Пророчество 63, О, Израел, Къде Е Вашата Кръвна Жертва?

print

Пророчество 63
О, Израел, Къде Е Вашата Кръвна Жертва?

Събудих се с тези думи на 16 септември 2002 г.,
и Господ ми каза да ги запиша.
Дадено на Aпостол Елишева Елияху
на Йом Кипур

******


Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
О, Израел, о, как АЗ плача. Да, АЗ, ЯХУВЕХ, ТВОРЕЦЪТ НА ВСИЧКО,
СЪЗДАТЕЛ даже на времето. АЗ плача, защото АЗ изливам любовта си,
АЗ изливам милостта си, АЗ дадох най-доброто, МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН
ЯХУШУА. АЗ, ЯХУВЕХ, дадох ЯХУШУА, който проля СВОЯТА кръв, за
да изкупва греховете на Адам и Ева. О, Израел, КРЪВТА НА ЯХУШУА
все още прониква в почвата ти. Защо мислите, че сатана ви мрази?
Защо мислите, че той ви мрази повече от всеки народ или която и да е
нация? Защото АЗ, ЯХУВЕХ, дойдох при теб по плът чрез МОЯ СИН
ЯХУШУА, МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН.

Авраам си помисли, че трябва да пожертва Исаак. Авраам трябваше да
изпита това чувство на голяма скръб и печал, когато държеше кинжал
над любимия си син, мислейки, че няма овен, който да пожертва като
кръвна жертва. Но с вяра Авраам беше готов да убие сина си Исаак,
вярвайки, че АЗ, ЯХУВЕХ, ще възкреся Исаак от мъртвите, ако е
необходимо, точно както АЗ направих с МОЯ СИН ЯХУШУА. Именно
заради това кой съм, АЗ, ЯХУВЕХ. Заради кой съм АЗ, заради МОЯТА
любов, която няма нито начало, нито край за тези, които се наричат МОИ
Деца и само тези, които се наричат МОИТЕ Деца и онези, които викат
към МЕН в името на МОЯ СИН ЯХУШУА. Само АЗ спрях Авраам да
жертва сина си Исаак. АЗ предоставих овен, скрит от очите на Авраам до
нужното време.

Авраам не беше съвършен. Нито Исаак. Израел плаща цената за греха
на Авраам, който роди Исмаил и семето на Исмаил. Авраам също се
нуждаеше от кръвна жертва. Това беше символичен овен, който попадна
в гъсталака. Той символизира МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА,
единственото АГНЕ на ЯХУВЕХ, Съвършеното АГНЕ без грях или порок.
Овен беше уловен в гъсталака. МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА извика
към МЕН. ТОЙ също беше хванат в гъсталака на МОЯТА воля. „ОТЧЕ,
ако е възможно, нека тази чаша МЕ отмине, но не така, както АЗ искам,
а както ТИ искаш“. ЯХУШУА беше символ на този овен, като кръвната
жертва, която Авраам имаше в този ден, който зае мястото на Исаак.

Кръвната жертва на ЯХУШУА е единствената жертва за хората, която е
достатъчно Свята, за да отмие греховете на цялото човечество.Само
ако човечеството приеме и се подчини на този Нов Кръвен Завет, който
АЗ дадох на Голгота чрез МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА, това е
МОЕТО обещание на МОИТЕ верни Деца, които обичат ЯХУШУА и
приемат този Нов Кръвен Завет. Както не оставих МОЯ ВЪЗЛЮБЕН
СИН в гробницата, възкресих ГО от мъртвите и ТОЙ се възнесе на
Небето, така ще направя същото за вас. Всички МОИ деца трябва да
получават, вярват, обичат и да се стараят да спазват МОИТЕ заповеди.
Трудно ли е това?

АЗ се обръщам към онези, които се отказват от МОЯ СИН ЯХУШУА като
МЕСИЯ. Къде е вашата кръвна жертва? Всички знаят, че трябва да има
кръвна жертва за опрощаване на греховете. Кое животно е идеално? Кой
човек? Никой, освен МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА. АЗ, ЯХУВЕХ,
отмених стария кръвен завет, за да дам на човечеството по-добър
кръвен завет. Само така АЗ мога да простя вашите грехове. Няма друг
път към престола МИ да отговоря на вашите молитви, освен чрез
ИМЕТО ЯХУШУА, чрез НЕГОВАТА пролята КРЪВ на Голгота за
прощение на греховете ви. Пред МЕН няма друг застъпник, освен МОЯТ
СИН ЯХУШУА. Мохамед не може да ви спаси. Призовавайки Авраам, не
можете да бъдете спасени. Аллах не може да ви спаси. Само чрез
призоваване на Името ЯХУШУА ще бъдете спасени. Научете Тората,
както АЗ вече говорих чрез тази слугиня. Онези, които мислят, че
спазвайки само Тората, ще се спасят, трябва да разберат, че всички са
съгрешили и са лишени от МОЯТА слава [Римляни 3:23]. Нарушавайки
една заповед, вие нарушавате всички заповеди. Имате нужда от
СПАСИТЕЛ. ЯХУШУА е този СПАСИТЕЛ. Онези, които отказват да
признаят ЯХУШУА за свой ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, МЕСИЯТА на цялото
човечество няма да бъде съдени от ЯХУШУА, а вместо това ще застанат
пред Мойсей, който без милост ще отвори Книгата на Съда. Той
предупреди Израел, ще има Нов завет, Нов кръвен савет. Той знаеше,
че това не може да успокои гнева МИ. Това беше само временна
жертване на животни.

О Израел, АЗ изпратих Новия Завет на Кръвта да се роди във вашата
собствена земя. АЗ върших чудеса в Името на ЯХУШУА. АЗ ГО
използвах като човешка жертва, човешка кръвна жертва, единствената
съвършена Кръв за изкупление на греховете. И АЗ ГО възкресих от
мъртвите в Израилевата земя.

На този ден, Йом Кипур, 2002 г., АЗ говоря на Израел и им казвам, че АЗ
чувам вашите молитви за покаяние, когато МЕ помолят за прошка. АЗ
виждам постите ви. АЗ чувствам страха ви, както разбирате, че вашите
грехове са воня в МОИТЕ ноздри. О Израел, знаеш „АЗ СЪМ“ Адонай и
АЗ ще те съдя за делата на твоята плът. О, Израел, знаете ли, че нямате
кръвна жертва. Чакате да построите този храм със стени, за да можете
отново да правите жертви на животни за опрощаване на греховете,
където вашият първосвещеник може да плаче на глас за милост. Обаче
вие отказвате да приемете МОЯ подарък, който АЗ ви дадох, храм без
стени, изпълнен с РУАХ ХА КОДЕШ изпълнен с МОЯТА любов и милост,
МОИТЕ чудеса и МОЕТО осъждане. Храм, който не е построен с
човешки ръце, съвършен, Свят, безгрешен храм. Името му е ЯХУШУА
МОЕТО ИМЕ [ЯХ] се съдържа в неговото име. Сила се намира в
НЕГОВОТЕ СВЯТО ИМЕ, СИЛА е в НАШИТЕ СВЕЩЕНИ ИМЕНА.

ЯХУШУА e този Храм. ЯХУШУА е единствената КРЪВНА Жертва, която
АЗ ще приема. ЯХУШУА дойде в Израел като бебе. ЯХУШУА беше
вашата КРЪВНА Жертва. ЯХУШУА – единствената Свята КРЪВНА
Жертва. О, Израел, слушай, КРЪВТА НА ЯХУША се изля в Израилевата
земя и все пак изпълни четирите краища на земята. О, Израел,
послушай МЕ, защото се отказваш от този Нов Завет на Кръвта, който АЗ
също дадох на езичниците, присадих ги в клона, очаквайки да се
покаете и да приемете ЯХУШУА за своя Месия. Какво е необходимо, о
Израел? Какъв малък остатък АЗ имам в Израел. Когато АЗ говоря тези
думи чрез тази слугиня, новите ученици ще се издигнат и ще занесат
това слово в Израел. Защото АЗ сега ви казвам, имате доказателства,
когато се молите на собствената си стена на плача, това е символ на
МОЯТА ЖИВА ВОДА, която се излива.

Откъде идва тази ЖИВА ВОДА? АЗ, ЯХУВЕХ отново ви давам този
подарък, тъй като РУАХ ХА КОДЕШ беше освободена чрез ЯХУШУА в
Израел. Сега тя се излива над стената, където Израел СТОИ на колене,
плаче, вика и се моли. Приемете ЯХУШУА като ваш МЕСИЯ. Храмовата
стена се издува и се срутва пред очите ни. Не виждате ли, о Израел,
Старият Завет е преминал. АЗ не искам в жертва животни.
Само КРЪВАТА НА МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА, дошъл от племето
Юда, може да бъде Кръвта на Завета на Израел и умилостивение за
греховете на целия свят. Има само един грях, който не може да бъде
простен, когато отхвърлят ЯХУШУА и живота и КРЪВТА, която ТОЙ
жертва на Голгота. Пазете се от присмех и отхвърляне на РУАХ ХА
КОДЕШ – това е богохулство. Няма прошка за този грях.

Приемете ЖИВОТА и КРЪВТА на ЯХУШУА и (знайте): чрез НЕГОВОТО
ИМЕ само има прошката на греховете. АЗ ви дадох този подарък на
Голгота; АЗ дадох на света този дар. О, Израел, в този Висш Свят Ден,
АЗ, ЯХУВЕХ, говоря чрез тази Еврейски слугиня. О, Израел, вие, който
убивахте с камъни, подигравахте, убивахте апостоли и пророци, вие
убивахте МОИТЕ Деца, които АЗ изпратих да ви свидетелствуват. О,
Израел, дори кръвта на мъченици е била пропита във вашата почва.
Само АЗ знам, о Израел, колко от собствената ви кръв трябва да изтече,
преди да приемете единствения МЕСИЯ, който може да ви спаси.
ЯХУШУА все още плаче за вас, както ТОЙ направи в Гетсиманската
градина.

Очите на света са насочени към вас, Израел. МОИТЕ очи никога няма да
ви оставят. Спасяваща сила е в ИМЕТО, което отхвърляте, крайъгълния
камък на храма, който отхвърляте. Вие трябва да приемете ЯХУШУА
като МЕСИЯ. Именно чрез Името ЯХУШУА, Словото и КРЪВТА на
ЯХУШУА ще спаси Израел. О, Израел, ЯХУШУА пости за теб
четиридесет дни и четиридесет нощи. Наистина ли смятате, че един ден
на пост е достатъчен, за да покриете греховете ви? МОИТЕ деца, които
приеха ЯХУШУА като ЕЛОХОМ и МЕСИЯ, се радват, че греховете им са
напълно платени на Голгота.

АЗ, ЯХУВЕХ, чакам теб, о, Израел. О, Израел, вие, които пазите и
помните Еврейските Празници и Свети Дни, не виждате ли ЯХУШУА във
всеки от тях? О, Израел, върни се при МЕН в Святост. Отвърнете се от
греховете си в истинско покаяние в Името на МОЯ Син ЯХУШУА. О,
Израел, АЗ плача за твоята болка. Но не забравяйте, че като АЗ съм
Свят, така вие трябва да сте отделени и да бъдете Святи.
Вие наистина ли искате да бъдете съдени по законите, които АЗ дадох
на Мойсей, а Мойсей ще ви съди без никаква милост. Тъй като
отхвърляте единствения ходатай, единственото Съвършено АГНЕ на
ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ще каже на онези, които зависят от Стария Завет на
кръвта да ги спаси. Тези, които зависят от този кръвен завет,
внимавайте! ТОЙ ще каже: „Избирате да бъдете съдени по Стария завет
на кръвта, Мойсей ще ви съди.“ Тъй като никой не е съвършен, горко на
тези, които Моисей съди. Никой няма да бъде пощаден. Адът и Огненото
Езеро ще бъдат вашият вечен дом. Всеки прави резервациите си за
вечността.

Нито секунда от живота не е гарантирана на никого. Всички, които сте в
МОЯТА милост, на ЯХУВЕХ, днес е денят на вашето спасение. Утре
може да е твърде късно.

******

Така е казано, така е написано, на Йом Кипур на 16 септември 2002 г.
Дадено на тази слугиня, Апостол Елишева Елияху

Матей 10:18-42
18 Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради МЕНЕ, за да
свидетелствувате на тях и на народите.
19 А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите,
защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.
20 Защото не сте вие, които говорите, но ДУХЪТ на ОТЦА ви, Който
говори чрез вас.
21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат
против родителите си и ще ги умъртвят.
22 Ще бъдете мразени от всички, поради МОЕТО име; а който устои до
край, той ще бъде спасен.
23 А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви
казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият
Син.
24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от
господаря си.
25 Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря
си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече
домашните му!
26 И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се
открие, и тайно, което не ще се узнае.
27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на
ухо, прогласете го от покрива.
28 Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият;
но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в
пъкъла.
29 Не продават ли се две врабчета за един асарий? и пак ни едно от тях
няма да падне на земята без волята на Отца ви.
30 А вам и космите на главата са всички преброени.
31 Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.
32 И тъй, всеки, който изповяда МЕНЕ пред човеците, ще го изповядам и
АЗ пред ОТЦА СИ, Който е на небесата.
33 Но всеки, който се отрече от МЕНЕ пред човеците, ще се отрека и АЗ
от него пред ОТЦА СИ, Който е на небесата.
34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да
поставя мир, а нож.
35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против
майка й, и снаха против свекърва й;
36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.
37 Който люби баща или майка повече от МЕНЕ, не е достоен за МЕНЕ; и
който люби син или дъщеря повече от МЕНЕ, не е достоен за МЕНЕ;
38 и който не вземе кръста си и не върви след МЕНЕ, не е достоен за
МЕНЕ.
39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си,
заради МЕНЕ, ще го намери.
40 Който приема вас, МЕНЕ приема; и който приема МЕНЕ, приема ТОЗИ,
Който МЕ е пратил.
41 Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи;
и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще
получи.
42 И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в
име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.

Матей 12:50
50 Защото, който върши волята на ОТЦА МИ, Който е на небесата, той
МИ е брат и сестра и майка.

Матей 21:42-46
42 ЯХУШУА им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: –
“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От
ГОСПОДА е това. И чудно е в нашите очи”?
43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се
даде на народ, който принася плодовете му.
44 И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще
го пръсне.
45 И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите МУ, разбраха,
че за тях говори;
46 но, когато поискаха да ГО хванат, побояха се от народа понеже ГО
считаше за пророк.

Матей 23:29-39
29 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците
на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате:
30 Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствували
с тях в проливане кръвта на пророците.
31 Така щото свидетелствувате против себе си, че сте синове на ония,
които избиха пророците.
32 Допълнете и вие, прочее, мярката на бащите си.
33 Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?
34 Затова, ето, АЗ изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от
тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и
ще ги гоните от град в град;
35 за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от
кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото
убихте между светилището и олтара.
36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение.
37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни
убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада,
както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!
38 Ето, вашият дом се оставя пуст.
39 Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете:
Благословен, Който иде в Господното име.

Мюсюлманин се спаси, като видя окървавените ръце на ЯХУШУА в
огнена топка! (линк в сайта).

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred