Пророчество 2, МОЯТ Гняв Е Толкова Голям, Колкото И МОЯТА Любов!

print

Пророчество 2
МОЯТ Гняв Е Толкова Голям, Колкото И МОЯТА Любов!

Дадено на Преп. Елишева Елияху
на 8 януари 1997.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред
всички Пророчества:
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не
го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това
не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия
МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.
Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на
възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая
42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата
на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна
против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Така казва ГОСПОД, БОГ на СИЛИТЕ:
АЗ ще възнаградя онези, които МЕ търсят усърдно. Опитайте ME и ще видите
това, което очаквате тази година. Обединявайте се по целия свят чрез чудото на
компютъра, свързвайте се заедно, дръжете се заедно и ще видите по-голямо
изливане на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТИЯ ДУХ), както никога досега. Защото
вие разбуждате дарове един в друг, които са дремали или рядко са използвани.
Трябва да сте свързани помежду си в ДУХА, дори да не стъпите на самолет, ще
бъдете едно с МЕН благодарение на това чудо на компютърните технологии.
Въпреки че сатана го използва за зло, АЗ го използвам да МИ донесе още
повече хвала, чест и слава. МОИТЕ Пророци ще го използват за предаване на
посланията МИ, така че слушайте внимателно тази година, ще знаете какво да
очаквате преди това да се случи. АЗ ше изпратя пророци, преди да изпратя гнева
СИ. Молете се, да ви намеря усърдно търсещи МЕ, обичащи МЕ и
покоряващи се на МОЕТО Слово. Не казвай, че ме обичаш, ако не МИ се
подчиняваш. Въпреки, че вашите грехове са измити от Кръвта на Спасението на
ЯХУШУА, не МЕ изпитвайте, защото АЗ знам кой е спасен и кой просто играе
роля.

АЗ съм говорил преди, чрез МОЯТА пророчица, съдът започва в дома на
ЯХУВЕХ! На този ден, 8 януари 1997, процесът започна в дома на ЯХУВЕХ по-
силно отпреди! Гледайте и слушайте внимателно, пригответе се! Гледайте, как
МОИТЕ храмове ще бъдат изчистени, както когато Синът МИ очисти храма и
това е нещо, което вече започна.
Пазете се от злите пастири и жестоките пастири и лъжепророци; голяма и силна
ярост ще дойде тази година. Бягайте, докато все още можете. Правили сте го в
МОЕТО име, наранили сте малките МИ овчици, убили сте ги и сте ги принесли
в жертва пред нозете на сатана и за това ще платите. Вие насърчавате злото и
пречите на праведните. Казахте, че АЗ говоря лъжа и вие виждате видения, но
вие дори не МЕ познавате. Така, че как успяхте да МЕ видите или чуете.
Вие сте излъгали мнозина и сте използвали МОЕТО СВЯТО СЛОВО за вашата
полза и слава.

Бъдете готови да се биете, не само ще трябва да се борите с ВСЕМОГЪЩИЯ
БОГ ЯХУВЕХ! А също и с МОЕТО ново поколение на Помазани от РУАХ ХА
КОДЕШ (СВЯТИЯ ДУХ) войни. Чуйте техния боен вик.
Те са пълни с гнева на ЯХУВЕХ за всичките им врагове. Те идват за овцете,
които враговете прогониха. Ще ги заведат до краката на ДОБРИЯ ПАСТИР,
ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Исус Христос) от Назарет и Голгота! ЯХУШУА ХА
МАШИАХ е Името МУ и е на устните им, както и написано на челата (ума) и
сърцето.

АЗ давам право на МОИТЕ петкратни служения по такъв начин, който те все
още не са познавали и всички заедно ще чуят МОЯ глас и ще видят, че БОГА на
когото служат е Всемогъщ във войната. Деца МОИ , нямате от какво да се
страхувате, защото познавам МОИТЕ овца, а вие знаете своя ПАСТИР. Няма
от какво да се страхувате. Отново АЗ ви казвам, повдигнете очите си,
избавлението ви наближава. МОЕТО идване е по-близо, отколкото можете да
си представите, но врагът знае за това и сега се опитва да ускори злото.
Помнете, когато врагът дойде като потоп, АЗ ще повдигна знаме срещу него.
Тези, които стоят зад амвона като проповедници и служители на МОИТЕ овце,
чуват гласа МИ. Повиках ви да бъдете воини на ЯХУШУА, а не слабаци.
Вземете в МОЕ Име това, което врагът открадна от вас – сатана идва да
открадне, да убие и да унищожи. Не му позволявайте. АЗ още веднъж казвам, че
ви призовах да бъдете МОИ воини, а не слабаци. Не давайте място на дявола и
дяволът няма да има място при вас.

В този ден църквата, която не е нито сградата, нито пастира, а МОИТЕ хора,
които се наричат с МОЕТО Име, трябва да се издигне и да каже: „Ние сме
воини на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и знаем, че сме повече от победители чрез
Името ЯХУШУА за хвала, чест и слава на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и
ЯХУВЕХ“!

И накрая, но не по-малко важно, ще МЕ видите да освобождавам от ярема, в
който АЗ не съм впрегнал заедно, който вие сами сте създали. МОЯТА ръка ще
снеме хомота, който никога не е бил предназначен да впряга заедно. Може ли
волът и мишката да теглят колата? И по-лошо, може ли вол и мравка да
изтеглят количка натоварена с плодове? Молете МЕН и МОЯТА РУАХ ХА
КОДЕШ да ви покаже къде са впрегнати мравка или мишка.

За това приемете както АЗ избера и когото АЗ избера да ви освободя. Защото се
чудехте защо молитвите ви са били възпрепятствани; защото някои от вас са
били под чужд хомот по различни начини. Това включва служители и
служителства, както и личния ви живот. Някой, който се откаже от всичко
заради МЕН, ще получи поне двойно в този живот и на небето. Вярвайте и
бъдете готови като Авраам, имайте вяра.

Кажете: “ЯХУВЕХ, всичко, което ми пречи да бъда това , което съм призован да
бъда и да направя, аз жертвам на ТЕБ; всичко което стои на пътя да се прояви
в живота ми ТВОЯТА съвършена воля.”
Предложи ми всичко, което имаш и ще видиш как АЗ ще върша чудеса в твоя
живот и живота на твоите близки. Тази година ще ви дам желанията на вашето
сърце, защото зная, че желанията на сърцето ви са желанията, които АЗ съм ви
дал.

*****

Дадено на Преп. Елишева Елияху 1/8/97 Под Помазанието на РУАХ ХА
КОДЕШ за Славата на ЯХУШУА, единородния СИН на ЯХУВЕХ.

******

Бележка от Преп. Елишева Елияху:

Молете се в силата на РУАХ ХА КОДЕШ на езици и особено да имате дара на
пророчеството. Ние, пророците трябва да пророкуваме. Служа на другите, но
само някои служители са с мен. Може би ще бъдете един от тях.
Да, земетресение също ще има и в Америка. Имах много сънища и видях моя
щат Индиана почти в руини. Това ще бъде 8,9 бала по скалата на Рихтер и
едновременно с това ще има и торнадо и наводнения. Той ще удари най-малко
15 щата заедно с Индиана по едно и също време.

Чух как БОГ ОТЕЦ каза в най-ужасния ми сън, където хората почистват и
мислят, че е свършило. “Край на първия рунд, сега рунд 2”! Но, хвалете
ЯХУШУА, ТОЙ ми показа в същия сън, че няколко къщи ще останат да стоят и
това ще бъде като във времето на Моисей и тези хора, които почитат ЯХУШУА
в дух и истина, техните домове и живот ще бъдат спасени.

Ангелът на смъртта ще мине покрай тях и няма да се допре до тях или до
къщите им. Клиниките за аборти ще паднат в огромни кратери, когато земята се
отвори и ги погълне.
Самият ЯХУВЕХ ще покаже какво се случва с убийците на невинни бебета в
утробите на майките. Хомосексуалността е извратен дух на похот, не е вроден
дефект, а грях и е изпратен от сатана да се подиграва на брака, създаден от
ЯХУВЕХ! Но пак Всемогъщият ЯХУВЕХ ще отмъсти по начин, с който да
докаже, че не е лесно да бъде подиграван. И горко на онези, които се
присмиват, защото ЯХУВЕХ не е само БОГ на милостта и любовта, но и на
гнева за НЕГОВИТЕ врагове!

Нациите и хората в по-голямата си част от Америка са загубили страха от
ЯХУВЕХ , даже и тези които са го имали, ТОЙ ще им даде нещо за да се
страхуват! Но тези от нас, Невястата на ЯХУШУА, няма какво да се страхуват,
стига да МУ се покоряваме, да чуваме гласа МУ и да МУ се покланяме в дух и
истина.
Предупреждавайте другите, че кръвта на Езекиил 3: 17-21 да не е на ръцете ви.
Горко на онези, които слушат и не чуват. Първо съдът е в дома на ЯХУВЕХ,
после езичниците.

Богатството на нечестивите и работните места ще бъдат дадени на истинските
деца на ЯХУШУА, които се покланят на НЕГО и вярват, и се стремят да МУ се
подчиняват и МУ служат, разпространявайки Евангелието за спасение на
душата. Повече милионери от всякога ще се появят и това ще бъдат деца на
ЯХУВЕХ, които имат богатство, авиокомпании, търговски центрове.
Призована съм също да стана църковен организатор и пастор в много църкви.
Това изисква пари, които нямам сега, но ги очаквам преди края на тази година.
Моля, обадете се на нашите братя и сестри по целия свят, кажете им, че
ЯХУШУА ще защитава църквата си повече от преди. Дръжте се и гледайте как
враговете падат.

В Китай ще има силни земетресения, бедствия ще ги сполетят и болести, които
никой не може да излекува, ще страдат защото преследват децата на
ЯХУШУА. Отново ЯХУВЕХ доказва, че ТОЙ не е сляп и не е глух и е чул
виковете на децата му. Вижте, врагът ще каже, че нашият ЯХУВЕХ не
съществува. Но пази се, сатана, защото се наближава избавление за народа на
ЯХУШУА.

Тези, които са преследвали истинските Християни, сега ще бъдат преследвани.
Тези, които са изпратили духове на унищожение, бедност, безнадеждност и
смърт, ще бъдат тези, към които тези духове ще се върнат като бумеранг по
силен начин. Нашите врагове ще загинат, ако не се покаят пред БОГА, който
съди всичко. Богатството ще и вече е започнало да се превръща в ръцете на
праведните чрез ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Ще мине само малко, докато нашият
ЯХУШУА дойде отново и тези пари ще бъдат използвани за събиране реколтата
на душите.

Нашият ЯХУШУА идва! ПървоТОЙ трябва да приготви църквата си без петна
или бръчки. Не се гордейте с нашите Духовни водачи, защото това ще бъде
направено чрез силата на РУАХ ХА КОДЕШ, така че никой да не може да вземе
Славата на ЯХУШУА. По-голямата сила на Помазанието ще се дойде до
избраните от него слуги и велики знамения, чудеса и феномени ще се дойдат
при истинските поклонници, тъй като те виждат, че нашият ЯХУШУА и до днес
върши чудеса по могъщ начин.

Някои ще бъдат толкова помазани, че дори сянката на някои служители ще
прогони дявола и демоните и ще излекува болните и ще възкреси мъртвите само
за слава на ЯХУШУА. 1997 година ще бъде повратна точка за църквите, онези
църкви, които отказват новото вино, ще бъдат празни или пълни с окултна сила.
РУАХ ХА КОДЕШ вече няма да търпи църкви, които са разделени по цвят.
Всички сме едно и трябва да НЕ виждаме друг цвят освен червения. Ние сме
хората – измити с Кръвта и очистени от спасителната Кръв на ЯХУШУА ХА
МАШИАХ от Голгота.

Нашите братя и сестри, без значение каква е расата, рода или езика, са само
онези, които са спасени, осветени и изпълнени с РУАХ ХА КОДЕШ. Ще ги
познаем по техните плодове и свидетелство с духовете им. сатана се е опитал да
накара расите да мислят, че са по-добри, това е гордост и ЯХУВЕХ казва, че
едно от нещата, които най-много мрази, е гордостта.

ТОЙ не е гледа на лице. ТОЙ знае кои са децата му и кои са децата на сатана.
Той вече няма да позволи на избраниците си да бъдат измамени. Гледайте как
фалшификатът пада по могъщ начин и ЯХУВЕХ въздига истинските пророци,
евангелисти, пастори, апостоли и учители да заемат местата на фалшификатите.
И по-късните ще бъдат по-помазани от първите, защото ще разпознаят, че не е
чрез нашата сила или власт, а само чрез силата на РУАХ ХА КОДЕШ. Чрез
името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и именно чрез НЕГОВАТА Кръв ще дойде
освобождението. Помазанието е, което ще чупи всички окови и връзки чрез
силата на РУАХ ХА КОДЕШ.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred