят. Дори вашите така наречени пророчески
школи са подигравка. Как можете да научите нещо, което никога не е
научено от човек? Само РУАХ ХА КОДЕШ говори и тече от МОИТЕ
апостоли и пророци. Хората от такива училища трябва по-добре да се
покаят и осъзнаят, че човек не може да направи пророк или апостол или
дори евангелист. Това е помазанието на РУАХ, което привлича хората.
Нищо не е научено, нито е преподавано. За добър пастир е пример
Добрия Пастир. Пастори и евангелисти, спрете да се опитвате да
изградите именията си тук, на земята. Спрете да съхранявате
богатството си на земята. Казвате на МОИТЕ хора да не се подготвят за
бедствия, но колко от вас събират всичко най-добро? Колко от богатите
ви пастори имат тайно убежище и са направили плановете си, без да се
грижат за събранията си? Защо мислите, че АЗ искам пари от десятък,
за да построя кристални катедрали или да построя най-голямата църква
в Америка или света? Не е ли по-добре да харчите пари за подпомагане
на МОИТЕ хора да се подготвят за бедствия? Вие притежавате
собствени диамантени мини и въпреки това изхвърляте истинските
скъпоценни камъни, МОИТЕ възлюбени деца.

На този свят вие сте ги заблудили, о, зли, но дните ви са преброени в
този свят. Какво ще правиш тогава? Адвокатската кантора, която трябва
да защитава МОИТЕ хора с изпратените им пари, за да защити онези,
които се наричат МОИ деца, сега ограбвате стадото. Вместо това, вие
помагате на онези, които се стремят да отнемат личния живот на МОИТЕ
деца. Продадохте се на най-много даващия в търга и неговото име е
сатана. АЗ не купувам МОИТЕ хора, нито тяхната привързаност, вярност
и доверие. АЗ не търгувам със злите. АЗ само ги предупреждавам.
Покайте се в името на ЯХУШУА.

Вие лъжливи пастори, евангелисти, апостоли, пророци и учители, вие
МЕ разболявате МЕН, ЯХУВЕХ. Спрете да ограбвате стадата МИ. Деца,
когато видите, че служителят е милионер, парадиращ с богатството си
пред лицето ви, защо им давате повече, гневейки МЕ още повече?
Когато видите пастор, показващ часовника си Rolex или Mercedes-Benz,
Rolls-Royce или друг луксозен автомобил, или показващ имението си, не
виждате ли вълка, който се е промъкнал до вас? Не само слушайте
неговите проповеди, а вместо това съдете ги по техните плодове.
Разберете, че ако наистина беше МОЙ служител, той или тя щеше да
даде повече, отколкото да вземе. Имате ли в църквата, която
посещавате, безработни, с благополучие или недостиг? Тогава как
можете да сложите пари в коша за дарения, за да нахраните богат
пастор и да нахраните духа на света и алчността? Не мислите ли, че АЗ
ще ги държа отговорни точно както и вас? Богати пастири, които имат
недостиг в църквите, докато живеят в изобилие и изхранват себе си и
държат гладни МОИТЕ овце. Тези зли пастири ограбват стадото МИ,
вземайки всичко, което имат и още се присмиват над голотата им.

Пасторите, които получават свободно, трябва свободно да дават и
въпреки това ще видите апостоли и пророци да продават това, което АЗ
им дадох свободно чрез помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.

Един от служителите така ME огорчи, той беше символ на любовта на
ЯХУШУА, а сега се къпе в диаманти и се облича в най-скъпите по мярка
ушити костюми, защото притежава магазин за мъже. Но какво дава на
тези, които нямат по мярка ушити дрехи? Спрете да казвате на МОИТЕ
хора, че ЯХУВЕХ е казал да построят сграда за 10 милиона или за 7
милионна долара. Повече не винаги е по-добро. Кой се грижи за овцете
и агнетата, когато имате стотици хиляди хора в събранието си? Как
можеш да се преструваш, че познаваш своите събрания с такова
количество? Не е ли работата на пастора да познава МОИТЕ овце?
Повечето от тях дори не могат да направят телефонно обаждане или
дори писмо.

Повечето от МОИТЕ Овце и Агнета тичат в църквата само за да видят
големи красиви сгради, пастор, независимо дали мъж или жена, стоящи
в далечината и недостъпни за масата хора. За кого се мислят те? Не
намери ли МОЯ Син, ЯХУШУА време да нахрани маса хора и да
докосне хората, да ги лекува и освобождава, молейки и благославяйки
ги?

Срам за вас, пастори с такова количество овце и агнета; Вие дори не
знаете имената на хората, които ви подкрепят! Ако видите лицата им или
чуете имената им, вие дори не ги познавате. Тези хора дори не могат да
привлекат вниманието ви за среща. Богатите в събранията привличат
вниманието ви бързо и всичко, от което се нуждаят, дори домашното
посещение не е твърде трудно за пастора и евангелиста да се впишат в
техния график. Лицемери, срам за тези, които подкрепят подобни
служения и пастори.

Запитайте се дали някой от известните пастори на мега-църквите ще ви
достави такова слово, както АЗ използвам този апостол, за да ви
доставя? Не, няма. Попитайте себе си дали този МОЙ апостол ще бъде
посрещнат във вашата църква, за да предаде МОИТЕ сурови думи на
осъждане и поръчение за покаяние. Ако отговорът е „Не“ и ги подкрепяте
със своите десятъци и приноси, значи вие сте в грях. Да, това ви
шокира? Когато помагате на някого да продължи да греши, вие участвате
в този грях. Покайте се днес!

Не подкрепяйте служението просто защото е кръстено на някой известен
в този свят и има най-голямата и известна църква. Какво казва МОЕТО
Слово за това, ако всички хора ви обичат и обичат това, което е на
света, това прави ли ви МОИ? Дали цялото човечество обича и приема
ли ЯХУШУА? Не! Защото когато говорите в Името на ЯХУВЕХ, както
прави този апостол, това не е конкурс за популярност. МОИТЕ истински
апостоли и пророци се губят в очите на света; те изпитват липса много
пъти, тъй като сатана измамя хората, които АЗ въздигнах, за да облекчат
финансовия, емоционалния и физическия товар. МОИТЕ собствени
деца заглушиха МОЯ глас, казвайки им да помагат в любов и подкрепа,
няколко храбри и смели хора служат на МЕН и МОИТЕ хора.

Вие сте от онези, които чуха гласа на ЯХУВЕХ, който говори по-нататък и
това ще бъде любов и желание да помогнете и подкрепите МОИТЕ
верни апостоли и пророци, да отворите домовете си за тях и да
помогнете да облекчите бремето, да достигнат до МОИТЕ хора с
посланията от Небето? МОИТЕ истински апостоли и пророци плащат
цената за помазанието и са свикнали с мъка, страдание, отхвърляне и
преследване. Изчислявали ли сте някога разходите, необходими за
предаване на съобщение като това? Защо чакате, а не сте вие, които да
платите нужните разходи? АЗ знам кой чете и слуша това и АЗ ще
трябва да питам един ден какво сте направили, за да облекчите
тежестта на тези служители. Насърчавате ли я? Повдигате ли нейното
име в молитва? Разбирате ли колко малко пастори я канят да служи в
техните църкви след това пророческо послание, какво се дава? Но АЗ,
ЯХУВЕХ, говоря това не за тази слугиня. АЗ имам срещу вас така
наречените пастири, които изобщо не са пастири. Би било по-добре да
подадете оставка, отколкото да срещнете гнева на ЯХУВЕХ за
нараняване на МОИТЕ Овце и Агнета.

Срам за вас, пастори, вие не сте пастори, когато МОИТЕ деца не могат
да получат вашия съвет, без първо да имат членство в църква и да
издържат тест за десятък. Един от тестовете е: даден член се признава
само ако е дал десятък в определен размер, дарения и посещава църква
определен брой пъти. Спри да ограбваш стадата МИ! Помнете за какво
трябва да стои пасторът. Помнете, че вие не сте Добрия Пастир. Ако АЗ
ви поръчах да бъдете пастор, тогава вие трябва да бъдете
благословение за МОИТЕ овце. Вие трябва да сте там като физическа
част, за да ги насърчавате с МОИТЕ думи. Да ги обичат и да се молят за
тях, за тяхното освобождение и за спасението на душите им, като ги учат
да спазват МОЯТА Тора и МОИТЕ заповеди с пример.

Ако вие нямате МОЕТО помазание, значи не сте апостол, пророк,
евангелист, учител или пастор. АЗ не съм впечатлен каква семинария
завършихте, която днес е по-подходящо да наречете гробище. Буквата
убива, а РУАХ ХА КОДЕШ дава живот. Ако имате свои собствени знания
и разчитате на тези знания за служение, тогава не служите напълно в
дарбите на РУАХ ХА КОДЕШ.

Махнете се от МЕН, вие, лицемери, които сте се прокраднали сред
МОИТЕ овце, учите ги, ограбвате ги и въпреки това даже не сте МОИ.
Вие не принадлежите към овцете и агнетата. Ти си вълк, който се опитва
да погълне. Вие сте изпратени от ревящ лъв, който не е МОЯ Син
ЯХУШУА. ЯХУШУА е Лъв от Племето на Юда.

******

Оскърбявайки някои, просвещаваме други с любов, послушание, Слава
на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, 11/02/01, 01:50 ч. Пророчески слугиня на
ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

Апостол Елишева Елияху
Световният Еncarta речник дефинира тръбния зов като призив за
действие: спешен или вдъхновяващ апел към хората да направят нещо.
[Използване на звука на тръбата като сигнал за война]

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred