Пророчество 1, Съдът Започва От Дома На ЯХУВЕХ!

print

Пророчество 1
Съдът Започва От Дома На ЯХУВЕХ!

Дадено на Преп. Елишева Елияху
на 31 декември 1996 год.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред
всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не
го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това
не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия
МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.
Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на
възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая
42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата
на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна
против людете МУ, така че нямаше изцеление.

*******

Пророчеството започва
Това е страшно и ужасно нещо – да паднете в ръцете на живия Бог (Евреи
10:31). МОЯТ гняв може да бъде толкова голям, колкото и МОЯТА любов, но
никой не говори за това. През 1997 г. ще проявя СЕБЕ СИ не само като БОГ на
Любовта, но за тези, които МЕ дразнят и отричат силата МИ, или се отказват
от МОЯТА любов и търсят да въведат в заблуждение МОИТЕ овце – ще вкусят
дните на Анания и Сафира още един път. Мъдростта е страх от ЯХУВЕХ!
Много от МОИТЕ собствени овце МЕ приемат за длъжен. Те правят това,
което е грешно и мислят, че са покрити с благодат. Те правят това което знаят,
че е нечестиво и МЕ обижда.

Но те мислят, че АЗ СЪМ сляп и глух. През 1997 г. ще докажа, че АЗ съм Бог
на Огъня и това, което стои на пътя на МОИТЕ Слуги, ще бъде погълнато в
МОЯ гняв. Тези, които се осмеляват да спират Евангелието на ЯХУШУА ХА
МАШИАХ, ще пострадат от най-лошо. АЗ идвам за църква без петно или
недостатък и отново ви казвам: предупредете църквата. Църквата не е пастор,
не е сграда. Църквата са хората, МОИТЕ овце. АЗ имах достатъчно мъже, които
наричаха служенията в чест на себе си; те нямат право да извършват тази
мерзост. Те не са платили най-високата цена; те не са достатъчно свети, за да
направят това. АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ , платих тази цена на Голгота.

Щом като не са безгрешни и съвършени, те нямат право да наричат служение
на себе си. Само АЗ СЪМ съвършен и безгрешен, а не човека: „Защото всички
съгрешиха и бяха лишени от славата на ЯХУВЕХ!” (Римляни 3:23). Вие сте
безгрешни в очите МИ, защото Кръвта МИ измива греховете ви. Не сте
безгрешни заради вашето съвершенство. Вие сте грешници, спасени чрез
МОЯТА благодат и милост. Вярно, Кръвта на Голгота измива вашите грехове.
Но служението представлява МЕНЕ, вашият ОТЕЦ ЯХУВЕХ и служението
трябва да бъде кръстено на Святост, а не на човек.

АЗ отново пророкувам чрез теб и казвам: внимавайте. Предупредете ги, когато
пада несъвършен човек (и той ще падне), служението което носи неговото име,
пада и овцете се разпръсват към вражеския лагер. Кажи им служителко МОЯ.
Предупреди ги. Не правете вече тази мерзост преди очите МИ. Защото казах:
“Бъдете свети, както АЗ СЪМ свят“ (1 Петрово 1:16). Дори най-добрите
Пророци и Слуги, които носят МОЕТО Помазание, от глупава гордост наричат
това, което не е тяхно – помазаните служения в чест на себе си. За това те ще
паднат. АЗ ще бъда там, за да ги повдигна, след като бъдат наказани.

Но ги предупреди, че са като дете което се пошляпва, което е било
предупреждавано много пъти. АЗ наказвам тези, които обичам. АЗ СЪМ
АГНЕТО за тези, които приемат Кръвния МИ подарък на Голгота. АЗ съм
Лъвът от Юдовото племе за враговете МИ. АЗ СЪМ воин, а не слабак. АЗ
веднъж обърнах другата буза. Но когато дойда отново, на врагове СИ АЗ ще
донеса МОЯ гняв. Горко на онези, които се наричат МОИ врагове и се
осмеляват да унищожават добрите дела, което върша чрез МОИТЕ Слуги.
Лъвът реве и разкъсва, преди да погълне плячката си. Така също прави и орела,
който представлява вашия НЕБЕСЕН БАЩА. Ще видите МОЯТА ярост през
1997 година.

Но МОИТЕ деца нямат от какво да се страхуват, тези които наистина обичат,
почитат и МЕ поставят на първо място в живота си. АЗ ще почистя дома СИ,
храмовете СИ. АЗ ще докажа, че съм БОГ, докарващ голям страх. АЗ все още
СЪМ БОГ, Който изисква Святост от МОИТЕ Деца. Не говоря за външен вид,
това е суета и изкуствена святост. Истинската Святост идва отвътре.

В Америка вече има гражданска война.
Но би било по-добре да няма гражданска война в църквите МИ. По-добре да не
са предубедени, нито от външен вид, нито от раса. Защото когато децата МИ се
гледат един друг, би било по-добре за тях да видят само червен цвят – МОЯТА
КРЪВ! Спрете да разделяте църквите си по цвят. АЗ не виждам цвета. АЗ СЪМ
всички раси в едно. Спрете да се съдите по външен вид. Защото там, където е
духът на предубеждение, МОЯ РУХА ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ) няма да остане,
няма да пребивава. Вместо това злите духове ще бъдат допуснати да влязат. Вие
сте били предупредени.

Елишева, ти не знаеше какво ще пишеш от една дума до другата. Дайте това
Пророчество на всички онези, които имат уши да чуят и всички останали нека
да останат глухи. АЗ идвам за църква без петно или недостатък. Това, което МЕ
възпира е същото, което трябва да МЕ върне. МОЯТА ЦЪРКВА! МОИТЕ хора!
МОИТЕ ПАСТОРИ! МОИТЕ Служители! Мразя гордостта! Това е един от 7-те
смъртни греха, обаче МОИТЕ Собствени Пастори, които носят МОЕТО
Помазание, мислят че строят църква, притежават църква и трябва да
контролират Овцете. АЗ СЪМ единственият ДОБЪР ПАСТИР. Показалецът ви
трябва да сочи пътя към МЕН, ЯХУШУА.

Гордост, голяма гордост се е промъкнала дори в храмовете, на които АЗ излях
МОЕТО Помазание. Кой има най-многобройната църква, най-много пари?
Разболява МЕ това. Кой печели най-много души? Ревност и алчност има в
МОИТЕ собствени храмове. Това МЕ разболява . Вие казвате: “Кога ще се
върне ЯХУШУА?” АЗ казвам: “Очаквам църквите и храмовете да се очистят.”
Спрете да се карате помежду си. Изобличете вълците, поглъщащи овцете МИ.
Те са зад амвона и всички са толкова заети със собствените си църкви, че никой
не се грижи за овцете.

Кой може да изгради големи храмове? Кой може да получи най-голямо медийно
внимание? Кой е евангелист номер едно, пророк, пастор, църква? АЗ ви говоря
чрез тази Пророчица, слушайте я. Съдът започва с дома на ЯХУВЕХ (1 Петрово
4:17)! АЗ после ще се разправям с езичниците. Това МЕ разболява. АЗ жадувам
да ви обгърна всички в ръцете СИ, а вие спорите и се обиждате един друг
заради пола си. АЗ избирам да използвам тези, които избирам да използвам.
Най-смирените АЗ ще използвам по могъщ начин.

АЗ избирам да използвам този съд, защото тя мисли, че е най-слабата от всички
и казвам отново: АЗ ще използвам смирените и кротките, които никой не би си
помислил, че ще използвам, защото силата МИ най-добре се проявява в слаби
хора. Други знаят, че това не е от тях и не се хвалят. Защото знаят, че това е
само МОЕТО помазание, което чупи всяко иго, вериги, окови и робство [Исая
10:27]. Това не е вашата мощ нито вашата сила, а МОЯТ ДУХ [Захария 4: 6].
Така казва ЯХУШУА: “АЗ избрах да дойда като бебе, най-слабото от всички, за
да докажа, че не трябва да гледате на външното, но на вътрешното.
Помазанието не знае пол, раса, възраст.”

РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТИЯТ ДУХ) използва готови, послушни съдове от
глина, а не онези които викат: “Използвай ме, защото съм толкова красив и съм
по-свят от другите.” АЗ няма да използвам онези, които мислят, че са злато;
използвам онези, които знаят, че са съкрушени глинени съдове, но мощни воини
за ЯХУШУА ХА МАШИАХ. През 1997 г. АЗ ще дам старт на онези, които имат
служения, но са останали скромни или несъществуващи за мнозинството.

Онези, които АЗ не просто призовах, но бяха избрани, избрани заради тяхната
вяра, на която АЗ съм Авторът и Завършителят [Евреи 12: 2]. АЗ не започвам
нещо и след това да се проваля. АЗ СЪМ БОГ, който не може да се провали.
Пригответе се, защото през 1997 година АЗ ви казвам, че богатствата на
нечестивите ще бъдат прехвърлени в ръцете на праведните чрез МОЕТО ИМЕ
и МОЯТА, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, КРЪВ. Това ще бъдат МОИТЕ Овце,
които ще имат богатство и работни места. Децата на врага ще видят и ще
скърцат със зъби в гняв и ревност; но АЗ ще го направя за да докажа, че
МОЕТО Писание не е лъжа. Благословенията на Второзаконие 28 гл. както и
по-рано са запазени за МОИТЕ Деца, на които АЗ познавам имената и космите
по главите им.

Пригответе се, защото за МОИТЕ Деца в момента това е най-голямото изливане
на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТИЯ ДУХ). АЗ ще използвам онези, които мислят,
че не са популярни, грозни, без образование, онези, които знаят, че не могат да
направят нищо без МОЕТО Помазание от РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ).
Онези, които бяха отхвърлени, оскърбени, игнорирани, на които беше казано да
се откажат, защото не струват.

Тези, които нямат никакви финанси, ще се надяват на ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ и
АЗ ще отворя небесните прозорци и ще ги благословя толкова изобилно, че ще
бъдат принудени да дадат на други, така че и те да бъдат благословени с
изобилие. И това ще бъде като верижна реакция. МОЕТО Слово казва:
“Любезни, моля се да благоуспяваш и да бъдеш в добро здраве, както и душата
ти благоуспява” [3 Йоан 1: 2].

АЗ ще докажа, че Словото МИ не може да се върне празно към МЕН (Исая
55:11). Пазете се от това да отпаднете като безполезни. Защото пасторът, който
има малко стадо, но настоява РУАХ ХА КОДЕШ да има пълен контрол; без
значение колко овце отиват в църква, където няма знаци, чудеса или
проявления на власт, защото няма и убеждение от РУАХ ХА КОДЕШ.

Внимавайте да не отхвърляте евангелистите, които са непознати в очите ви, но
използват собствените си финанси, за да разпространят Евангелието и да
спечелят душите. Внимавайте да не подигравате, обиждате и игнорирате
Пророка, който идва при вас с пророчество, защото не искате да вярвате на
пророчеството, защото пророка е от друг пол или е неизвестен. Пазете се да
не обиждате младежите които въздигам, за да пророкуват и предупреждават
Старейшините да слушат гласа на ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ.

Изоставете гордостта. Защото това са тези, които АЗ изпращам. Когато ги
обиждате, вие обиждате БОГ, който ги изпращате. Те са просто МОИТЕ
Пратеници, така че не хвърляйте камъни по посланика. Те ще бъдат нищожните
, които АЗ въздигам, неизвестните, чрез които АЗ ще извършвам знаци, чудеса
и прояви на власт, устата на ЯХУВЕХ. Защото те са никои само в очите на
гордите. Те са някои за МЕН, защото АЗ мога и ще ги използвам силно за МОЯ
хвала, чест и слава. Защото няма да откраднат това от МЕНЕ, както се опитват
да правят други.

Вие не сте изградили тези успешни служения. Това беше Силата и Помазанието
на РУАХ ХА КОДЕШ, затова те са успешни. Престанете да отнемате Славата
МИ. Вие не сте лечител, избавител; това е само ВСЕВИШНИЯТ ЯХУВЕХ,
който избавя. Послание към Църквите през 1997 г.: смирете се пред ЯХУВЕХ.
Това послание е за пророците, евангелистите и пасторите: нямате сила без
МОЕТО помазание. АЗ съм ревнив БОГ. Премахнете името на човек от
служенията МИ. Били сте предупредени! Дайте хвала, признание само на
ТОЗИ, КОЙТО има право да нарече служение в чест на Себе Си – на вашия
УЧИТЕЛ и СПАСИТЕЛ, на когото както вие прогласявате, служите и се
покланяте. АЗ не деля Слава СИ с човек.

Има едно фалшиво учение, което върви навсякъде през тези последни времена
и в някои от МОИТЕ Църкви, където е излято помазанието МИ. Духът на
гордост и религия разпространява лъжа, която пастирите говорят: “Само ние
имаме силата да кажем кой може да се моли и кой не може да се моли.
Забранено е да се молите един за друг без нашето разрешение.” Дори ЯХУВЕХ
Всемогъщият, Създателят на Небето и Земята, не би казал това.
МОЕТО Слово изрично заявява: “Молете се един за друг” [Яков 5:16]. АЗ не
гледам на лице. Защо тогава да позволя това? Изгонете тези фалшиви пастири
от дома МИ. Кажете им, че знаете Словото на ЯХУВЕХ. Престанете да
вярвате и да разпространявате тази лъжа. Да, има хора, които биха се опитали
да ви прокълнат вместо да ви благословят, но проклятията ще се върнат само на
главата на този, който изпраща проклятието маскирано като молитва. Окултният
дух, който се опитва да унищожи овцете МИ , се връща като бумеранг обратно
към изпращача.

РУАХ ХА КОДЕШ е напълно в състояние да защитава онези, които се молят.
Престанете да се опитвате да правите това, което не е предназначено да
правите. Това е работата на РУАХ ХА КОДЕШ. Това е работата на ДОБРИЯ
ПАСТИР, АЗ самият съм ДОБРИЯТ ПАСТИР; АЗ СЪМ в състояние да се
погрижа за всичко, което е МОЕ. Махнете гредата от собствените си очи преди
да съдите дали някой е достоен да се моли за друг. Съдът започва с дома на
ЯХУВЕХ. АЗ ще очистя дома СИ през 1997 г. преди да съдя езичниците. Грехът
е грях. Нечестието все още е нечестие. АЗ не съм БОГ, който се променя с
вашите времена. АЗ СЪМ същият вчера, днес и завинаги.

Защото пасторите отказват да имат смелостта да се изправят и да кажат:
„Покайте се, Словото на ЯХУВЕХ казва, че това е грях”. Те се страхуват да
загубят положението си на освободени от данъци и позволяват на
правителството да ги държи в страх. Сега те ще имат някой, от когото да се
страхуват, от МЕНЕ, ЯХУШУА. Защото вие мълчахте и не говорехте по-силно
и не казахте: „Покайте се, иначе огънят на ада ще ви пояде”. Това, от което вие,
пасторите и служителите се страхувахте, ще дойдете върху вас внезапно. Няма
да имате повече освобождение от данъци. Ще оставя правителството да го
отнеме, затова отново ще говорите без страх какво е грях. Това ще бъде за вас
знак, че това Пророчеството е от МЕН, защото ще видите как ще се сбъдне.
Въздигането не идва от нищото, но от север където е Небето.

АЗ въздигам едни и свалям други. Много ще бъдат свалени през 1997 г., които
получиха печалба продавайки даровете на РУАХ ХА КОДЕШ. Те не са ваши,
че да ги продавате. Онези, които влязоха в служение, мислейки че това е начин
бързо да се забогатее и някои от водещите служения, които са много алчни – те
или ще се покаят, или ще паднат. Ще видите как ще се сбъдне това. Служители,
които са в таен грях, както и преди години, ще бъдат разобличени и засрамени
пред целия свят. Защото духът в духовния водач е духът в църквата. АЗ трябва
открито да покажа и да изобличавам онези, които проповядват Словото на
ЯХУВЕХ, но не се страхуват от МЕН, които мислят, че АЗ СЪМ заслепен от
техните добри дела. Не чрез добри дела отиваш на небето, за да не се похвали
никой [Ефесяни 2: 9]. На кого е дадено много, много се иска от него [Лука
12:48].

Пастори, евангелисти, пророци, служители, деца МОИ: вие сте отговорни за
това, което знаете. Някои хора знаят повече от другите, но тогава те носят по-
голяма отговорност, защото знаят по-добре какво МЕ обижда. През 1997 г.
изследвайте себе си и изоставете грешните начини на живот и духовете на
гордост и бунт. Защото АЗ СЪМ БОГ, който знае, вижда и чува всичко. Онези,
които наричат себе си МОИ овце и служители ще бъдат държани отговорни за
това, което знаят че е Свято, но вършат грях.

Онези пастори, които се преструват, че обичат и се грижат за овцете, но
всъщност не се интересуват от тях, ще бъдат свалени. Ако са го правили
заради алчността, ще познаят бедността. Съдът ще започне с дома на
ЯХУВЕХ през 1997 г. по мощен начин и ако вие, които сте праведни се
спасявате едва, колко повече езичници трябва да се страхуват [1 Петър 4:18].
Проверявайте Духа, който говори и ще видите, че това е гласът на РУАХ ХА
КОДЕШ, който говори чрез тази Пророчица, за да укорява, благославя и
наставлява светиите на ЯХУВЕХ и да издава тръбен звук за гибел на
враговете на Евангелието на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Не докосвайте Помазаните МИ и на Пророците МИ не правете зло. Не
хвърляйте камъни по този Посланик за предаване на съобщението МИ.
Защото ще дойде вреда на този, който ще каже дума срещу МОЯ Посланник.
Проверете МЕ и вижте дали АЗ не съм огън който пояжда. Огънят на ада е
МОЯ гняв, който се запалава. Не позволявайте да се запали срещу вас.
Копирайте и дайте това на всички, които имат уши да слушат. Нека всички
останали останат глухи. Само защото не вярват, не означава, че няма да
направя това, което казах – това ще се сбъдне. Езекил 3: 17-21 казва:
„Предупредете ги и ако не послушат, кръвта им няма да бъде по ръцете ви.
Ако не ги предупредиш и не предадеш това пророчество, те ще умрат в греха
си, но кръвта ще бъде на твоите ръце“. АЗ изпращам МОИТЕ Пророци да
предупреждават преди да дойде гибелта. АЗ изпращам МОИТЕ Пророци да
казват, че благословенията идват преди да дойдат.

******

Дадено на 12/31/96 на Преп. Елишева Елияху, когато най-малко очакваше
докато пишеше, благодарейки за молитвите .

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred