Пророчество 58, АМЕРИКА, ПОКАЙ СЕ ИЛИ ЗАГИВАШ! ПРЕДИ ДА Е КЪСНО!

print

Пророчество 58
АМЕРИКА, ПОКАЙ СЕ ИЛИ ЗАГИВАШ! ПРЕДИ ДА Е КЪСНО!

Дадено на апостол Елишева Елияху
12 септември 2001 г.

Ден след нападението над Световния Търговски Център.
Моля, разберете, аз съм американка и съм в Америка, тъй като го
казвам под помазание с голям страх за онова, което идва, ако не се
покаем пред нашия СЪЗДАТЕЛ ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, нашия МЕСИЯ.

Голям страх, когато чух и говорих и писах, ЯХУВЕХ иска ти и аз да
слушаме. Аз се стремих ясно да чуя всяко Слово и да поискам прошка,
ако не съм го направила в Името на ЯХУШУА.

Казано ми е, че хората трябва да бъдат предупредени, че ще се случи
нещо велико духовно и това ще се прояви във физическия свят около
Шабат на Рош Хашана, Еврейските равини определиха датата 17-18
септември и в духа си усещам, че тази дата е погрешна. ЯХУВЕХ ми
каза да кажа на хората да гледат дните около събота на 14 септември,
добавям също така да се гледа какво се случва в Йом Кипур – Денят на
изкуплението или 10 дни на трепет, 1 ден на пост в покаяние за нашите
грехове. Йом Кипур е Най-висшият Свят ден и ако смятате, че само
евреите трябва да спазват тези дни, грешите. Вие сте евреи, когато
приемате ЯХУШУА като БОГ и МЕСИЯ, ЯХУШУА е ЦАРЯТ на евреите.

Това, което ТОЙ е съблюдавал, ние също трябва да съблюдаваме и
еврейските Свети Дни и Празници. Не трябва ли да следваме примера
на нашия СПАСИТЕЛ?

Евреите вярват, че Рош Ха Шана е времето, когато ще дойде техният
Месия, но не разбират, че в Израел наблюдават за фалшивия
антимесия. Защото те отказват да признаят ЯХУШУА като СИНЪТ НА
ЯХУВЕХ, който също се нарича „АЗ СЪМ“. Евреите вярват, че Рош Ха
Шана е новата година и разчитат на идващия ден на съда на ЯХУВЕХ,
дори си казват един на друг: „Нека вашето име е записано в Книгата на
живота.“

Аз съм Месианска Еврейка и въпреки че кръвта ми е еврейска по
рождение и моминското ми име, това не ме прави Евреин, само чрез
пролятата КРЪВ НА ЯХУШУА съм Еврейка и не се срамувам да го крещя
от интернет! Обичам братята и сестрите си Евреи, които обичат и служат
на ЯХУШУА, но аз също обичам Евреите, които обичат само Ха Шем
Адонай, въпреки че ме мразят или ме отхвърлят, казах на автора Бари
Чамиш, че има своя собствена религия и му е удобно в нея.

Аз скърбя, Исая 53 изрично заявява: Кой е ЯХУШУА и цената, която ТОЙ
плати. Тъй като Евреите искат да живеят според законите на Мойсей,
тогава Светото писание казва, че Мойсей сам ще ги съди, а не ЯХУШУА.
Но горко на онези, които искат да бъдат съдени от Мойсей, защото само
нарушаването на един закон ще бъдат достойни за Ада. Няма жертва,
няма кръвно изкупление, няма милост и въпреки това се радвам, че
ЯХУШУА е съвършеното АГНЕ, което беше убито на мое място, Светият
Син на ЯХУВЕХ, който никога не е съгрешил и с готовност даде живота
СИ, така че моите грехове да бъдат простени от Кръвта, която ТОЙ
проля на Голгота и от живота, който ТОЙ даде в жертва, за да мога аз да
се спася. Евреите знаят законите, но законите не изкупват. Израел ще
трябва да признае ЯХУШУА за ЦАР на царете и Господа на Господарите,
ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ и ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на ЯХУВЕХ, ТОЙ Е
МЕСИЯ, СВЯТИЯТ АГНЕЦ НА ЯХУВЕХ.

******

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се
поставя на всички пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: „Хора, трябва да се покаете, да застанете в
пропастта, да плачете, да постите и да се молите за Америка, преди
съдът отново да падне върху нея“. Моля, изпратете молитва за Америка.
АЗ, ЯХУВЕХ, ви поръчвам да изпратите всички Пророчества, свързани с
Америка. Не се страхувайте да обидите Америка, ако не се подчинявате,
но бойте се да не обидите МЕН. АЗ, ЯХУВЕХ, казвам ви, президент Буш
трябва да обяви национален ден на пост, скръб, ден на покаяние и
трябва да падне на лицето си пред МЕН. Пред света трябва да се
смирите, да се покаете, да плачете, да постите и да се молите МОЯТА
ръка на осъждение да бъде снета от Америка. Християни и Евреи
слушайте Светото Писание: „Ако МОИТЕ хора, които се наричат с
МОЕТО име, се молят и търсят лицето МИ и се обърнат от злите си
пътища, тогава АЗ ще чуя от Небето и ще простя греховете им и ще
излекувам земята им“ (2 Летописи 7:14).

Не се срамувайте от МЕН, иначе АЗ ще се срамувам от вас. Не се
страхувайте от онези, които могат да убият тялото ви, но се страхувайте
от МЕН, който може да ви изпрати да крещите в недрата на Ада и
Огненото езеро (Матей 10:28), а плачът и страданията едва сега
започнаха. Приемете ЯХУШУА сега, преди да е твърде късно. Покайте се
сега, докато все още има време. Призовете ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и
душите ви ще бъдат спасени, ако се подчинявате на МЕН и поставяте
МЕН на първо място в живота си. Отвърнете се и осъдете несвятите и
тези, които са нечестиви. Отвърнете се от всичко, което е нечестиво и не
се опитвайте да променяте МОИТЕ закони, които са предписани и
положени в камъка с пръста на „АЗ СЪМ“. „АЗ СЪМ“ Който „АЗ СЪМ“ и
АЗ не се променям.

Вашият Президент Буш трябва да помни кой го постави в кабинета му.
Това беше МОЯТА ръка, ръката на ЯХУВЕХ. Съдът стигна до
нечестивите закони, които бяха приети, принуждавайки хората да
грешат, оправдавайки греха, убивайки деца в утробата,
експериментирайки, измъчвайки и играейки на Създател, но вие не сте
творец, вие сте убийци. Вие мислите, че АЗ ще ви благословя с
изцеление на вашите болести, неразположения и немощи, убивайки
неродени деца. Вие мислите, че АЗ ще благословя вашите лекари и
вашите учени? АЗ ви казвам, че по-лошо от чумата ще ви сполети
заради тези зверствата и за това, че го наричате напредък в медицината
и ще излекува това, които ви мъчи.

Касапи, наричам ви кръвожадни касапи! Вашата съдба ще бъде съдбата
на касапите, убийците, вие, лекарите и учените. Това, което наричате
Върховен съд в Америка, езическите политици са докарали този съд в
Америка. Нямате кого да обвинявате, освен себе си. Вие жънете това,
което сте посели. Защо мислите, че АЗ не чувам тихите викове на
неродените, просто защото сте оглушили ушите си и заслепили очите си
за това убийство? Не знаете ли, АЗ създадох душите на неродените и
така също и на родените? Езичници, фарисеи, как смеете да
пренапишете това, което АЗ наричам убийство? Кои са вашите
политици, за да заявяват за това, което АЗ наричам греховен начин на
живот.

Мислите ли, че АЗ съм впечатлен от новите ви закони? АЗ ви показах
съдебното решение за Америка и ви казвам, просто изчакайте, докато
видите знаците в небето и въздействието върху земята на вулкани,
земетресения, наводнения, урагани и торнадо, всичките се обединят,
сякаш хорът пее песента на обречените. Ако смятате, че това е ужас,
дори не сте виждали МОЯ гняв, който ще започне да пада. И АЗ се
обръщам не само към Америка, защото тя е просто малко бебе, като
отвръща носа си от МЕН.

Но АЗ говоря на Израел, въпреки че казвате, че сте Евреи, толкова
много от вас не са, защото сте отхвърлили законите на Авраам. Вие
продадохте себе си и земята си на най-високата цена, а тези, които АЗ
никога не съм искал да притежават тази земя, сега я притежават и това,
което АЗ дадох на вашите предци, нямате право да раздавате. Вие дори
давате водата си, без да знаете откъде ще дойде новата вода. Събудете
се, МОЙ Еврейски народ. Тези, които призовават Ха Шем Адонай,
събудете се. Наистина ли искате да се върнете към „АЗ СЪМ“ или искате
да постигнете съдбата на Ниневия и Содом и Гомор? Вие не сте по-
добри, Израел; вие сте блудница в МОИТЕ очи.

Вие също убивате невинни бебета и променяте МОИТЕ закони, само
защото Америка и други страни по света правят това. Израел, срам МЕ е
за теб. Да и ти, Ерусалим! АЗ се срамувам от земята, която трябва да
стои за Святостта и въпреки това вие поставяте Фарисеите в кабинета,
които дори нямат форма на благочестие и разбира се, без благочестие
вътре. Вие слушате злите равини, които дори не МЕ познават. Те знаят
законите и дори не ги спазват. Вие ги издигате да бъдат Свети и в тях
няма святост. Не всички МОИ равини, но вие знаете кои от тях имат МОЯ
РУАХ ХА КОДЕШ, а кои не.

Израел, вие гледате и чакате в очакване, знаете, съдът ви не е далеч, АЗ
ви казвам да се врънете отново и отново при СЪЗДАТЕЛЯ на предците
си. Но слушате ли? Връщате ли се към Святост? Хвалите ли МЕ за
всичко, което АЗ съм направил? Не целият Израел е зеница на МОИТЕ
очи. Само тези, които търсят „АЗ СЪМ“ и следват Святостта и се
осмеляват да говорят против всички нечестиви, това са зеницата на
МОИТЕ очи. Само онези, които приемат дара, който дадох на Израел и
чрез тях благослових света, когато дадох МОЯ СИН ЯХУШУА, но когато
се отречате от НЕГО, вие се отричате от МЕН, ЯХУВЕХ.

Защо мислите, че АЗ плача по-малко над убитите измъчени неродени
бебета, отколкото стотиците хиляди животи, прекалено много, за да
можете да броите за един ден. Адът днес претендира на болшинството
от тях. Вие не знаете колко още, но ще разберете, че тези, които
диктуват това, което чувате и виждате и ви заблуждават. Християни,
защо пускате греха да влиза в домовете ви? Защо не говорите против
греховния начин на живот и това, което АЗ наричам мерзост? Израел,
дори не говорите, вместо това правите закони, за да защитивате и
стимулирате тези зли подигравки над това, което АЗ съм предназначи да
бъде брак, един мъж и една жена, вие знаете за какво АЗ говоря. Не
смейте да мислите, че АЗ намигвам на този алтернативен начин на
живот, ще пожънете това, което посеете.

АЗ предупредих МОЯТА слугиня да каже на хората да наблюдават за
деня на Рош Ха Шана и особено този месец и през месец октомври.
Запомнете, АЗ, ЯХУВЕХ предупредих:, “Америка, запазих най-лошото за
най-накрая.” Трябва да се събудите и да разберете, че сте страна,
отделена, за да прославите ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и колко хвала и чест
Америка донесе на „АЗ СЪМ?“ Горко на тази държава, ако тя не се върне
към светостта, МЕН, ГОСПОДА, БОГА ЯХУВЕХ, това е най-тъжният ден
за Америка, без да изстреля един изстрел, за да се защити, без никакво
предупреждение, както АЗ казвам от МОИТЕ Апостоли и Пророци и
колко са слушали? Америка преживява големи загуби и смърт. АЗ
трябваше да позволя на сатана да те пресее, защото ти се отдалечи
далеч от пътя на МОЯТА Святост. Казвате, че това е една нация под
Бога, тогава МИ се подчинявайте. Подчинявайте се на Свещенните
Писания. Забранете и отхвърлете всичко, което е нечестиво, върнете
страната, която АЗ обичах и отделих.

Горко ви, ако не послушате това предупреждение. АЗ говоря чрез
МОИТЕ Апостоли и Пророци, онези, които пасторите не искат да видят в
църквите си, тези които отказват да правят компромиси с МОИТЕ думи,
отказват да бъдат цензурирани преди време и отказват да поставят
краката си под каквато и да е друга маса, но МЕН. Тези, които отказват
да смегчават МОИТЕ думи, за да не обидят. На МОИТЕ истински
Апостоли и Пророци няма да им сложат намордник. Това само ги кара да
крещят по-силно. Вие ги гоните от църквите си и въпреки това ги гоните
само в МОИТЕ ръце за утеха и те разбират, че повечето църкви в
Америка и по света са блудници на сатана, които се продават на търг.

МОИТЕ хора се продават и считат за лична собственост, както пасторите
продават своите пощенски списъци. Те броят главите на хората в
църквите си и ги наричат своите овце. Горко на вас, вие сте зли овчари,
вълци в овчи дрехи. Горко на вас, тези, които се наричат милионери и
гледат на другите от високо. Не забравяйте, че АЗ ревнувам за МОИТЕ
овце и агнета. Ще платите. О, вие ще дойдете при МЕН и ще кажете:
„Но, ГОСПОДИ, аз гоних демони в ТВОЕ Име и пророкувах в ТВОЕ Име“
и „АЗ СЪМ“ ще кажа: „Махнете се от МЕН, вие които вършите
беззаконие, АЗ никога не съм ви познавал“ (Матей 7: 21-23). “

Вие, които носите чужд огън на събранията, които вземате МОЯТА
Слава и името на служенето за себе си, БЯГАЙТЕ, БЯГАЙТЕ, БЯГАЙТЕ
от такива служения. „АЗ СЪМ“ ви търпя да сеете семена в егоистични,
арогантни, горди, контролиращи, манипулиращи, лъжливи служители и
служения. Тъй като „АЗ СЪМ“ не съм ги благословил, те се обърнаха към
лъжливи учения, за да изглеждат така, сякаш са научили тайни от МЕН,
и въпреки това са научили тайни от самия сатана. Пазете се от всеки,
който се опитва да открадне МОЯТА слава. Колкото по-голямо е името,
толкова повече слава крадат. АЗ ще ви държа отговорни за това, което
сте направили със семената, които АЗ ви дадох да посадите. Ако
посеете семето в корупция, ще извлечете плодовете на МОЕТО
унищожение. Не бяхте предупредени преди, но сега АЗ изпращам този
МОЙ Апостол, за да ви предупредя. АЗ изпращам МОИТЕ Пророци и
Апостоли да предупредят преди да дойде Съдът. АЗ съм БОГ на
равновесие във всичко, благословенията и проклятията също. Покайте
се и се отвърнете от онези, които вършат това зло.

АЗ плача за Америка; о, АЗ не искам да те нараня. Вие сте като
своенравно дете, което се е отбило по път към греховния живот. Вие
приличате на блудния син, който взе наследството на баща си и пропиля
богатството по глупости. „АЗ СЪМ“, СВЯТ ОТЕЦ, няма друг. Всичко,
което имате, АЗ ви го дадох. АЗ бях търпелив с вас. Оставям ви да
направите своя избор, но сега АЗ ви предупреждавам, върнете се от
вонящите свинарници на този свят. Спрете да ядете храната на
прасетата от този свят. Върнете се при МЕН и АЗ ще сложа върху вас
мантията на правдата на МОЯ СИН ЯХУШУА. АЗ ще сложа МОЯ
собствен пръстен на обещанията на вас, което ще ви направи едно с
МОЯ СИН ЯХУШУА и МЕН, ЯХУВЕ за вас, ще се ожените за истината,
правдата и святостта, ако само МИ се подчинявате. Върнете се към
Светостта.

АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА не намигвам на греха. На MEН не МИ е забавно
как МЕ изпитвате все повече и повече. Сега дори богохулството ще бъде
на вашите радиовълни в най-доброто ефирно време, където децата ще
бъдат вкарани в заблуждение. АЗ, ЯХУВЕХ и ваш СЪЗДАТЕЛ. АЗ ви
предупредих, но ще послушате ли? Нека да разсъдим, АЗ съм същият
вчера, днес и завинаги и АЗ, ЯХУВЕХ, не се променям. Само защото вие
променяте своето определение за греха, променяте МОИТЕ заповеди,
вие променяте своето определение за Святост. „АЗ СЪМ“ не съм се
променил. Това, което е грях на земята, е грях на Небето, а на Небето не
е разрешен никакъв грях. Само защото се научихте да проявявате
толерантност към греха и си затворихте очите и ушите, когато МОЕТО
Име е осмивано и прокълнато, а това, което е написано в МОЕТО Свято
Писание е без подчинение, осмивано и усукано, не означава, че АЗ не
съм говорил. Мислите ли, че АЗ ще отида срещу МОИТЕ собствени
Закони, МОЕТО собствено Слово, което се превърна в Плът?

Америка, трябваше да станете пример за този свят. Сега сте под МОЯ
съд и това е само началото. Америка, трябва да се покаете и всеки мъж,
жена и дете, които наричат себе си американец, трябва да се покаете за
гнева, който ти предизвика във вашия СЪЗДАТЕЛ ВЕЛИКИЯ БОГ „АЗ
СЪМ“. НЯМА ДРУГ СЪЗДАТЕЛ, само ЯХУШУА е единственото КРЪВНО
ПОКРИТИЕ, което АЗ приемам. РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ е
единственият ДУХ, който ще разбие оковите и робството от теб, като се
освободиш от ръцете на злото. Ниневия се разкая и АЗ й дадох повече
време. Вярно, тя се върна към грешните си пътища и МЕ разгневе силно
и АЗ унищожих Ниневия.

Но въпреки това, АЗ казах на Йона, АЗ й дадох шанс, както пощадих
Ниневия и АЗ ще ви избавя, Америка, ако следвате отново МОИТЕ
закони и спрете да приемате закони, опитвайки се да променя МОИТЕ
закони, които бяха написани със собствения МИ пръст в каменни плочи.
АЗ ги изпратих с предупреждението на Йона и колко малко те слушат,
докато не допуснах ужаса, който днес постига Америка. Деца МОИ,
кажете МИ това, докато седите приковани към телевизорите и радиото
си и гледате в ужас и шок. Искате ли да знаете защо това се случва?
Каква е разликата между Америка, страдаща от последиците от
тероризма или Израел, страдащ от тероризъм, или в Косово, или
Африка и много други места по света? Вие случайно сте го чели във
вестниците, чували сте го по радиото и телевизията или гледали
заглавията, които се появяват на вашите компютри и все пак никоя
страна няма да почувства болка, докато АЗ не ви оставя да почувствате
удар по вашата страна, когато смъртта удари вашите държави, племена,
езици и нации. Лицемери! Плачете и сега и ридаете само защото това е
вашата страна. Сега ще го вземете ли сериозно, когато другите страдат
от войни? Америка, покайте се и се върнете в страната, която АЗ съм
определил за МОЯТА Хвала, Чест и Слава, за да бъде отново пример за
Благочестие. Забравихте ли толкова бързо за депресията и чудеса,
които АЗ извърших? Ето защо вашата икономика е била благословена.
АЗ не искам отново да те върна там, за да научиш този урок. Съдът се
забави твърде дълго.

Вашите Апостоли и Пророци, като тази, ви предупреждават, но църквите
разкаяхте ли се? НЕ! Оставайки в мълчание, те само помогнаха на
нечестивите закони да бъдат приети, защото се страхуваха да обидят
събранието и въпреки това не се страхуват да обидят МЕН, ЯХУВЕХ. Те
само прогонват Апостолите и Пророците, които се опитаха да им дадат
МОИТЕ пророчески предупреждения, обиждайки ги, отхвърляйки ги и
презирайки, като този апостол, която сега говори. Колко малко от вас,
деноминациите, дори биха позволили на този апостол да предупреди за
ужасите на ада или да предупреди за МОЯ съд, който трябва да дойде.
Не, казват, това може да разстрои хората и въпреки това те не се
страхуват да разстроят МЕН, ЯХУВЕХ.

Вие се подигравате на Апостолите и Пророците, защото те нямат
църква. Но църквата не е сграда, не е пастор, църквата е МОЯ Храм,
това е Тялото на ЯХУШУА и това са МОИТЕ хора, които чуват гласа МИ
и се подчиняват и обичат и поставят MEН, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА
КОДЕШ на първо място в живота си. Дори противно на желанията на
техните семейства, това означава, че разделителният меч ги разделя от
техните близки и скъпи, които отричат МЕН и МОЯТ Син ЯХУШУА и
помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. Горко ви, ако не АЗ бях изпратил
МОИТЕ Апостоли и Пророци да се застъпят за вас и да ви предупредя,
както АЗ правя сега. Горко на вас, защото АЗ изпращам МОИТЕ
Апостоли и Пророци да предупредят, преди АЗ да изпратя МОЯ гняв и
съд. Но колко малко хора дори си направиха труда да им благодарят?
Колко малко хора дори се интересуваха да се опитат да помогнат и
подкрепят дори тази, която пише МОИТЕ думи.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви задавам този въпрос, защото отказвате да й помогнете в
момента на нужда: „Защо помагате на богатите и известни служители,
които крадат МОЯТА слава, като поставят имената си на служенията?“
Те действат под чужд огън, а не с помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ,
което АЗ дадох на този Апостол и други Апостоли, които ще бъдат
благословение или проклятие в зависимост от това, което са направили
с ЯХУШУА и дали са приели Апостолите и Пророците като
благословение, а не проклятие (Матей 10: 41-42).

АЗ, ЯХУВЕХ, ви казвам това, че онези, които затварят очите си за
нейното страдание и запушват ушите си за виковете й, АЗ, ЯХУВЕХ, ще
направя същото за вас, когато викате към МЕН, така че молитвите да
бъдат чути в ИМЕТО на МОЯ СИН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви питам, кажете МИ, ако се осмелите: „Колко са спасени,
изцелени, освободени и призовани, колко биха се самоубили и отишли в
ада (Лука 17: 11-18), ако АЗ не бях повдигнал това служение ? ”Вие
лично сте били благословени и въпреки това никога не сте се опитвали
да бъдете благословение за МОЯТА дъщеря и тя отново и отново
излива ума, тялото, духа и душата си, изливайки последните си сили,
финанси и не обръщайки внимание на здравето си, както й беше казано
да почива и вече дори забрави какво е почивка. Защо тя прави това? За
МЕН, ЯХУВЕХ и славата на ЯХУШУА и заради вас.

АЗ, ЯХУВЕХ ви питам това, помислете внимателно, АЗ ще ви държа
отговорни за това, което казвате и правите: „Каква е цената на душата
ти, на твоето здраве, кой би се застъпил за твоите рани, ако АЗ не я
помазах да произнесе МОИТЕ думи? Колко са благословени от това
Служение? Мислите ли, че АЗ ще допусна това да продължи, като ви
пазя от отговорност? Вие, които идвате, подигравате се и й изпращате
съобщения, че една жена не трябва да учи човек. Не разбирате ли още,
че сатана е този, който говори така от вашите устни, за да обезкуражи
нея и другите жени с подобно призвание, избрани от ръката на „АЗ
СЪМ”. Не разбирате ли, че тези, които мислят, че знаят писанията и
въпреки това не го правят, защото писмото убива и Духът дава живот (2
Коринтяни 6: 3)?

Спрете да се опитвате да МИ казвате какъв пол АЗ мога да използвам,
за да разпространявам тези съобщения и да уча и използвам като МОИ
Апостоли и Пророци (Галатяни 3: 27-29). РУАХ ХА КОДЕШ помазва
когото АЗ посочвам, а не когото вие посочвате. АЗ не избирам МОИТЕ
Апостоли и Пророци, без първо да ги превеждам през изпитания и кои
сте вие, за да кажете, дали ще бъде мъж или жена? Не сте ли чели
МОИТЕ Слова? Ти знаеш повече от МЕН, ЯХУВЕХ. Това съм АЗ, който
помазвам съдовете си и АЗ изливам без мярка помазанието СИ и
ЖИВАТА ВОДА. Сега АЗ се обръщам към онези, които са имали и
никога не са дали нищо на това Служение или служител, даже дума за
насърчение.

АЗ, ЯХУВЕХ изпратих Илия от древността при вдовицата от Сарепта,
АЗ, ЯХУВЕХ знаех предварително, че малката вдовица приготвя
последната вечеря за сина си и тогава тя и синът й ще умрат, ако не
изпратя Илия да умножи маслото в стомните и брашното в делвите. Тя
трябваше да се подчини и да признае помазанието в древния Пророк
Илия и тя го направи. Илия беше помазан да извика вода от Небето, за
да запълни потока, който беше сух, но АЗ, ЯХУВЕХ не му разреших,
вместо това АЗ изпратих Илия от Древността да проверя вдовицата от
Сарепта (3 Царе 17: 8-24). Въпреки че в Свещенните Писанията се
казва, че е имало много вдовици, древният Илия бил изпратен при една
конкретна жена (Лука 4:25). АЗ използвам нея (Елишева Елияху) като
Древения Илия. АЗ, ЯХУВЕХ я инструктирах да пише и да говори за
нуждите си и колко малко преминаха изпитанието. Милионерите
дойдоха тук и се подиграха, сега вече те няма да имат милиони, защото
АЗ ви казвам да използвате хартия и пластмасови карти, докато можете
да помогнете на този Илия на Новото [на иврит, Елияху], и то не заради
нея, а заради вас самите.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам това за онези, които разпознават МОЯТ глас през
тези Пророчески Думи, написани тук и разпознават помазанието на
„Очистващия Огън“ РУАХ ХА КОДЕШ, който е върху нея. АЗ, ЯХУВЕХ
искам да благословя хората, но те се отказват от МОИТЕ благословения
и тази слугиня, която АЗ съм помазал да изрече МОИТЕ благословения
както Древния Илия. Когато хартиените пари се обезценят, а кредитните
карти са безполезни, акциите и облигациите и компактдисковете нищо
не струват, а вие се изправите пред бедност, глад, бездомност, болести,
ще си спомните, когато ви помолиха да бъдете благословение, като
вдовицата от Сарепта, която подкрепи МОЯ Древен Илия. Бихте били
благословени и защитени като вдовицата от Сарепта и избрахте да
останете глухи за предупрежденията на ЯХУВЕХ, за да благословите
тази слугиня Илия от Новото[на иврит Елияху].

АЗ съм ЯХУВЕХ и АЗ помазах Древния Илия, както помазах МОЯТА
слугиня, която наричам МОЯ Илия на Новото [на иврит Елияху]. Вие ще
носите отговорност дали сте благословение или проклятие за нея. АЗ я
помазах, за да произнесе Пророчески Послания, които малцина биха се
осмелили да говорят от страх от подигравки, но онези, които се
осмеляват да се подиграват и отричат, „АЗ СЪМ“, казвам това, знайте,
вие пъхнахте пръст в МОЕТО, на ЯХУВЕХ, око. Не МИ вярвайте, просто
изчакайте и вижте и ще видите дали това, което АЗ предсказах, ще се
сбъдне, тогава ще е късно за онези, които проклинат и й отказват сега,
горко на онези, които се осмеляват да МЕ изпитват, МЕН, ЯХУВЕХ! „АЗ
СЪМ“ знае, че четете Пророческите послания в събранията си и сте
излъгали и казахте: „ЯХУВЕХ ви казва това!“ Вие не платихте цената за
помазанието, както направи тя и другите, а вие смеете да говорите по-
нататъй думи и дори не я поканихте да дойде и да говори в помазанието,
което АЗ положих на нея и на другите, когато АЗ им говоря това под
помазание. Вие не сте по-добър от крадец и лъжец.

Вие не искате да каните апостола, като този, чрез когото АЗ говоря.
Предпочитате да каните богатите и известните, надути от собствената си
гордост и егоизъм и техния чужд огън от златен прах, което АЗ наричам
„Златен прах, златни зъби, смях, фалшиво пробуждане!“ Защото
глупаците мислят и вярват, че „АЗ СЪМ“ ще използва похотта на този
свят да докажа МОЯТА Помазана Сила. АЗ съм СЪЗДАТЕЛ, а не
подражател.

АЗ вече съдих онези, които насърчават тази лъжа от ямата на ада и
които все още не са се покаяли да я популяризират и продължават да
популяризират това злато на глупаците. АЗ ще съдя така, както съдих
Рут Хефлин и Боб Шатълс, които вече не са на тази земя и други ще
следват, защото стоят на опашка като домино, готови да паднат. Те ще
падат от чуждия окултен огън, открит в църквите, където МОЯ РУАХ ХА
КОДЕШ се фалшифицира и се подиграват и се смеят на Свещените
Писанията и наричат това смеещо се пробуждение. Това не е причина да
се смеете, защото това са подиграващи се демони, които се смеят през
устата, а демоните им се подигравати и се смеят, знаейки, че МОЯТ гняв
се разбърква.

Радостта на ЯХУВЕХ е вашата сила, но не този хаос и подигравки. Това
не е преносимо като чума. Пазете се от онези, които се втурват към тези
църкви, които го практикуват, те заслужават гнева и съда на „АЗ СЪМ“.
Дните ви са преброени, ако не се покаете. Тези, които се втурват към
църквите и служенията, които открадват МОЯТА слава (Наум 1),
слагайки имената си на служенията, събират гнева и съда на „АЗ СЪМ“,
и където посадите семето си, ще се превърне в тежка, проклета земя.
Преди не сте знаели по-добре, но сега по-добре се покайте, преди АЗ да
сложа върху вас проклятията от

Второзаконие 28 (Проклятие за неподчинение):

15 Но ако не слушаш гласа на ГОСПОДА твоя БОГ, и не внимаваш да
вършиш всичките МУ заповеди и повеленията МУ, които днес ти
заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на
тебе.
16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.
17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвата ти;
18 проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти,
рожбите от говедата ти и малките от овците ти.
19 Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при
излизането си.
20 Господ ще изпраща върху тебе проклетия, смущение и разорение във
всичките предприятия, които предприемаш да вършиш догде бъдеш
изтребен и погинеш скоро, поради злите дела, чрез които си МЕ оставил.
21 ГОСПОД ще направи да се залепва за тебе мор, догде те довърши от
земята, в която отиваш да я завладееш.
22 ГОСПОД ще те поразява с охтика, с треска, с огница, с възпаление,
със суша {Или, нож.}, с изсушителен вятър и с мана; и те ще те гонят
догде погинеш.
23 Небето над главата ти ще бъде мед, и земята под тебе желязо.
24 ГОСПОД ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; ще слиза
на тебе от небето догде бъдеш изтребен.
25 ГОСПОД ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си; през
един път ще излизаш против тях, а през седем пътища ще бягаш отпред
тях; и ще бъдеш тласкан по всичките царства на света.
26 Трупът ти ще бъде храна на всичките въздушни птици и на земните
зверове; и не ще има кой да ги отпъжда.
27 ГОСПОД ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с
краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш.
28 ГОСПОД ще те поразява с умопобъркване, със слепота и с омайване
на сърцето;
29 и ще ходиш пипайки всред пладне, както слепият пипа в тъмнината, и
не ще имаш успех в пътищата си; а ще бъдеш само притесняван и
обиран всеки ден, и не ще има кой да те избави.
30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще
построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш
от плода му.
31 Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти, и няма да ядеш от него;
оселът ти ще бъде грабнат пред тебе, и няма да ти се върне; овците ти
ще бъдат предадени на неприятелите ти, и не ще имаш, кой да ги
избави.
32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ, и
очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден, но нищо не ще бъде в
силата на ръката ти да им помогне.
33 Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и на
всичките ти трудове; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и
измъчван.
34 Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти.
35 ГОСПОД ще те поразява с лошо възпаление в колената и в
пищялите, тъй щото не ще можеш да се изцелиш, от стъпалата на
нозете си до темето си.
36 ГОСПОД ще заведе тебе и царя, когото ще си поставил над себе си,
при народ, когото не си познавал, нито ти нито бащите ти; и там ще
служиш на други богове, на дърво и камък.
37 И ще станеш за учудване, за поговорка и за поругание на всичките
племена, между които ГОСПОД ще те отведе.
38 Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото
скакалците ще го пояждат.
39 Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях, нито
ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде.
40 Маслини ще имаш във всичките си предели, а с масло няма да се
помазваш, защото маслините ти ще окапват.
41 Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще
отиват в плен.
42 Всичките ти дървета и плода на земята ти, щурецът ще ги пояде. 43
Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а
ти ще пропадаш долу и по-долу.
44 Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава,
а ти ще бъдеш опашка.
45 Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те
застигат, догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на
ГОСПОДА твоя БОГ, за да пазиш заповедите МУ и повеленията, които ти
заповяда.
46 Това ще бъде за винаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти.
47 Понеже не си служил на ГОСПОДА твоя БОГ с веселие и със
сърдечна радост поради изобилието на всичко,
48 за това ще слугуваш на неприятелите си, които ГОСПОД ще прати
против тебе, в глад, в жажда, в голота и в лишение от всичко; и ТОЙ ще
тури на шията ти железен ярем догде те погуби.
49 ГОСПОД ще навлече против тебе народ от далеч, от земния край,
като с орлово летене; народ чийто език не разбираш;
50 народ със свиреп поглед, който не ще почете стар нито ще пожали
млад;
51 и ще яде плода на добитъка ти и плода на земята ти догде починеш;
който не ще ти остави ни жито, ни вино, ни масло, нито рожбите от
говедата ти, нито малките от овците ти, догде те погуби.
52 Ще те обсади във всичките ти градове, догде по цялата ти земя
изпопадат високите ти и укрепени стени, на които се надяваше; и ще те
обсади във всичките ти градове из цялата земя, която ГОСПОД твоят
БОГ ти даде.
53 И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни
неприятелят ти, ще ядеш плода на утробата си, месата на синовете си и
на дъщерите си, които ГОСПОД твоят БОГ ти е дал.
54 Оня мъж между вас, който е изтънчен и изнежен, ще гледа с
немилостиво око на брата си, на жената, която почива на пазухата му и
на останалите чада, които му оцелеят,
55 та няма да даде ни на едного от тях от месото на чадата си, които ще
яде; защото не ще му остане нищо при обсадата и притеснението, с
което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.
56 Жената между вас, която е изтънчена и изнежена, която не би
дръзнала да тури на земята стъпалото на ногата си по причина на
изтънченост и изнеженост, ще гледа с немилостиво око на мъжа, който
почива на пазухата й, на сина си, на дъщеря си,
57 и на малкото си дете, което е излязло измежду краката й, да! на
чадата, които е родила; защото ще ги яде тайно поради лишението от
всичко при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те
притесни в градовете ти.
58 Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на тоя закон, които са
написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име
ЯХУВЕХ ТВОЯ БОГ,
59 тогава ГОСПОД ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите върху
потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и
непрестанни.
60 И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се
боеше, и те ще се залепят за тебе;
61 още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на тоя
закон, ГОСПОД ще ги нанесе на тебе догде бъдеш изтребен.
62 Ще останете малцина на брой, – докато по множество бяхте като
звездите на небето; защото ти не послуша гласа на ГОСПОДА твоя БОГ.
63 И както бе драго на ГОСПОДА да ви струва добро и да ви умножава,
така ще бъде драго на ГОСПОДА да ви изтребва и да ви погубва; и ще
бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете.
64 ГОСПОД ще те разпръсне между всичките племена от единия край на
света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които
нито ти си познавал нито бащите ти, на дърво и камък.
65 Но и всред тия народи не ще намериш покой, нито ще има почивка за
стъпалото на ногата ти; но там ГОСПОД ще ти даде треперене на
сърцето, помрачаване на очите и изнемогване на душата.
66 Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе; и ти ще се боиш
денем и нощем, и не ще бъдеш уверен за живота си.
67 Заран ще думаш: О да мръкнеше! и вечер ще думаш: О да съмнеше!
поради страха, с който в сърцето си ще се страхуваш, и поради
зрелищата, които с очите си ще виждаш.
68 И ГОСПОД ще те върне в Египет с кораби през пътя, за който ти
рекох: Вече няма да го видиш; и там ще искате да се продадете на
неприятелите си за роби и за робини; но не ще има кой да ви купува.
Покайте се, обърнете се, предупредете и бягайте от такива служения,
защото вие насърчавате само тези служения, които правят това, за да
продължат да МЕ оскърбяват и ги благославяте едновременно.

Горко на всеки, който пренаписва МОИТЕ заповеди и учи МОИТЕ хора
да ги нарушават и заблуждават другите чрез лъжливи учения и
аплодират само апостолите и пророците, които говорят успокояващи
думи като мед, така че да могат да се плъзгат безпроблемно в гърлото и
ушите, не обиждайки. Когато наистина си МОЙ Апостол и Пророк, вие ще
се страхувате да обидите„АЗ СЪМ“ повече от всеки човек на земята.
„АЗ СЪМ“ е този, който ще ви държи отговорни. “АЗ СЪМ” вече ви
предупредих в този ден, бъдете благодарни и благословете МОЯТА
слугиня, която има задача да помогне да подготви Невестата на
ЯХУШУА за МЛАДОЖЕНЕЦА, който ще дойде по-рано, отколкото си
мислите.

4 Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му заповядах в Хорив за
целия Израил, Сиреч, повеленията и съдбите.
5 Ето, АЗ ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и
страшен ден Господен;
6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата
към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.
(Малахия 4).

АЗ помазах МОЯ Апостол Елишева Елияху да бъде благословение за
вас, а не проклятие и нищо средно. Тя има поръчение да не благославя
онова, което АЗ, ЯХУВЕХ, проклех и да не проклина това, което АЗ,
ЯХУВЕХ, благослових. Какво ще правите с думите, които четете този
ден? АЗ съм ЯХУВЕХ и АЗ ще защитя онези малцина, които са чули
МОЯТ глас и ще бъдат благословение за нея в името на ЯХУШУА. Както
благослових вдовицата на Сарепта по това време, така че когато дори
не мислите, АЗ ще ви подкрепя с чудеса.

Точно както сега – не сте слушали за МОЯТА слава, защото АЗ защитих
толкова много, които щяха да умрат от терористичния акт, но чувате
само ужас, тепърва ще чуете за чудеса. Дори ще чуете как онези, които
служат и поставят ЯХУШУА на първо място в любовта и МЕН, ЯХУВЕХ,
виждат и чуват ангелите, които защитаваха МОИТЕ деца, които извикаха
МОЕТО Име и от името на ЯХУШУА. Ако бихте видяли милиарди ангели,
изпратени от Небето, които децата МИ наследяват за охрана и защита,
щяхте да се изумите и да МЕ хвалите още повече.

Чувате ужас и трагедия, чухте за МОЯ съд, но сега АЗ ви казвам, че „АЗ
СЪМ” е милостив и за тези, които принадлежат на МЕН, чудесата далеч
надвишават смъртта и загубата. „АЗ СЪМ“ ТВОРЕЦ и този, който
благославя все още с неизразими чудеса. Така че хвалете ЯХУВЕХ
ВЕЛИКИЯТ БОГ „АЗ СЪМ” и хвалете ЯХУШУА вашата МЕСИЯ и
единствения Ходатай, който застава пред МЕН в небето, ходатайствайки
за МОИТЕ деца. Нека всички, които имат помазани духовни очи и уши,
да се подчиняват и да слушат тези Слова и да се подчиняват и ще бъдат
благословени с

Второзаконие 28:
1 Ако слушаш добре гласа на ГОСПОДА твоя БОГ и внимаваш да
вършиш всичките НЕГОВИ заповеди, които днес ти заповядвам, тогава
ГОСПОД твоят БОГ ще те въздигне над всичките народи на света.
2 И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе,
ако слушаш гласа на ГОСПОДА твоя БОГ.
3 Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето.
4 Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и
плодът от добитъка ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти;
5 благословен кошът ти и нощвата ти.
6 Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при
излизането си.
7 ГОСПОД ще направи да бъдат поразявани пред тебе неприятелите,
които се повдигат против тебе; през един път те ще излизат против тебе,
а през седем пътища ще бягат от пред тебе.
8 ГОСПОД ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти
и във всичките ти предприятия, и ще те благославя в земята, която
ГОСПОД твоят БОГ ти дава.
9 ГОСПОД ще те утвърди като свет народ за Себе СИ, според както ти се
е клел, ако пазиш заповедите на ГОСПОДА твоя БОГ и ходиш в
НЕГОВИТЕ пътища;
10 И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с
ГОСПОДНЕТО Име, и ще се боят от тебе.
11 ГОСПОД ще те направи да изобилваш с блага, в плода на утробата
ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята, за
която ГОСПОД се е клел на бащите ти да ти я даде.
12 ГОСПОД ще ти отвори доброто СИ съкровище, небето, за да дава
дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на
ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.
13 ГОСПОД ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре
и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на ГОСПОДА твоя БОГ,
които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.
14 От думите, които днес ви заповядвам, да се не връщаш надясно или
наляво, за да отидеш след други богове да им служиш.
Благословенията на ЯХУВЕХ са запазени за МОИТЕ послушни деца.
Горко на всички останали, решили да останат глухи и слепи, това е ваш
избор.

******

Така е казано, така е писано на този ден 12/9/01.
Дете, Войн, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ
Апостол Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred