Пророчество 57, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТРОЯНСКИЯТ КОН!

print

Пророчество 57
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТРОЯНСКИЯТ КОН!

Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Пророк Елишева Елияху
30 юни 2002 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Дадено на Апостол Елишева Елияху, призоваваща с глас, подобно на
Йона към нация като Ниневия. Ниневия се разкая за кратко време, а ти,
Америка ? Или нашата красива страна, благословена с красота и веднъж
застъпваща се за Светостта и свободата, ще тръгне надолу по
задънения път на смъртта и в крайна сметка ще бъде като Ниневия,
Содом и Гомор? Аз не съм единственият Апостол и Пророк, изпратен с
такова предупреждение до Америка, но въпросът е кой слуша? Какво ще
направите с това пророческо предупреждение? ЯХУВЕХ винаги изпраща
Апостолите и Пророците да бият звънеца за покаяние, да се върнат към
светостта на нашия БОГ на Сътворението и Спасението. Поради
любовта и милостта на ЯХУВЕХ, ТОЙ предупреждава, преди ТОЙ да
изпрати СВОЯ съд.

******

Пророчеството започва
Деца МОИ, вие МЕ молите да имам милост над Америка, но АЗ,
ЯХУВЕХ, питам: „Кога МОИТЕ деца ще имат милост към МЕН“? АЗ вече
казах: „Пазете се от Троянския Кон“. Отново и отново АЗ казвах на тази
дъщеря да пророкува: „Пазете се от Троянския Кон“. Америка, ти си този
Троянски Кон. Вие дойдохте като благословение за Израел, вие
дойдохте като помагаща ръка за Израел, но зад гърба си носите кинжал
пропит с кръв, за да го поставите в гърба на водачите на Израел.

Америка, ти си като Троянски Кон, но трябва да платиш за това, ако не
се покаеш. Този, който предаде Израел, предава МЕН, ЯХУВЕХ, и
предава МОЯ Син ЯХУШУА. Този, който е враг на Израел, се е утвърдил
като враг на МЕН, ЯХУВЕХ, СЪЗДАТЕЛЯТ на Израел, също ТВОРЕЦЪТ
на Америка и МЕН, ЯХУВЕХ, СЪЗДАТЕЛЯТ на Вселената. Всеки лидер,
който се надува като бог и казва: „Ще погубя Израел“ и размахва юмрук в
лицето на МЕН, ЯХУВЕХ, ТВОРЕЦА. Америка, със сигурност ще
плащате. Америка, вие вече сте започнали да горите, вие горите в
МОЯТА ярост, горите от МОЯ гняв. Вие викате за милост към Америка,
но дори искате да заличите Името на БОГ от паметта на децата.

Деца МОИ, уверете се, че тези, които са МОИ, сте в МОЯ ковчег. Тези,
които чуват МОЯ глас и онези, които плачат и викат за милост, защото се
страхувате, че АЗ ще ви бия, когато АЗ бия другите, които отказват да се
подчинят, няма нужда да се страхувате. АЗ имам места в този свят, а вие
сте в безопасност в МОИТЕ места, защото МОЯТ гняв не е назначен на
МОИТЕ Деца. Когато бия, АЗ, ЯХУВЕХ, знам кого да ударя, МОЯТА ръка
защитава онези, които АЗ защитавам. Никой не може да те изтръгне от
МОЯТА ръка. Нито един косъм на главата ти не може да се пипне, ако
АЗ не го позволя и ако АЗ, ЯХУВЕХ, позволявам да се направи, тогава
МОИТЕ деца ще приличат повече на Стефан, който въздигна повече
Павеловци, а наградата ви в Небесата ще бъде голяма (Деяния 6- 7).

АЗ се гневя, Деца МОИ, защото викате за милост към Америка, но
водачът на Америка се надува като бог, а той не е бог. АЗ чувам
крясъците на МОИТЕ хора в Израел и дори на онези, които не признават
МОЯ Син ЯХУШУА, но викат към МЕН, Деца МОИ, почитат МОИТЕ Дни
на Шабат (съботите), те спазват МОИТЕ Еврейски Празници и се
подчиняват на МОЯТА Тора. Израел носи Кръвта на ЯХУШУА и
Ерусалим носи Кръвта на ЯХУШУА, въпреки че те не я приемат.

Внимавайте, Америка, вие сте Троянски Кон. АЗ, ЯХУВЕХ, ви напомням
какво се случва с Троянския Кон. АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА сега
пророкувам чрез МОЯТА слугиня, АЗ, ЯХУВЕХ, ще ударя Троянския Кон
и когато АЗ го ударя, той никога няма да се надигне отново. АЗ, ЯХУВЕХ
и ЯХУШУА ще отрежа главата на коня. АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ще
отрежа копита на коня. Вие, Америка, няма да можете да се движите
повече, а търговците ще крещят отдалеч, когато видят Америка да гори
от далеч (Откровение 18).

О, Америка, АЗ плача за вас, как вие сте готови да отпразнувате още
един рожден ден. Забравихте, че именно АЗ, ЯХУВЕХ, ви отделих за
МОЯТА и ЯХУШУА слава. Като мъничко бебе, но вие размахвате юмрук
в МОЕТО лице, отричате този, който ви е създал. Това предупреждение
не е за МОИТЕ Деца, които МИ се покланят в истина и любов и се
опитват да се подчиняват. Това е предупреждение за онези, които се
настройват като МОИ врагове. Пазете се, Америка! Вие сте като
Троянски Кон. Израел беше ваш приятел, сега се отнасяте към тях като
презрян враг. Вашите лидери отиват да стиснат с едната си ръка, а с
другата, за да нанесат удар с кървава кама в гърба на Израел. Вие
клеветите Израел. Вие не казвате истината. Вие правите МОЯ Еврейски
народ в Израел да изглеждат като терористи. Вие тъпчете по гърба им и
по икономиката им.

Вие изпращате страх в света и казвате: „Стойте далеч от Израел, твърде
опасно е да го посетите“, но въпреки това враговете на Палестина, които
презират МОЕТО Име, вие ги въздигате като герои и го обявявате силно.
О, Америка, вие давате това обещание на палестинците, вие лъжливо
казвате: „Аз, Америка, ще върна Израел, особено Ерусалим на враговете
на АЗ, ЯХУВЕХ.“ Палестина се превърна във врагове на ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА. МОИТЕ еврейски деца бяха убити в Палестина. Палестина се
опитва да открадне зеницата на очите МИ. Така че Америка, помагайки
им, вие предизвикахте гнева МИ и Америка, дори вашето име АЗ,
ЯХУВЕХ и ЯХУШУА презирам сега. Досега се АЗ имах милост заради
писъците на МОИТЕ истински деца, които викат. Но МОИТЕ истински
деца трябва да знаят това, колкото по-дълго сдържам МОЯ гняв, толкова
по- гневни ставаме АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и Америка, вие ще платите
за това.

Така че това послание е към МОИТЕ възлюбени Деца, помажете отново
къщите си, молете се за милост към собствения си дом и АЗ, ЯХУВЕХ,
отново ще ви чуя, Деца МОИ. Покайте се, Деца МОИ, за собствените си
домове, защото не можете да се покаете за греховете на Америка.
Вонята от греховете достигна до Небето и цялото Небе закрива носа си,
нито един народ не е направил това, което е направила Америка и все
пак нито един народ не е бил благословен, както Америка е била
благословена. Искате да зачеркнете „Една нация под Бога“, тогава ще
имате една нация под краката МИ. АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви стъпча, защото
просто сте зачеркнали своята милост; просто зачеркнахте МОЯТА
благосклонност. Искате да зачеркнете „Ние вярваме в Бог“ във вашата
валута, тогава всичко, което ви е останало, е „в (Америка), ние вярваме“.
АЗ ще ви покажа какво се случва с нация, който не е под закрилата на
БОГ ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, няма да е красива гледка. Вие ще знаете,
Америка, колко нощожни сте в силата и могъществото си. Искате да
зачеркнете „Ние вярваме в Бог“, тогава Америка, всичко, което остава за
вас, е „ние вярваме“. Защото там заявихте, че АЗ, ЯХУВЕХ, БОГ, който
ви отдели, просто зачеркнах МОЯТА милост, просто зачеркнахте МОЯТА
защита, разчитате само на себе си, така че Америка, нека светът да
види какво се случва, когато само на себе си се доверяваш.

Канада, АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ви давам предупреждение. Не
следвайте стъпките на сестра си. Наричате себе си Северна Америка,
сега носите името, което АЗ презирам, ако не се покаете и се отвърнете
от греховете на Америка, съдбата на Америка ще бъде ваша. Вие трябва
да споделите мъката; трябва да споделите МОЯ гняв, ако не следвате
стъпките на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Елате и се отделете, Канада и
Канадски Християни, започнете да се молите за Канада, за вашите
политически лидери, които продадоха своите райони на най-висока
цена. В Съединените щати има щати, които се опитаха да се отделят от
Америка, заради срама, който изпитаха и има области, които се опитаха
да се отделят от Канада (Квебек) заради срама, който изпитаха. АЗ,
ЯХУВЕХ, ще имам предвид тези, които се опитват да се отделят и АЗ,
ЯХУВЕХ, ще ги отделя един от друг този ден и целият гняв няма да
падне върху тях в този ден.

О, Америка, АЗ знам заговорите ви и вашите схеми, вашите политически
лидери се стремят да заменят Арафат. Арафат е по-малкото от две
злини. Палестинският лидер, който идва, ще направи Арафат да
изглежда като ученик. Той ще бъде предател, ще бъде Юда, ще бъде
като Юда. Той ще предаде своя народ. Въпрос на време е преди Арафат
да бъде отстранен. Но горко на онези, които приветстват премахването
на Арафат, ще дойде по-голямо зло. Тези, които се радват, ще скърбят.
Онези, които се смеят сега, ще бъдат презряни. Каква голяма цена ще
платят политическите лидери на Америка, като се опитват да продадат
Израел на висока цена, всичко заради собствените си мотиви, всичко
това заради собствената си алчност.

Идва голямо зло, повече, отколкото сте сънували или дори си
представите. Горко на Америка, играеш право в ръцете на сатана,
играеш право в схемите на антимесията, играеш точно в синия
отпечатък (план, проект), който беше положен от антимесията, който
трябва да дойде. Това е Америка за вас, сега АЗ ви обвинявам. Вие сте
Троянски Кон и трябва да платите за това. Америка се радва на
просперитета си, радва се на лукса, радва се на алчността си, радва се
на славата си и се радва на богатството си, защото ще бъде
краткотрайно. МОИТЕ истински възлюбени Деца, които живеят в
Америка, трябва да се покаете, че се наричате американци, не
позволявайте кръвта на Америка да е на ръцете ви.

******

Така се казва, така е написано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
(СВЯТ ДУХ), дадено на Апостолската Пророческа слугиня на ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА на 30 юни 2002 г. от 11:00 часа.

Това Пророческо Слово беше дадено по време на телефонен разговор с
верен брат и поддръжник на това Служение на име Брайън. Бяхме в
молитва, когато РУАХ ХА КОДЕШ ме спря да се моля на английски и за
моя изненада се появи това Слово. Моля, Християни Американци,
покайте се и се молете за тази земя, веднъж земята на свободните,
преди да е станало твърде късно. Моля, молете се за мир в Ерусалим и
обичайте нашите еврейски братя и сестри, защото всички ние служим на
ЦАРЯ на евреите, нашия МЕСИЯ и БОГ, чието име е ЯХУШУА .

Моля, молете се и се застъпвайте за нашите лидери, за да не се
обърнат срещу Израел. Знаем, че нашата християнска вяра в ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА и Библейското Писание е истината и Израел никога няма да
бъде унищожен. Израел винаги ще стои. Пазете се, Америка и всички
други народи, това обещание в Светото Писание не е дадено на вас.
Ако Израел престане да съществува, тогава това, което вярваме, би
било лъжа. Библията е Словото, което се е превърнало в плът чрез
ЯХУШУА, а ЯХУШУА скоро ще постави двата СИ крака на Елеонския
хълм и ще управлява от Ерусалим. Ние очакваме с нетърпение този
предстоящ ден и казваме: „Ела ЯХУШУА, ела скоро – това е нашата
молитва!“ (Откровение 22: 6-7,12-13,17,20)

Моля, прочетете това. Нашият ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще дойде отново.
Ще бъдете ли готови?

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred