Пророчество 132, Израел, AЗ те обичам, АЗ те изобличавам!

print

Пророчество 132

Израел, AЗ те обичам, АЗ те изобличавам!

Изговорено / Написано под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ
(РУАХ ХА КОДЕШ)
Чрез Апостол и Пророк Елишева Елияху
получено на 16 юли – издадено
на Симхат Тора на 25 октомври 2016 г.
Това Пророчество излезе на живо и в реално време по време на съботното служение в Шабат (16 януари 2016 г.) с Езра и Елишева, духовните синове и дъщери (Йоил 2: 17-22; Деяния 2: 27-32) след четене на седмичните глави на Тората (Числа 19: 1-22: 1) и хофтар (Съдии 11: 1-33), заедно с Пророчеството 63, „Израел, къде е кръвната ти жертва?”, първоначално дадено на Елишева Елия на 16 септември 2002 г.

*******

Битие 17:4 Ето, МОЯТ завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи.

Исая 60:
3 Народите ще дойдат при светлината ти, И царете при бляскавата ти зора.
4 Дигни наоколо очите си и виж: Те всички се събират, идат при тебе; Синовете ти ще дойдат от далеч, И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.

Йоил 2:
27 И ще познаете, че АЗ СЪМ всред Израиля, И че съм ЯХУВЕХ вашият БОГ, и че няма друг; И людете МИ няма никога да се посрамят.
28 И след това Ще излея ДУХА СИ на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;
29 Още и на слугите и на слугините Ще изливам ДУХА СИ в ония дни.
30 И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим.
31 Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.
32 И всеки, който призове името на ЯХУВЕХ ще се избави; Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, Както рече ЯХУВЕХ, И между оцелелите ония, които ЯХУВЕХ ще повика.

Деяния 2:
2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.
3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
4 И те всички се изпълниха със СВЕТИЯ ДУХ, и почнаха да говорят чужди езици, според както ДУХЪТ им даваше способност да говорят.
5 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.
6 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
7 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?
8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?
9 Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,
10 Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим – и юдеи и прозелити,
11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.
12 И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?
13 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.
14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.
15 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня;
16 но това е казаното чрез пророк Иоила.

*******

По-долу е Пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

Това Пророчество съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:

YAH / YAHU – ЯХ / ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВЕЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “Hallelu YAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ / ЯХВЕ БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA – ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH ХА МАШИАХ – означава “МЕСИЯ”;
“ЕЛОХИМ” означава “БОГ”

Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY” – ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ, (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА (ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ.)

Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ – означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ – означава “МАЙКА ЯХ.”

Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

*******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли. (Исая 42: 8)
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко Пророчество:

Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление. (2 Лет. 36:16)

След това през юли 2016 г.:

Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте МОИТЕ помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
( Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:

Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.

******

Пророчество 132

Израел, AЗ те обичам, АЗ те изобличавам!

То е записано с аудио. Тук е транскрипцията.

Молитвата Започва

[Всички се молят на Светите езици, Джъстин духа в Рога на шофара, след това Езра; дяволът е завързан и събранието се сражава в молитвa.

Елишева: Благодаря ВИ, благодаря. Благодаря ВИ … ние искаме дарбата за тълкуване на езиците (Исая 28:11; 1 Коринтяни 12:10; 14:13) точно сега, когато Джеймс говореше [на езици]. Или [един] – (Син) знаеш ли? Коя дума беше казана? Ако някой чуе, уведомете ни.

Римляни 8:26 Така също и ДУХЪТ ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;

Исая 28:11 Наистина с гъгниви устни и с друг език Ще говори на тия люде

1Коринтяни 12:7-10:
7 А на всеки се дава проявяването на ДУХА за обща полза.
8 Защото на един се дава чрез ДУХА да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия ДУХ;
9 на друг вяра чрез същия ДУХ, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;
10 на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.

1 Коринтяни 14:13 Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува.

(Син): преди да говоря на езици, чух, когато ти каза, че имаш Слово и тогава ние започнахме да се молим, чух думите, когато ти духаше в шофара: “Слушай, Израилю”. (акцент върху) „слушай“ знаете.

(Дъщеря): Чух … Чух [от Небето], Мамо. Чух, “Израилю, къде е твоята
кръвна жертва?” (Левит 17:11;  Пророчество 63; О, Израел; къде е твоята кръвна жертва? ) в един момент, а след това в друг момент чух: “ МОЯТА КРЪВ е напоила почвата на Израел”  (също в Пророчество 120,  Не се отказвай! Не спирай… Пророчество за преводача на иврит, месианските евреи и всички вярващи ) .

Левит 17: 11Защото живота на тялото е в кръвта, която АЗ ви дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е, която, по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.

Елишева: “Амин.” Аз искам да видя лицето ви, когато говорите, защото ще бъде пред целия свят. Това е Пророчеството, което се случва пред света. Е, добре, кажи го отново.

(Дъщеря): Чух, “Израел, къде е твоята кръвна жертва?” В един момент и в друг момент чух: “МОЯТА КРЪВТА е напоила почвата в Израел”.

Елишева: Амин! Това ме вълнува точно сега. Не знам как мога дори да произнеса думи – горко е това, което ЯХУШУА чувства. Чувал ли е някой нещо? – Преди Езра се молеше на светите езици, които всъщност са „Гнева на АГНЕТО“. (Откр. 6: 12-17) [изговорено – за да бъде излято в пълнота във времето след освобождаването на 6-ия печат на Откровението].

Езра: (Той) ще повтори това, което каза [защото той не е бил пред камерата] …

Елишева: Добре.

(Син): Да. Когато се молехме в началото, чух думите „Слушай, Израел“, сякаш Посланието трябваше да бъде дадено. Така че просто исках да споделя това.

Елишева: Благодаря.

Рози! Какво чу, Рози? По някаква причина почувствах желание да се молиш за мен.

Рози: Аз просто … не чух нищо конкретно в Словото на МАМА, но току-що видях как… когато всички се молеха, видях ангели да слизат. И всъщност ги видях да свързват всички демони около нас.

Елишева: Благодаря. Благодаря. Да.

Езра: Слава на БОГА!

(Син): Амин.

(Син): Слава на ЯХ!

Елишева: Благодаря ТИ, АББА ЯХУВЕХ. [Моли се на светите езици] Не знам колко знаят. Но те ще го знаят точно сега, като бъде освободено – и всички ще знаят и всеки ще знае (кои са) отхвърлените врагове, които се опитват да унищожат – тези врагове [които] се опитват да заглушат този Пророк, любимият ми – Апостолът Пророк Езра от Израел – сега той получи помазанието на езици в “Гнева на АГНЕТО”

Това е ЯХУШУА, който идва отново, когато хората казват, когато отхвърлените ще кажат: “О, планини, паднете върху нас, скрийте ни от СЕДЯЩИЯТ НА ТРОНА и от Гневът на АГНЕТО” (Откровение 6: 16-17) ето колко близо сме сега до началото на Голямата Скръб.

И [по-рано], когато аз чух Пророчеството [63], което ми беше дадено през 2002 г. [започнах да чувам повече от Небето] – никога не е имало повече помазано четене от това, което Джъстин направи [по-рано по време на тази среща] но дори не мисля, че е някъде гласа ми … беше просто … беше … беше толкова отдавна, че тогава не правех аудио записи или имаше малко – и следователно, преди изговорянето на това ново Пророчество, Езра, трябва да се молиш с тези езици, че те да накарат демоните да бягат в седем различни посоки(Втор. 28:7) и да се страхуват, когато ти се молиш. И ние знаем това.

Второзаконие 28: 7 ГОСПОД ще направи да бъдат поразявани пред тебе неприятелите, които се повдигат против тебе; през един път те ще излизат против тебе, а през седем пътища ще бягат от пред тебе.

Езра: Да и Джъстин иска да каже нещо.

Елишева: Да. Да, скъпи Джъстин.

Джъстин: Чувам, че Помазаното Слово казва,

Пророческо Слово
Израел трябва да знае

Израел, вие не слушате думите на МОИТЕ пророци. Това е пророкувано в Исая [Йеша’яху]  и той пророкува във всички – всички в [ТаНаКх] Стария Завет – че ЯХУШУА ще дойде и Израел не чува и не слуша Думите на Пророците. И така, когато дойде Пророкът на Пророците, ЯХУШУА. Те не ГО приеха. И Израел трябва да познава Словото на ЯХУВЕХ и те трябва да познават Словата на Пророците и те трябва да познават Тората и трябва да вярват и да приемат ЯХУШУА – МЕСИЯ и СИН на ЯХ.

Край на Словото

Исая 53

Джъстин: Това е.

Езра: “Амин.”

Елишева: Благодаря. [Езра се моли на езици в Гнева на АГНЕТО]

Благодаря. Благодаря! Благодаря!

AллилуЯХ! Благодаря. [Моли се на Свети езици …]
 
Пророчество 132 Започва:
Израел, AЗ те обичам, АЗ те изобличавам!

Шабат – 16 юли 2016 г.
Видеото започва тук.

АЗ отново ти казвам, о, Израел, как се приближаваш към Времето на утеснението на Яков (Еремия 30: 7), Скърбта на скърбите (Матея 24: 8-9), знаеш ли, когато АЗ плаках кървави сълзи 1 (hematidrosis, кървава пот, Лука 22:44), АЗ плаках за теб!

Еремия 30: 7 Горко! защото велик е оня ден, Подобен нему не е бивал; Именно той е време на утеснението на Якова; Но ще бъде избавен от него.

Матей 24: 7 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания,
9 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради МОЕТО Име.

Лука 22:44 И като беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта МУ стана като големи капки кръв, които капеха на земята.

Вие всички вършите традиции. Вие сте верени на Шабат. Вие сте верни на Еврейските празници. Вие четете Тората. Но във вашата собствена Тора АЗ съм там; 2 Моше говори за МЕН (Второзаконие 18:15 и т.н.), АЗ СЪМ там!

Второзаконие 18:
15 ЯХУВЕХ твоят БОГ ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е въздигнал мене; него слушайте,
16 според всичко, което ти просеше от ЯХУВЕХ своя Бог при Хорив, в деня, когато се събрахте, като казваше ти: Да не чуя вече гласа на ЯХУВЕХ моя БОГ и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра.
17 Тогава ЯХУВЕХ ми каза: Добро е това, което рекоха.
18 Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите СИ в устата му; и той ще им говори всичко, което АЗ му заповядвам.
19 А който не послуша думите МИ, които той ще говори в МОЕ ИМЕ, АЗ ще искам ответ от него.

АЗ плаках с КЪРВАВИ сълзи за теб,о, Израел и това не беше достатъчно. АЗ доказах любовта СИ като бях разпънат – не само за греховете на целия свят (за онези, които приеха тази КРЪВ на Голгота), но, о, Израел, избрах вашата почва – КРЪВАТА МИ се проля за теб! Защото АЗ те обичам!

О, АЗ плача и АЗ страдам. Писанията ще бъдат изпълнени и кръвта ще стигне до юздите на коня (Исая 63: 3; Откровение 14:20)!

Исая 63: 3 АЗ сам изтъпках лина, И от племената не бе с МЕНЕ ни един човек; Да! стъпках ги в гнева СИ, И смазах ги в яростта СИ, Тъй че кръвта им попръска дрехите МИ, И изцапах цялото СИ облекло.

Откровение 14:19 И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе, и хвърли набраното в големия лин на БОЖИЯ гняв.

О, Израел!

Светът се отвръща от вас – дори и този, който е единственият, който можеше да се нарича твой приятел, Съединените Американски Щати – ще те предаде отново и отново! Вие не сте терористи, а тези, които са терористи ви обвиняват.

АЗ, ЯХУШУА, плача за вас!

Чули сте Пророчеството(63), дадено през 2002 г. на МОЯ Пророк Илия на Новото, но сега, Израел, през 2016 г. духът на Елияху и духът на Моисей се обединяват заедно! Това е, за да ви покажа пълнотата на Помазанието.

И отсега нататък всички, които приемат ЯХУШУА, МОЯТА, на ЯХУШУА, КРЪВ, пролята на Голгота за прошка на вашите грехове, така че вашите молитви да бъдат чути от АББА ЯХУВЕХ, АЗ ви казвам това: изучавайте не само пророците на Древността, но изучете Пророците 3 – Пророчествата, произнесени чрез тази Елишева Eлияху.

В момента по-голямото Помазание, когато [тези двама] Апостоли, Пророци са съединени заедно – не само в Служението, но и техните сърца и душите им са свързани – също е символично: АЗ, ЯХУШУА, присъединявам се към вас!

О, Израел!

АЗ не искам да правя това, което АЗ трябва да направя! Елате при МЕН! О, Невеста от Израел! Станете сега! Ела при МЕН! АЗ жадувам за теб! Ела при МЕН! Защото чаках толкова дълго – с всяка част на Тората – „търси и ще намериш“ (Еремия 29; Матей 7: 7; Лука 11: 5 13-14), Пророчествата, дадени чрез Елишева Елияху.

Еремия 29:
11 Защото АЗ зная мислите, които мисля за вас, казва ЯХУВЕХ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.
12 Тогава ще извикате към МЕНЕ, и ще отидете та ще МИ се помолите; и АЗ ще ви послушам.
13 И ще МЕ потърсите и ще МЕ намерите като МЕ потърсите с цялото си сърце.
14 И вие ще МЕ намерите, казва ЯХУВЕХ; и ще ви върна от плен, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, гдето ви бях изпъдил, казва ЯХУВЕХ; и ще ви върна на мястото от гдето ви направих да бъдете закарани пленници.

Матей 7:7-12 (виж и Лука 11:5-13)
7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
9 Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък?
10 или, ако поиска риба, да му даде змия?
11 И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече ОТЕЦ ВИ, КОЙТО Е НА НЕБЕСАТА, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!
12 И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

О, Израел!!

Отново АЗ казвам, къде е твоята кръвна жертва? „Скръбта на скърбите“ е почти на вас! Виждате света. Те се отвръщат и те ви се смеят. Те намаляват финансовата ви жизнеспособност.

О, но Израел!

АЗ искам да ви благословя! АЗ никога няма да те изоставя или да те отхвърля (Второзаконие 31: 6; Евреи 13: 5). Само ако МЕ искате! Ако поискате, КРЪВ беше пролята за теб на Голгота! Нито едно от това четене на Тората не може да ви спаси! Имате толкова красиви начини, по които да почитате АББА ЯХУВЕХ, но имате нужда от ХОДАТАЙ (Исая 64: 6)!

Второзаконие 31: 6 Бъдете силни и дързостни, не бойте се нито да се страхувате от тях; защото ГОСПОД твоят БОГ ТОЙ е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.

Евреи 13: 5 Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам БОГ е рекъл: “Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя”.

Исая 64: 6 Защото всички станахме като човек нечист, И всичката ни правда е като омърсена дреха; Ние всички вехнем като лист, И нашите беззакония ни завличат както вятъра.

Римляни 3: 23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от БОГА.

Псалом 130: 3 Ако би забелязвал беззаконията, ГОСПОДИ, То кой, ГОСПОДИ, би могъл да устои?

АЗ дойдох при теб! АЗ ти служих ти! Знамения и чудеса, чудесата са само малка част от това, което е записано там [в Библията]. АЗ въкресявах мъртвите!

О, Израел, елате при МЕН. АЗ плача за вас. АЗ плача за вас!

И сега това Служение едва започва, едва започва да ходи в пълнотата на Помазанието. Защото то наистина започна на 7 март 2016 година. Където дяволът се подиграваше и казваше: „Служението на Елишева Елияху е приключено. AmightyWind е приключено “защото е живяла с” Юда “[Искариот] (Иш-Кариот, Марк 3:19, също Деяния 1: 16-) в продължение на 7 години и не знаеше това – но този ден имах мъж на ЯХ.

Марко 3:19 и Юда Искариотски, който също ГО предаде.

Но в този ден АЗ имах мъж на ЯХ.

И на 7 март той беше там в Израел. И той взе книгата на ИММАЯХ. Помазанието беше изцяло върху него. И всеки можеше да види любовта, там имаше любов, както АЗ обединиха Ефрем и Юда.
И той пророкува със собствените си устни: “Това, какво е събрал Бог, човек да не го разделя” (Марко 10: 9).
 
И ето какво АЗ ще ти кажа, Израел!

Приемете МОЯТА КРЪВТА, пролята за вас на Голгота! Осъзнайте, АЗ не СЪМ мъртъв! АЗ възкръснах на третия ден (Матей 16:21, 1 Коринтяни 15: 4). И АЗ направих повече знамения, чудеса и проявления на сила, отколкото всяка книга някога би могла да ти покаже, когато ходих по земята 40 дни и АЗ се възнесох на Небесата пред свидетели (Деяния 1:3, Марко 16:19).

Матей16: 21 От тогава ЯХУШУА почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.

1 Коринтяни 15: 4 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията.

Деяния 1: 3 на които и представи СЕБЕ СИ жив след страданието СИ с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за БОЖИЕТО Царство.

Марко 16:19 И тъй, след като им говори, ГОСПОД ( АДОН ЯХУШУА) се възнесе на небето, и седна отдясно на ЯХУВЕХ БОГ.

О, Израел! О, Израел! АЗ ви държа по-отговорни. Защото вие казвате правилните думи (Исая 29:13), но докато не дадете сърцето си на МЕН, докато не приемете КРЪВТА, ПРОЛЯТА на Голгота (Захария 12:10; 13: 1), АЗ не мога да ви простя!

Исая 29:
13 Затова АДОНАЙ каза: Понеже тия люде се приближават при МЕНЕ с устата си, И МЕ почитат с устните си, Но са отстранили сърцето си далеч от МЕНЕ, И благоволението им към МЕНЕ е По човешки поучения изучени папагалски,
14 Затова, ето, ще пристъпя да направя чудно дело между тия люде, Да! чудно и странно дело; И мъдростта на мъдрите им ще изчезне, И разумът на разумните ще се скрие.
24 Също и ония, които са заблудили духом, ще се вразумят, И които са роптаели, ще приемат поука,

Захария 12: 10 А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея ДУХ НА БЛАГОДАТ И НА МОЛЕНИЕ; И те ще погледнат на МЕНЕ, Когото прободоха; И ще плачат за НЕГО Както плаче някой за едничкия си син, И ще скърбят горчиво за Него Както скърби някой за първородния си.

Захария 13:1 В оня ден ще се отвори извор За Давидовия дом и за ерусалимските жители За грях и за нечистота.

О, но когато това Слово бъде казано ще има ново Помазание и толкова много хора ще чуят и ще дойдат при МЕН! Те ще идват като малко дете! Ще скачат с радост!

Нали виждате, това Служение е необичайно служение! Събрах заедно духа на Илия (Елияху) и Мойсей (Моше), както АЗ ги обединявам в любов, както АЗ обединявам ръководството. И сега ви довеждам, о Израел.

О, Израел!

Ще бъдете мразени и ще бъдете мразени, защото сте толкова отделени, но вече не сте Святи! Вижте какво сте позволили!

ГЕЙ ПАРАДИ? АБОРТИ! КАК МОЖЕ ДА ЧЕТЕТЕ ЧАСТИ ОТ ТОРАТА? БЕЗ ПАДАНЕ НА КОЛЕНЕ И ПОКАЯНИЕ ПРЕД АББА ЯХУВЕХ! КАК МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ТЕЗИ ТРАДИЦИИ? ТОВА ИЗГЛЕЖДА ТАКА СВЯТО! И НЕ СЕ ПОКАЙВАТЕ ОТ ТОВА, КОЕТО ПРАВИ ВАШАТА ЗЕМЯ?

АЗ ПЛАЧА, АЗ ПЛАЧА, АЗ ПЛАЧА! КЪДЕ Е МОРАЛА В ИЗРАЕЛ! КЪДЕ Е СТАНДАРТА ЗА СВЯТОСТ!

ВЪН, ВЪН, ВЪН! ВЪН ОТ МЕН! КОГАТО САМО ЧЕТЕТЕ ТОРА И ВЪПРЕКИ ТОВА НЕ СТЕ СЕ ПОКАЯЛИ – ПОКАЙТЕ СЕ!

Плачете за земята си, о, Израел!

КЪДЕ Е РЪКОВОДСТВОТО? НЕТАНЯХУ! ТИ БЕШЕ ИЗПРАТЕН КАТО ПРОРОК НА КОНГРЕСА [САЩ] (3 март 2015 г) Ти си всичко, което АЗ мога да намеря! Но защо се върна в Израел и не им каза да се покаят за греховете си!

КРЪВТА НА НЕРОДЕНИТЕ! ! ОБЛИВА РЪЦЕТЕ ВИ! Не знаете ли, че тези деца, тези невинни малки зародиши, бяха принесени на бога молох (Левит 18:21)? ПРИНЕСЕНИ НА САТАНА!

Левит 18: 21 Никак да не посветиш от семето си на молоха; нито да оскверниш името на своя БОГ. АЗ съм ЯХУВЕХ.

О, ИЗРАЕЛ, ИЗРАЕЛ! Жезълът на Гнева на ЯХ идва! Защото ще накажа онези, които обичам (Второзаконие 8: 5; Притчи 3: 11-12; Евреи 12: 6-8; Откровение 3:19)!

Второзаконие 8: 5 Да вземеш, прочее, в съображение в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и ГОСПОД твоят БОГ наказва тебе.

Притчи 3:
11 Сине мой, не презирай наказанието от ГОСПОДА, И да ти не дотегва, когато ТОЙ те изобличава,
12 Защото ГОСПОД изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил.

Евреи 12:
6 Защото ГОСПОД наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема”,
7 Ако търпите наказание, БОГ се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
8 Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.

Откровение 3:19 Ония, които любя, АЗ ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш.

И АЗ ще те победя (Езекиил 5: 7-9)! И АЗ СЪМ ще позволи на света да ви победи (Захария 14: 1-3)! Докато най-накрая не коленичите и кажете: “Блажен онзи, който идва в Името на ГОСПОД ЯХУШУА” (Псалом 118: 25, 26, Матей 23: 38-39).

Езекиил 5:
7 Затова така казва ЯХУВЕХ ЕЛОХИМ; Понеже вие сте по-немирни от народите, които са около вас, Като не ходихте в повеленията МИ, И не пазихте съдбите МИ, Нито сторихте даже според постановленията На народите, които са около вас,
8 Затова така казва ЯХУВЕХ ЕЛОХИМ: Ето, и АЗ съм против тебе, И ще извърша съдби всред тебе пред очите на народите.
9 Поради всичките твои мерзости Ще ти направя онова, което никога не съм направил, Нито ще направя някога подобно нему.

Захария 14:
1 Ето, ден от ЯХУВЕХ иде, Когато богатството ти ще се раздели всред тебе като обир.
2 Защото ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; Градът ще бъде превзет, Къщите ще бъдат обрани, И жените изнасилвани, И половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.
3 Тогава ЯХУВЕХ ще излезе И ще воюва против ония народи Както когато воюва в ден на бой.

Псалом 118 :
25 О, спаси  (HOSHIA) 8 , молим се;  О, ЯХУВЕХ, О, ЯХУВЕХ, молим се, изпрати благоденствие.
26 Благословен да бъде оня, който иде в името на ЯХУВЕХ; Благославяме ви от дома на ЯХУВЕХ.

Матей 23:
38 Ето, вашият дом се оставя пуст.
39 Защото казвам ви, от сега няма вече да МЕ видите, до когато речете: Благословен, Който иде в името на ЯХУВЕХ.

И отново, Израел, отстоявай морала! Поддържайте стандарта на Святост!

Вие четете Десетте Заповеди! Вие четете Законите на Тората! Но колко от тях ги следват? Колко стоят за морал? Празни думи са в устата ви (Исая 29:13; Псалом 50: 15-16)! И АЗ няма да благословя това!

Псалом 50:
15 И призови МЕ в ден на напаст; И АЗ ще те избавя; и ти ще МЕ прославиш.
16 Но на нечестивия казва БОГ: Що правиш ти та разгласяваш МОИТЕ повеления, И разказваш завета МИ с устата си.

Елате при МЕН! С покаяние и сълзи! Това са онези, които АЗ ще спася! Това са тези, които АЗ ще защитавам! Това са тези, които АЗ ще защитавам! Спрете да правите компромиси. Този свят винаги ще ви мрази, но АЗ – о, Израел, АЗ, ЯХУШУА – АЗ те обичам ! Вашият АББА ЯХ те обича!

Престанете да се страхувате от ИМЕТО на вашия НЕБЕСЕН БАЩА!
Не сте ли чели Псалом 91 [ стихове 14-16]? АЗ ЧУВАМ ТОВА! И все пак вие се осмелявате да употребявате МОЕТО ИМЕТО напразно и дори не позволявате да бъде изговорено. Смятате, че МЕ почитате, когато АЗ казвам отново и отново – AББА ЯХ, отново и отново ти казвам: „В МОЕТО ИМЕ!“ „В МОЕТО ИМЕ!“ „ ИЗВИКАЙТЕ В МОЕТО ИМЕ! Не бойте се от ИМЕТО ЯХУВЕХ!

Псалом 91:14-16:
14 Понеже той е положил в МЕНЕ любовта си, казва ЯХУВЕХ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност {Еврейски: На всичко.}, защото е познал името МИ.
15 Той ще МЕ призове, и АЗ ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.
16 Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.

Не се бойте от името на ЯХУШУА! ЯХ е в ИМЕТО МИ!

О, Израел, о, Израел!

АЗ плача за вас! АЗ скърбя за вас! Сълзи от КРЪВ се изливат за вас. Когато МЕ изкушаваше сатана (Матей 4: 1-11; Марк 1: 12-13; Лука 4: 1-13) – но в Израел? Така че в този ден АЗ отделям време да ви кажа, о, Израел, елате при МЕН!

Елате при МЕН! Времето на Утеснението на Яков и Скръбта е върху вас!

Елате при МЕН! Учете се от МЕН! И бъдете предупредени – дори от това Слово, което излиза сега. Той ще дойде като лъжемесия (Захария 11:17; Даниил 7: 7-8, 24-25; 8: 23-24; 9:27) това е много, много близо! Не се заблуждавайте! Ела сега при МЕН!

Захария 11:
17 Горко на безполезния пастир, Който оставя стадото! Меч ще удари върху мишцата му И върху дясното му око, Мишцата му съвсем ще изсъхне, И дясното му око съвсем ще се помрачи.

Даниил 8:
23 И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини.

Елате при МЕН, ЯХУШУА! И АЗ обещавам, АЗ ще ви прегърна с МОИТЕ ръце! Вашите грехове ще бъдат така далеко както Изток от Запада (Псалом 103: 12)! АЗ ще ви покрия с МОЯ КРЪВЕН ЗАВЕТ! АЗ ще сложа пръстен на пръста ви! АЗ ще ви изпълня с РУАХ ХА КОДЕШ! Елате при МЕНЕ, Израел!

Псалом 103:12 Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.

О, МОЯТА КРЪВ, МОЯТА КРЪВ, МОЯТА КРЪВ! Дори една капка може да спаси ЦЕЛИЯ Израел! Тя можеше да спаси ЦЕЛИЯ свят! Само една капка! И все пак АЗ пролях всичко!

Няма извинение, когато никой не може да каже, че не познава МОЕТО ИМЕ. Тези думи са в сърцето МИ днес, Израел.

ИММАЯХ иска да ви събере и да ви постави (Израел) под НЕЙНИТЕ Криле. 4 (защото ТЯ е МАЙКА – ОРЛИЦА), ТЯ не е кокошка. 5 ТЯ иска да ви защити! Това, което наричате СЛАДКАТА СВЕТА ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ иска да ви напълни.

Матей 23:37 (виж и Лука 13:34 ) Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!

Ела при МЕН, Израел! Приеми КРЪВТА, която АЗ пролях на Голгота!
Гвоздеи – шипове са били набити в МОИТЕ ръце, крака! Върху главата МИ бе поставен венец от тръни. АЗ бях пребит за теб, о, Израел! Всичко, през което АЗ минавах, не беше само за този свят, който го получи, но, о, Израел, АЗ те избрах! АЗ те избрах да ходиш по земята, по която АЗ вървях. АЗ те избрах!

О, ела при МЕН, Израел! Искате ли да почитате БОГА, АББА ЯХУВЕХ, ОТЕЦ? Тогава прочетете MEН. Защото не можеш да отидеш на Небето, не можеш да дойдеш при АББА ЯХ без МОЕТО ИМЕ и МОЯТА КРЪВ!

О, Израел! Отново станете за морала! Светът иска да те мрази? Дайте им причини: Станете за морала! Станете за правдата! Вие правите това, което никой друг народ или държава на земята не прави! Ще бъдете отново отделени за Святост! Измийте кръвта от абортите от ръцете си!

О, къде са лидерите, чието сърце принадлежи на МЕН? Кой не се страхува да каже: “О, Израел, върнете се пак! Към това, което проповядва Мойсей! Към святост! Към правдата!

Има НОВ КРЪВЕН ЗАВЕТ и това е МОЯТА КРЪВ, пролята за теб, както АЗ я пролях за всички, които биха приели. Но точно сега, Израел, АЗ ви говоря!

Върнете се!

Върнете се. Върнете се към онова, което предишните Последователи на Древността, Апостолите са учили! Върнете се. Не повтаряйте само законите на Тората – следвайте ги! Съблюдавайте ги.

Защото АЗ те обичам толкова много!

Отново АЗ ви предупреждавам, както виждате какво се случва в този свят, както виждате, дори са приели закони, определящи Израел с етикет “терористи” и омразата, която идва на вас и политическите лидери, които казват, че са приятели и всъщност са врагове.
Има човек, който дори не следва МОИТЕ заповеди, името му е Доналд Тръмп и той наистина обича Израел! Той ще ти бъде приятел.

Защото АЗ сега общувам с него. Ето защо той избра вицепрезидент, който би искал да е с него, ако спечели изборите, но това не може да се случи, ако достатъчно хора не се молят и не действат според молитвите си и да излязат и гласуват.

Сега АЗ просто ви казвам.

Когато АЗ говорих с Елишева Елияху и тя заповяда на молитвените воини да се молят за Доналд Тръмп – [първо насаме] всичко заради сън [август 2015], който АЗ й бях дал и промених сърцето й – да покрие този човек в молитва [на 9 юли 2016 г. чрез Пророчество 131 ], поглед към избора той направи [дни по-късно 15 юли ия ]: един човек, който също цени живота [неговото досие за гласуване], “евангелски” – мъж [изглежда ] толкова смирен, обратното на гордостта на Доналд Тръмп – именно АЗ, ЯХУШУА, го поставих върху сърцето си.

Защото АЗ го рисувам. АЗ го рисувам. Той не иска да играе политически игри. И толкова много той трябва да запази за себе си.

Също като Нетаняху – той оценява Святостта на брака, но той прави компромиси! Той прави компромиси в името на политиката! Той не иска гей паради или гей “бракове”! Компромис! Компромис! Това са политиците в този свят – те се страхуват да кажат в какво наистина вярват.

Но днес, Израел, АЗ ви призовавам. АЗ, ЯХУШУА, имах родилни болки за вас, докато АЗ бях на тази земя. И АББА ЯХУВЕХ ви призовава! Поставете действието зад тези думи на Тората! Когато повтаряте законите на Тората, поставете действия зад тях. Защото „вярата без дела е мъртва“ (Яков 2:20).

Яков 2:17-23:
17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
18 Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.
19 Ти вярваш, че има само един БОГ, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.
20 Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна?
21 Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника?
22 Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата;
23 и изпълни се писанието, което казва: “Авраам повярва в БОГА; и това му се вмени за правда”; и се нарече БОЖИЙ приятел.

Отсега нататък АЗ се обръщам към ръководството на това Служение и АЗ ще ви кажа – с онези части от Тората, когато говорите за Пророците на Древността, вие също говорете за Пророчествата, които АЗ дадох на Елишева Елияху. Защото те са за това време и този час.
Защото те ще доведат народа на Израел при МЕН, ЯХУШУА!

О, Израел, вие винаги сте имали земетресения, но не можете да си представите какво ще се случи, когато АЗ, ЯХУВЕХ и АЗ, ЯХУШУА и АЗ, ИММАХ, РУАХ ХА КОДЕШ, стъпим с краката СИ върху Израел! Да ги накажем! Когато пресъхнат устата ви, защото отказахте да приемете ЖИВАТА ВОДА, АЗ, ЯХУШУА и АЗ ще запечатам небето и ще дам указ на МОИТЕ Двама Свидетели, дъждът няма да вали вече!
Предупреждавам ви сега. АЗ ви предупреждавам сега. Това е част от наказанието!

Вземете ЖИВАТА ВОДА сега и никога повече няма да жадуваш, о, Израел. Яжте НЕБЕСНАТА МАННА и никога повече няма да огладнеете, о, Израел.

АЗ мога да ви направя невидим (Еремия 36:26; Псалом 27: 5; 31:20) всред тълпата, както АЗ направих, когато ходех по земята в Израел (вж. Лука 4: 29-30; Йоан 7:30; 8:59; 10: 39) АЗ ходех сред онези, които искаха да бъдат врагове и никой не МЕ видя. Правителствата смятат, че имат вашите биологични данни. О! Но АЗ, ЯХУШУА, мога да променя вашата ДНК.

Подарък за невидимост

Лука 4:
29 и, като станаха изкараха ГО вън из града, и заведоха ГО при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да ГО хвърлят долу.
30 Но ТОЙ мина посред тях и си отиде.

Йоан 7:30 И тъй, искаха да ГО хванат; но никой не тури ръка на НЕГО, защото часът МУ още не беше дошъл.

Йоан 8: 59 Тогава взеха камъни да хвърлят върху МУ; но ЯХУШУА се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде].

Йоан 10: 39 Пак искаха да ГО хванат; но ТОЙ избяга от ръката им.

АЗ мога да направя толкова много неща, о, Израел, за да ви защитя, но просто прегънете коленете си пред МЕН. АЗ мога да те скрия по начин (Еремия 36:26; Пс 27: 5; 31:20), за който никога не си мечтал. Псалом 91 е обещание, което АЗ ви дадох. Но трябва да дойдеш в Името на ЯХУШУА и чрез Кръвта на ЯХУШУА.

АЗ искам да ви защитя, о Израел, онези, които ще бъдат наречени МОИ деца, изкупени, откупени – остатъка, те ще дойдат!

Скрити от ЯХ

Еремия 36: 26 И царят заповяда на сина си Иерамеил, на Сераия Азрииловия син и на Селемия Авдииловия син да хванат писача Варух и пророка Еремия; но ЯХУВЕХ ги скри

Псалом 27: 5 Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова СИ, Ще ме покрие в скривалището на шатъра СИ, Ще ме издигне на канара.

Псалом 31: 20 Ще ги скриеш в скривалището на присъствието СИ От човешките замисли; Ще ги скриеш под покров От препирането на езици.

АЗ искам да те защитя, Израел – онези, АЗ които ще наричам МОИТЕ деца, изкупените, изкупените – остатъкът, които ще дойдат!
Те ще чуят това Пророчество и те ще бягат, бягат, бягат към МЕН! И АЗ ще ги поздравя, защото АЗ те обичам толкова много, о, Израел! Дори в този Съботен ден, колко сега склонявате глава и се молите? И все пак вие сте толкова далеч от МЕН. Вие отказвате да приемете MEН. Но това ще се промени – защото АЗ имам Невеста в Израел.

И когато чуят тези Слова, те ще разпознаят техния МЕСИЯ и ще приемат подаръка, който АЗ дадох на Голгота и МОЯТА КРЪВ и ще бъдат очистени.

И Еврейските преводачи ще излязат и ще помогнат за превода! Свободно те ще дадат този дар и ще помогнат на Езра да получи тези Слова на Еврейски език.

Тези Думи АЗ трябва да кажа в този ден на Шабат след четенето – след като Езра прочете един пасаж от Тората. Не забравяйте да включите Пророчествата, които АЗ дадох на този пророк Елияху.

Край на Пророчеството, част 1

Елишева: Слава на ЯХУШУА!

[Аплодисменти]

Езра: Благодаря, НЕБЕСНИ ТАТКО! Благодаря, НЕБЕСНИ ТАТКО! Благодаря, ЯХУШУА! Благодаря, ИММАЯХ за тези Слова, които излязоха от ВАШИЯ пророк Елишева Елияху, моята любимата. Благодаря, АББА ЯХУВЕХ, за тези Слова и оттук нататък ние ще вземем всички Пророчества […] и ще ги четем и части от Тората и Пророческите Послания, които ще излязат в Името на ЯХУШУА и всички да кажат …

Всички: АМИН!

Елишева: и искам светът да знае, че той ми дава подарък. И това е моят молитвен шал. Обикновено той носи красив бял, но заради мен, защото не мога да бъда с него, тъй като той е изпратен като пратеник да отиде на различни събрания, където ЯХ ни казва да ходим по света – и той отива, а аз отивам с него в духа – но той носи моят молитвен шал, който ще ми изпрати. И той напоен с Помазанието на това ново пророчество.

Езра: Амин …

Елишева: … в Името на ЯХУШУА. Благодаря ви, AББА ЯХ. Това е всичко (което чух).

Езра: Благодаря.

Елишева: Така че просто искам да кажа, Благодаря ви, AББА ЯХУВЕХ! Благодаря, любими ЯХУШУА! Благодаря, ИММАЯХ! Както това Пророчество [63], дадено през 2002 г., “Израел, където кръвната ти жертва” е било прочетено, аз дори не съм имала глас за това и когато нашият/моят възлюбен син го четеше(преди), просто усетих, че ЯХУШУА плаче и освобождава (Словото).

И ТОЙ говорeше Словата, защо е пролял сълзите от Кръв и аз дори не знам дали имам думи да кажа, защото емоциите бяха толкова големи. Но аз ви благодаря, възлюбени синове и дъщери, които сте се молили и моят възлюбен и моят любим, моята любов и моя живот заедно с АББА ЯХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ – когато той се моли на Свети езици, посланието можа да дойде, разбира се, това е Апостолът Пророк Езра от Израел. И Амин.

Събранието е в поклонение и след час ЯХ говори още …

Елишева: Езра?

Езра: Да.

Елишева: Чувам, че Слово идва за всички. Аз не знам как – не искам да прекъсвам вашето поклонение. Аз не знам какво да правя. Искате ли да чуете? Искате ли да призовете Помазанието [с дарбите на езиците]? Какво искаш, скъпи? ЯХУШУА има Словото за всеки от нас.

Езра: Не чувам…

Джъстин: – Слово за всички.

Езра: Има ли Слово за всички сега?

Елишева: Да, но ти стоиш, унищожавайки моите папарашки снимки (шега).

[Смях] Езра: О, Боже мой. Добре. Нека чуем какво казва БОГ.

Всички: Амин.

Елишева: Е, започнете да се молите. Чакайте, позволете ми първо да се помоля.

НЕБЕСНИ ТАТКО – това беше такова прекрасно поклонение – ВЪЗЛЮБЕНИ ЯХУШУА. AББА ЯХУВЕХ, ВЪЗЛЮБЕНИ ЯХУШУА и СКЪПОЦЕННА ИММАЯХ, ние идваме – ние се събираме във ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ. Ние идваме към ВАШИЯ Трон с благодарност и похвала, защото ВИЕ казахте, че това е единственият начин нашите истински молитви да бъдат чути (Псалом 95: 2; 100: 4; 1 Солунци 5: 17-18). И ние възхваляваме и ние се покланяме, и благодарим, и ние ВИ славим.

Псалом 95 : 2 Да застанем пред Него със славословие. С псалми да възкликнем на НЕГО.

Псалом 100: 4 Влезте в портите МУ със славословие. И в дворовете МУ с хваление; Славословете ГО и благославяйте името МУ.

1 Солунци 5:
17 Непрестанно се молете.
18 За всичко благодарете, защото това е БОЖИЯТА воля за вас в ЯХУШУА.

Дори ангелите ВИ хвалят 24 часа в денонощието (вж. Откровение 4: 8; Исая 6: 2-3). ВИЕ казвате, че дори камъните ще викат, ако ние не ВИ
славим (Авакум 2:11; Лука 19:40, виж също Исус Навиев 24:27) и ние го правим, защото вие заслужавате похвала!

Авакум 2: 11 Защото камъкът ще извика из стената, И гредата из дърветата ще му отговори.

Лука 19: 40 И ТОЙ в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.

Когато ние се покланяхме на ТЕБ, ЯХУШУА, чух Слово и не знаех как да го прекъсна, за да мога да кажа това, когато Помазанието беше толкова силно върху мен. Ето защо, моля те, Езра, да се помолиш, моля те, това Слово да излезе отново, за да благословите ТВОИТЕ любими деца, да благословите любимия ми Езра. Моля ви, за ВАШАТА Слава, AББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и СКЪПОЦЕННА ИММАЯХ!!

Така че, скъпи (Езра), излез напред и започни да се молиш.

Езра: Да. [Моли се на Свети езици] [Събранието се присъединява, моли се на Свети езици] [Свети езици] [Елишева се моли в Светете езици].

Пророчество 132, част 2 Започва

О! Възлюбени МОИ, възлюбени МОИ, възлюбени МОИ, възлюбени МОИ, възлюбена Невеста! О, как, о, как АЗ ви се наслаждавам днес! Слагате настрани плановете си за това, което можете да направите! Вместо това, вие идвате и МИ се покланяте! Учите се от МЕН!

И АЗ ви казвам това.

ИММАЯХ е в тази похвала и поклонение (Псалом 22: 3)! Защото, както си мислите, че просто стоите или седите там, АЗ ви казвам: ВСИЧКИ сте пред МОЯ Трон! ВСИЧКИ вие и дори тези, които ще го слушат – ако слушат поклонението и хвалата, когато го споделяш и сърцата им ще се покаят пред МЕН и те ще бъдат измити с МОЯТА ПРОЛЯТА КРЪВ!
Нито едно нещо АЗ няма да задържа от вас (Псалом 84: 11), нито една молба, която поставяте пред МЕН (Матей 7:11) – като е в съответствие с Волята на ОТЕЦ – АЗ ще го направя за вас и още повече много по-силно и обилно, отколкото се осмелявате да мечтаете и питате (Ефесяни 3:20)!

Псалом 84: 11 Защото ЯХУВЕХ ЕЛОХИМ е слънце и щит; ЯХУВЕХ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.

Матей 7: 11 И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече ОТЕЦ ВИ, КОЙТО Е НА НЕБЕСАТА, ще даде добри неща на тия, които искат от НЕГО!

Ефесяни 3: 20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим.

Това се случва, когато дойдеш при МЕН с похвала и поклонение, с послушни сърца!

Видяхте какво направих АЗ и какво направих с Елишева и Езра! Затова АЗ ви казвам, че АЗ не гледам на лица (Второзаконие 10:17; Деяния 10:34; Римляни 2:11)! Бъдете верни на МЕН! Дръжте очите си фокусирани върху МЕН! Защото АЗ искам да ви благословя! И АЗ ви благословям! И изключително и изобилно повече, отколкото смеете да мечтаете или молите!

Второзаконие 10:17 Защото ЯХУВЕХ ВАШИЯТ БОГ Е БОГ НА БОГОВЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ, ВЕЛИКИЯТ, МОЩНИЯТ И СТРАШНИЯТ БОГ, Който не гледа на лице, нито приема дар.

Деяния 10: 34 А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че БОГ не гледа на лице.

Римляни 2:11 Понеже БОГ не гледа на лице.

Знаете, вашето поклонение днес, както издигате гласовете си за МЕН – не просто издигате гласовете си към МЕН, издигате сърцата си, издигате душите си! И Светите Ангели и облакът от свидетели се покланяха с вас!
Така че за тези с уши, които ще чуят, вие правете същото. И АЗ ви обещавам. Вие ще бъдете тук пред Трона! Дори ако вашите тела са на земята, има един слой на вашия дух и душа, който може да бъде в същотото време пред Трона на Небето! Пред AББА ЯХУВЕХ! Пред МЕН, ЯХУШУА! И да, още и преди ИММАЯХ!

Това е благословението, която АЗ имам за вас! Вземете молбите си и ги донесете при МЕН още сега, когато АЗ говоря. В тайна, дайте ги на МЕН, но не забравяйте да кажете: “Както това съвпада с волята на AББА ЯХ.” Дай го на МЕН. Дай го на МЕН. И това включва ВСИЧКИ ваши тежести (Псалом 55:22; 1 Петър 5: 6-7). Дай МИ го и вижте какво АЗ ще направя.

Псалом 55: 22 Възложи на ЯХУВЕХ това, което ти е възложил и ТОЙ ще те подпре; Никога не ще допусне да се поклати праведният.

1 Петрово 5:6-7:
6 И тъй, смирете се под мощната ръка на БОГА, за да ви възвиси своевременно;
7 и всяка ваша грижа възложете на НЕГО, защото ТОЙ се грижи за вас.

Защото това е похвала и поклонение – и в сърцата ви поклонение и във вашите души поклонение – беше благословение за МЕН! Затова АЗ спрях тази музика и просто АЗ исках да кажа колко много АЗ ви обичам, колко искам АЗ да бъда с вас! И това наистина ще стане скоро!
О, Невеста на ЯХУШУА, чуй МЕ! АЗ копнея за теб! АЗ въздишам по теб! АЗ тъгувам за теб! АЗ плаках за теб! Както Елишева е била освободена, така и Невестата на ЯХУШУА – ако те приемат!

Излезте от впрягането в разнороден хомот (Второзаконие 7: 3-4)! Какво общо имат козите и овцете (Второзаконие 22:10; Матей 25: 32-33)?

Второзаконие 7:
3 Да се не жениш между тях, и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;
4 защото ще отвърнат синовете ти от да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби.

Второзаконие 22:10 Да не ореш с вол и осел заедно.

Матей 25:
32 И ще се съберат пред НЕГО всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
33 и ще постави овцете от дясната СИ страна, а козите от лявата.

Не казва ли МОЕТО Слово: “Не се впрягайте заедно с невярващи” (2 Коринтяни 6:14). О, МОИ възлюбени деца, както сте МЕ благословили, сега АЗ, ЯХУШУА ще ви благословя!

2 Коринтяни 6: 14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?

Елишева: [езици] любими Езра, имах видение за теб, когато стоеше там с този Жезъл. Скъпи мой, скъпи мой – любовта на живота ми заедно с АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ – Видях те като Моисей (Моше), който ръководише децата на Израел. Видях те.

Пророчеството продължава

И тъй като всички вие стояхте там, вие следвахте. И АЗ ви казвам това. Израил, 6 Святият, който ще възкръсне – които знаеха, че търпят греха – те ще престанат да мълчат, когато чуят това Пророчество, което излезе по-рано.

(Елишева: Да, ЯХ казва)

ТОЙ ще използва това Служение [AmightyWind] и двете Помазания на духа на Илия и Моисей заедно, за да доведе Израел до покаяние (вж. Езекиил 37)! Защото това е единственият начин да спасим Израел (вж. Захария 7-14; Еремия 30; Михей 5: 5-6; Римляни 11: 1, 11-12; Откровение 7-19)!

И това ще бъде силен лидер, който отказва да прави компромиси в името на политическа кариера! Той ще има повече страх за душата си!
И точно като съдия Рой Мур, въпреки последиците, въпреки преследването и обвиненията, лидерът в Израел – ЯХУВЕХ вика сега към него в името на ЯХУШУА – ти знаеш правото от грешното! Каква е цената на вашата душа (Матей 16:26)? Светите и изкупените ще се надигнат в Израел! И търсят лидер, който няма да прави компромис!

Матей 16: 26 Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?

И “на ЯХУШУА, спирачите на демоните” (ЯСД), както ви е заповядано да се молите за Доналд Тръмп, също, АЗ, ЯХУВАХ, казвам, молете се за този лидер в Израел, който ще се издигне! Да върне стандарта на святост!

Те говорят Тората! Те познават Законите на Тората! Те четат Десетте заповеди! [Елишева:] Сега ЯХУШУА говори … АЗ ги чакам да им се подчиняват! И няма повече компромиси! О, Израел!

(Елишева: Отново чух, че ЯХУШУА каза):

АЗ ви обичам. И АЗ ви желая отново. Стандарт на Святост! И един ден ще бъдеш “Света земя”. Защото АЗ ще управлявам и царувам от Израел (Псалом 2: 6-12; Псалом 110: 1-2; Исая 9: 6-7; Еремия 23: 5; Езекиил 43: 7; Даниил 7: 13-14; Захария 6: 12-13; 14: 4; Лука 1: 32-33; Откровение 19: 15-16; виж също Еремия 33: 6-18 и т.н.)!

Псалом 2:
6 Но АЗ поставих Царя СИ На Сион, светия МОЙ хълм.
7 АЗ ще изявя постановлението; ЯХУВЕХ ми каза: ТИ си МОЙ СИН; АЗ днес те родих. 8 Поискай от МЕНЕ и АЗ ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.
9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.
10 Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на ЯХУВЕХ със страх, И радвайте се с трепет.
12 Целувайте СИНА, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне НЕГОВИЯТ гняв. Блажени са всички, които се надяват на НЕГО.

Псалом 110:
1 Давидов псалом ЯХУВЕХ рече на моя ГОСПОД (АДОНИ): Седи отдясно МИ Докле положа враговете ти за твое подножие.
2 ЯХУВЕХ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си.
3 В деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората.
4 ЯХУВЕХ се закле, (и не ще се разкае), като каза: ТИ СИ СВЕЩЕНИК до века според чина Мелхиседеков.
5 стоящ ЯХУВЕХ отдясно ти, Ще порази царя в деня на гнева си.
6 Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, Ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.

Исаия 9:
6 Защото ни се роди Дете, СИН ни се даде; И управлението ще бъде на рамото МУ; И името Му ще бъде: ЧУДЕСЕН, СЪВЕТНИК, БОГ МОГЪЩ, ОТЕЦ НА ВЕЧНОСТТА, ПРИНЦ НА МИРА.
7 Управлението МУ и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на ЯХУВЕХ НА СИЛИТЕ ще извърши това.

Еремия 23: 5 Ето, идат дни, казва ЯХУВЕХ, Когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, Който като цар ще царува, ще благоденствува, И ще върши правосъдие и правда по земята.

Езекиил 43:7 Сине човешки, това е мястото на престола МИ, и мястото на стъпалата на нозете МИ, гдето ще обитавам всред израилтяните до века и Израилевият дом няма вече да омърси СВЕТОТО МИ ИМЕ, ни те, ни царете им, с блудствата си или с труповете на идолите {Еврейски: Царете.}си на високите си места.

Даниил 7:13 Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред НЕГО.

Захария 6:12 и говори му казвайки: Така говори ЯХУВЕХ НА СИЛИТЕ, Който казва: Ето мъжът, чието име е ОТРАСЪЛ; Той ще израсте от мястото си, И ще построи храма на ЯХУВЕХ.

Захария 14: 4  В оня ден нозете МУ ще застанат На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; И Елеонският хълм ще се разцепи През средата си към изток и към запад, Така че ще се образува твърде голям дол, Като половината от хълма се оттегли към север, И половината му към юг.

Лука 1:32 Той ще бъде велик, и ще се нарече СИН НА ВСЕВИШНИЯ; и ЯХУВЕХ ЕЛОХИМ ще МУ даде престола на баща МУ Давида.

Откровение 19:
15  Из устата МУ излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.
16 И на дрехата и на бедрото МУ имаше написано име: ЦАР НА ЦАРЕТЕ, И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ.

Ето това се случва, когато идвате при МЕН с хвала и поклонение! Отново, повторно АЗ съм дал това Пророчество на МОЯТА Предвещаваща Слугиня, МОЯТА Елишева. Вие раздбудихте Помазанието. Всичко е заради вашето поклонение и любов!
Край на Пророчеството, част 2

Елишева: В момента гледам на монитора [кадрите са изгубени] и не знам дали някой е включил светлината и какво се случва, но вие сте ВСИЧКИ – има такава светлина, която виждам! Не знам или е в духовната сфера – не знам, или [физически] го виждам? Някой включи ли светлината или нещо такова?

Езра: Не, не, не.

(Син): И аз го виждам.

Езра: някой включи … светлина?

(Дъщеря): Не, не, мамо.

Елишева: Езра?

Езра: Не, никой не го направи.

Елишева: Нямам звук. Ако ми кажеш, няма звук. Някой включи ли светлината там?

Други: Не.

Елишева: Е, всички вие – виждам … може би виждам в духовния свят, но имате такава светлина в стаята, която не е имало преди! СВЕТЛИНАТА на ШЕКИНЯХ СЛАВА на всеки от вас в името на ЯХУШУА!

Езра: АлилуЯХ! АлилуЯХ!

Елишева: Добре, скъпи! Това е всичко, което чувам!

Езра: Благодаря! Благодаря ТИ, благодаря, НЕБЕСНИ ТАТКО! Благодаря ТИ, ЯХУШУА! Благодаря ТИ, ИММАЯХ за това чудесно Слово, което имахте [изговорихте] – което дойде тук чрез любимата ми Елишева. Благодарим ВИ. Ние сме толкова благодарни и благодарим на ВАС, AББА ЯХУВЕХ! Ние винаги ще се покланяме на ВАС до края на живота си. И всички казват …

Всички: Амин!

Езра: Продължете поклонението.

Край на преписа

1
От медицинска гледна точка, това е известно като hematidrosis (хематидроза), рядко състояние, причинено от прекомерни мъчения (Матей 26:38; Марк 14:34), в което човек се изпотява с кръв (Лука 22:44), а в тежки случаи може да бъдат кървави сълзи.

2
Битие. 16: 7,13; 18: 1-2; 19:24; 22: 11-12, 15-18; 31: 11-13; 32:24, 29-30; 49:10; Изход 3: 2-4; 23: 20-21; Изход 24: 9-12; Числа 24:14, 17-19.

3
Службата на Пророка не е престанала да съществува. Малахия не е бил последният пророк, но всъщност чрез него ЯХУВЕХ обеща да изпрати още пророци и пратеници (Малахия 3: 1; 4: 4-6).

4
РУАХ ХА КОДЕШ, който е “СВЕТА ДУХ” на иврит, граматически женски род. ХА ШХИНА, което означава БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ е олицетворено в юдаизма, като САБАТ НЕВЕСТА & НЕБЕСНА МАЙКА ЯХ, “ИММА ЯХ” – и под НЕЙНОТО покритие/криле се крият (виж “Kanfei al RUACH”). [Пс 18:10], буквално “Крила на духа/вятъра” – ДУХА НА ЯХ, ИММАЯХ, има крила. Сравнете също Псалом 91 и много други Писания (Изх. 19: 4, Д. 32: 11-12, Пс 17: 8, Пс 36: 7, Пс 57: 1, Исая 31: 5), описващи ЯХ като орел. ,

5
Кокошка или орел? БОГ не трябва да се сравнява с кокошка. ЯХ прави саркастичен намек за няколко често неправилни тълкувания на Писанието (Матей 23:37; Лука 13:34) – където грешният превод изглежда БОГ е сравнен с кокошка, която се грижи за пиленцата, “като кокошка, която събира пиленцата си под крилата” (Лука 13:34), но сравнявайки с гръцки Матей 23:37 и Лука 13:34 където oрнис означава птица (като издигаща се във въздуха – Stronga G3733) (nossia / nossian) пилета или птици.

По-подходящ превод може да бъде по-близо: “Като майка – птица събира пилета под крилата си.” (“кокошка”, както е преведено тук, в превод от английски означава, че всяка жена е птица от всякакъв вид и “пиленца” точно по същия начин, всяко току-що излюпено пиленце, но “кокошка/и“ – е напълно пристрастен превод от гръцкия термин не означава само домашни птици или пилета.

Майка – Орел? Въпреки че може да се отнася до всякакъв вид птици, включително кокошки, това откритие може да означава, че Орела и орлетата – (oрос) планини и (aиро) повдигане / издигане, показват първоначалното гръцко разбиране за птицата и двете летят, обитават висока планина. Също така, като Псалом 91: 1, 4 „живеещи под прикритието на Всевишния [ЕЛИОН] ще живеят под сянката на Всемогъщия(ШАДАЙ). Той […] ще ви защити със Своите крила, а под крилата МУ ще бъдете в безопасност ”, където Всевишният БОГ е сравнен с орел, живеещ на висока планина, където орлетата са подслонени на високо място за гнездене, също се крият под майка си и баща си.

Забележете, че ШАДАЙ (Псалом 91, свързан с думите гърди, планини и плодородни полета ( Битие 28: 3; 35:11; 49:25) това е женско име е на БОГА, което показва СВЕТАТА ДУХ. ТЯ е много по-скоро като майка-орел, отколкото пиле, а накрая „пиле“, както се използва в английските идиоми, често означава „страхлив“. Така ЯХ използва тази игра на думи, за да покаже, че РУАХ ХА КОДЕШ, ШАДАЙ е не само благословение на БОГ но и всемогъщ гняв и унищожение (Исая 13: 6; Йоил 1:15)! Майката- Орлица може да бъде както нежна към малките си, но и разрушителна за нейните врагове, тези, които ще навредят на децата – орлета.

6
Това се отнася за остатъка от Израел, „целият Израил ще се спаси” (Римляни 11:26); Израел от бъдещето (Захария 13: 8-9; Исая 10: 20-25; Исая 27: 31-32).